Strukturfonderna och folkhälsa

EU:s folkhälsoprogram

EU ska i all sin verksamhet se till att människors hälsa skyddas. EU ska också samarbeta med medlemsländerna för att förbättra folkhälsan och förebygga ohälsa och sjukdomar.

EU:s folkhälsoprogram ska stödja en god folkhälsa och hälso- och sjukvård. Det bidrar på så vis till Europa 2020-strategin om smart och hållbar tillväxt för alla, eftersom friska invånare är en förutsättning för att vi ska nå målen. Programmet är inriktat på flera av kommissionens prioriteringar:

 • Jobb, tillväxt och investeringar (god folkhälsa och hälso- och sjukvård bidrar till jobb och tillväxt)
 • Inre marknaden (för läkemedel, medicintekniska produkter, vård i andra EU-länder och utvärdering av medicinska metoder)
 • En digital inre marknad (bland annat e-hälsa)
 • Rättvisa och grundläggande rättigheter (jämlik hälsa)
 • Migrationspolitik
 • Säkerhet (hantering av allvarliga hälsohot som drabbar flera länder)

Vad är EU:s folkhälsoprogram?

Folkhälsoprogrammet är ett finansieringsinstrument för att främja EU-ländernas samarbete och stödja och utveckla EU:s insatser för hälsa och vård. Den rättsliga grunden bestäms tillsammans med Europaparlamentet och rådet för flera år i taget.

Tredje folkhälsoprogrammet 2014–2020

Förordning (EU) nr 282/2014 utgör den rättsliga grunden för det nuvarande folkhälsoprogrammet. Programmet har en budget på 449,4 miljoner euro, 23 prioriterade områden och fyra specifika mål:

 1. Främja hälsa, förebygga sjukdomar och bidra till en sund livsstil genom att låta hälsofrågor genomsyra all politik.
 2. Skydda EU-invånarna mot allvarliga internationella hälsohot.
 3. Bidra till innovativa, effektiva och hållbara hälso- och sjukvårdssystem.
 4. Förbättra tillgången till bättre och tryggare hälso- och sjukvård.

Tidigare program

De två tidigare programmen för 2003–2007 och 2008–2013 ledde till resultat som tjänat som underlag för beslutsfattande och fortsatt forskning. Exempel är bästa praxis, verktyg och metoder som varit till nytta för både hälso- och sjukvården och allmänheten, t.ex. bättre diagnostiska tester, nationella handlingsplaner mot cancer och bättre vård.

Hur fungerar det?

Programmet genomförs utifrån årliga arbetsprogram som tas fram tillsammans med länderna och där man fastställer prioriterade insatser och kriterier för att finansiera insatserna. Genomförandeorganet för konsument-, hälso- jordbruks-och livsmedelsfrågor (Chafea) utlyser sedan ansökningsomgångar för projekt- och driftsbidrag, gemensamma åtgärder och upphandlingar. Direkta bidrag undertecknas med internationella organisationer som arbetar med hälsofrågor.

Förslagen utvärderas av Chafea, som tar hjälp av experter utifrån. Experterna väljs ut efter en intresseanmälan.

Läs mer på Chafeas webbplats

Vem får delta?

Alla EU-länder plus Island, Norge, Serbien, Moldavien samt Bosnien och Hercegovina deltar i programmet. Det innebär att organisationer i dessa länder får ansöka om stöd.

Organisationer från andra länder får också gärna engagera sig, men kan inte få någon finansiering. Exempel på organisationer som får delta är

 • myndigheter
 • organ i den offentliga sektorn, bl.a. forskningsinstitut och hälso- och sjukvårdsinstitutioner
 • universitet och högskolor
 • icke-statliga organisationer.

Finansieringsmekanism

Det finns två huvudsakliga finansieringsmekanismer: bidrag och upphandling. Bidragen omfattar projektbidrag, verksamhetsbidrag, direkta bidrag till internationella organisationer och bidrag till EU:s myndigheter och organ för samfinansierade insatser (så kallade gemensamma åtgärder).

Vilken typ av finansiering som ska användas för de olika insatserna anges varje år i en arbetsplan. Om inget annat anges (t.ex. upphandlingar) är grundprincipen samfinansiering där kommissionens bidrag täcker en viss andel av de totala kostnaderna.

Hur söker man bidrag?

All information om hur man deltar i folkhälsoprogrammet finns på Chafeas webbplats. Där finns också ansökningsblanketter.

Du kan också få hjälp och råd från din nationella kontaktpunkt.