Здравеопазване и структурни фондове

Substances of human origin

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Структурни фондове

Здравето и пригодността за заетост на гражданите на ЕС вървят ръка за ръка с икономическия растеж и социалната закрила. Затова инвестициите в здравеопазване са изключително важни за гарантиране на просперитета и благополучието на гражданите на ЕС и на стабилността на Съюза в по-широк смисъл. 

Политиката на сближаване на ЕС и здравеопазването

Целта на политиката на сближаване на ЕС е да се намалят икономическите и социалните неравенства между регионите в Европа — предимно чрез европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове). Признат за важен актив с оглед на регионалното развитие и конкурентоспособността, секторът на здравеопазването получава средства от европейските структурни и инвестиционни фондове за инвестиции чрез:

  • Европейския фонд за регионално развитие — финансира здравна инфраструктура и оборудване, електронно здравеопазване, научни изследвания и подкрепа за малки и средни предприятия
  • Европейския социален фонд — финансира дейности, свързани с активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве, промоцията на здравето, справянето с неравенствата по отношение на здравето, подпомагането на здравните работници и укрепването на капацитета на публичните администрации.

Кой управлява европейските структурни и инвестиционни фондове?

Въпреки че държавите от ЕС вземат решения за инвестициите в сектора на здравеопазването, определят ги и ги реализират, Европейската комисия работи с тях за повишаване на капацитета им за управление на структурни фондове в здравеопазването и насърчава обмена на добри практики.

Условията за финансиране и тематичните приоритети се координират с отделните страни от ЕС, които след това носят отговорност за реализирането на инвестициите на национално равнище. Бенефициерите са публични органи, частни организации (особено малки предприятия), университети, НПО, асоциации и др.

Как се кандидатства за финансиране по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове

Финансиране на здравеопазването по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове през 2014—2020 г.

Общите фактори за успех в ефективното използване на структурните фондове за здравеопазване бяха определени в рамките на процеса на размисъл във връзка със здравните системи през 2013 г.

В получения в резултат от него преглед на използването на ЕСИ фондовете в здравеопазването се анализират планираното финансиране за 2014—2020 г. и оперативните програми на отделните страни от ЕС. В Набор от технически и управленски инструменти са представени инструментите и механизмите, оценка на инвестициите, покани за представяне на предложения, показатели и нови концепции и модели в областта на здравеопазването.

Проектите по ЕСИ фондовете допринасят за постигането на различни цели на здравната политика, като:

  • Подобряване на достъпа до здравно обслужване,
  • Подкрепа за процеса на реформи с цел ефективни и устойчиви здравни системи,
  • Въвеждане в практиката на решения в областта на електронното здравеопазване/цифрови решения, по-специално свързани с цифровия единен пазар и оперативната съвместимост на тези решения в рамките на ЕС и извън него
  • Научни изследвания и иновации в областта на здравеопазването и науките за живота,
  • Активен живот на възрастните хора и остаряване в добро здраве, здраве и профилактика на заболяванията,
  • Работна сила в здравеопазването (обучение, учене през целия живот, планиране и запазване на работната сила)

Вижте примери за проекти по ЕСИ фондовете в областта на здравеопазването по тематичен блок

Информация по темата