Zdravie a štrukturálne fondy

Program EÚ v oblasti zdravia

Európska únia má úlohu zabezpečiť, aby všetky jej oblasti politiky zohľadňovali problematiku zdravia ľudí a ochraňovali ho. Okrem toho má EÚ povinnosť spolupracovať s členskými štátmi na zlepšovaní verejného zdravia a prevencii ochorení ľudí a na odstraňovaní zdrojov nebezpečenstva pre telesné a duševné zdravie.

V programe EÚ v oblasti zdravia sa vymedzuje stratégia na zabezpečenie dobrého zdravia a dobrej zdravotnej starostlivosti. Je podkladom pre stratégiu Európa 2020, ktorej cieľom je zabezpečenie inteligentnej, udržateľnej a inkluzívnej ekonomiky v EÚ prinášajúcej rast pre všetkých. Tento cieľ nie je možné splniť bez dobrého zdravia. Program sa zameriava na hlavné priority Komisie, ako napríklad:

 • Pracovné miesta, rast a investície (zdravie obyvateľstva a zdravotná starostlivosť ako produktívny faktor pre rast a zamestnanosť)
 • Vnútorný trh (pre lieky, zdravotnícke pomôcky, smernica o cezhraničnej zdravotnú starostlivosť a hodnotenie zdravotníckych technológií)
 • Digitálny jednotný trh (vrátane elektronického zdravotníctva)
 • Spravodlivosť a základné práva (boj proti nerovnosti v oblasti zdravia)
 • Migračná politika
 • Bezpečnosť (pripravenosť na závažné cezhraničné ohrozenia zdravia a ich riadenie).

Čo je program v oblasti zdravia?

Program v oblasti zdravia je finančný nástroj na podporu spolupráce medzi krajinami EÚ a podnecovanie a rozvoj činností EÚ v oblasti zdravia. Právny základ pre program v oblasti zdravia je výsledkom dohody medzi Európskym parlamentom a Radou na obdobie niekoľkých rokov.

Tretí program v oblasti zdravia (2014 – 2020)

Právnym základom pre súčasný program v oblasti zdravia je nariadenie (EÚ) č. 282/2014. Program v oblasti zdravia, ktorého rozpočet je 449,4 mil. EUR, má v rámci 23 prioritných oblastí štyri špecifické ciele:

 1. podpora zdravia, prevencia chorôb a podpora zdravého životného štýlu zohľadnením problematiky zdravia vo všetkých politikách,
 2. ochrana občanov EÚ pred závažnými cezhraničnými ohrozeniami zdravia,
 3. prispievanie k inovačným, účinným a udržateľným systémom zdravotnej starostlivosti,
 4. uľahčenie prístupu občanov EÚ k vysokokvalitnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti.

Predchádzajúce programy v oblasti zdravia

V rámci dvoch predchádzajúcich programov v oblasti zdravia v období 2008 – 2013 a 2003 – 2007 sa získali poznatky a dôkazy, ktoré slúžili ako základ pre informovanú tvorbu politiky a ďalší výskum. Medzi poznatky a dôkazy patria osvedčené postupy, nástroje a metodiky, ktoré sú prínosom pre odborné komunity v oblasti verejného zdravia, ako aj priamo pre občanov (napr. zlepšenie diagnostických testov, podpora krajín EÚ pri príprave národných akčných plánov na boj proti rakovine, zlepšenie starostlivosti o pacientov).

Ako program funguje?

Program sa realizuje formou ročných pracovných programov, ktoré sú výsledkom dohody s krajinami o viacerých prioritných opatreniach a kritériách financovania opatrení v rámci programu stanovených každoročne. Na tomto základe pripravuje Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (Chafea) výzvy na predkladanie návrhov na projekty a granty na prevádzku, ako aj výzvy na prijatie spoločných opatrení a predkladanie ponúk. Priame granty sa podpisujú s medzinárodnými organizáciami pôsobiacimi v oblasti zdravia.

Návrhy hodnotí Chafea za pomoci externých odborníkov. Výber externých odborníkov prebieha prostredníctvom výziev na prejavenie záujmu.

Ďalšie informácie získate na tejto stránke.

Kto sa môže zapojiť do programu?

Do programu sú zapojené všetky krajiny EÚ, Island, Nórsko, Srbsko, Moldavsko a Bosna a Hercegovina, čo znamená, že subjekty zaregistrované v týchto krajinách sú oprávnené zapojiť sa do výziev na predkladanie návrhov.

Zapojiť sa môžu aj organizácie z iných krajín, avšak nemôže im byť poskytnutá finančná podpora. Zúčastniť sa môže široká škála organizácií, medzi inými:

 • verejné orgány,
 • subjekty verejného sektora, najmä výskumné a zdravotnícke inštitúcie,
 • univerzity a inštitúcie vysokoškolského vzdelávania,
 • MVO.

Mechanizmy financovania

Existujú dve hlavné schémy financovania: granty a zákazky. Granty na projekty, operačné granty, priame granty s medzinárodnými organizáciami a granty poskytované orgánom EÚ na spolufinancovanie opatrení (tzv. spoločné opatrenia).

Druh financovania dostupný pre každé opatrenie sa každý rok stanovuje v pracovnom pláne. Pokiaľ nie je uvedené inak (napr. pri verejnom obstarávaní), platí základná zásada spoločného financovania, pričom granty Komisia pokrývajú určité percento celkových nákladov.

Ako sa zapojiť do programu?

Všetky informácie o tom, ako sa zapojiť do programu v oblasti zdravia, ako aj formuláre žiadostí sú dostupné na webovom sídle agentúry Chafea.

Ďalšiu pomoc a poradenstvo vám poskytne národné kontaktné miesto.