Is-saħħa u l-fondi strutturali

Il-Programm tas-Saħħa tal-UE

L-UE għandha tiżgura li s-saħħa tal-bniedem tkun protetta fil-politiki kollha tagħha, u għandha taħdem mal-pajjiżi tal-UE biex ittejjeb is-saħħa pubblika, tipprevjeni l-mard tal-bniedem u telimina sorsi ta' periklu għas-saħħa fiżika u mentali.

Il-Programm tas-Saħħa tal-UE jiddeskrivi l-istrateġija biex ikunu żgurati s-saħħa u l-kura tas-saħħa. Huwa jagħti sustanza lill-istrateġija Ewropa 2020 li għandha l-għan li tagħmel lill-UE ekonomija intelliġenti, sostenibbli u inklużiva li tippromwovi t-tkabbir ekonomiku għal kulħadd – u dan jirrikjedi li l-popolazzjoni tkun f'saħħitha. Il-Programm qed jiffoka fuq il-prijoritajiet ewlenin tal-Kummissjoni, bħal:

 • L-impjiegi, it-tkabbir u l-investiment (is-saħħa tal-popolazzjoni u s-servizzi tal-kura tas-saħħa bħala fattur produttiv għat-tkabbir u l-impjiegi)
 • Is-suq intern (għal prodotti farmaċewtiċi, tagħmir mediku, id-direttiva dwar il-kura tas-saħħa transkonfinali, u l-Valutazzjoni tat-Teknoloġija tas-Saħħa)
 • Is-suq uniku diġitali (inkluża s-Saħħa elettronika)
 • Il-ġustizzja u d-drittijiet fundamentali (il-ġlieda kontra l-inugwaljanzi fis-saħħa)
 • Il-politika dwar il-migrazzjoni
 • Is-sigurtà (tħejjija u mmaniġġjar ta’ theddid transkonfinali serju għas-saħħa).

X’inhu l-Programm tas-Saħħa?

Il-Programm tas-Saħħa huwa strument ta’ finanzjament biex jappoġġja l-kooperazzjoni fost il-pajjiżi tal-UE u jsaħħaħ u jiżviluppa attivitajiet tas-saħħa tal-UE. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jaqblu dwar il-bażi legali għall-Programm tas-Saħħa għal perjodu ta’ diversi snin.

It-Tielet Programm tas-Saħħa (2014-2020)

Ir-Regolament (UE) 282/2014 huwa l-bażi legali tal-Programm tas-Saħħa attwali. B’baġit ta’ €449.4 miljun u bi 23 qasam prijoritarju, il-Programm tas-Saħħa jservi erba’ objettivi speċifiċi:

 1. Jippromwovi s-saħħa, jipprevjeni l-mard u jrawwem stili ta’ ħajja tajbin għas-saħħa permezz tas-“saħħa fil-politiki kollha”,
 2. Jipproteġi liċ-ċittadini minn theddid transkonfinali serju għas-saħħa
 3. Jikkontribwixxi għal sistemi tas-saħħa innovattivi, effiċjenti u sostenibbli
 4. Jiffaċilita l-aċċess għall-kura tas-saħħa ta’ kwalità għolja u sikura għaċ-ċittadini tal-UE.

Il-Programmi tas-Saħħa preċedenti

Iż-żewġ programmi tas-saħħa preċedenti mill-2008-2013, u l-2003-2007 iġġeneraw għarfien u evidenza li servew bħala bażi għal tfassil ta’ politika informat u aktar riċerka. Dan kien jinkludi l-aħjar prattiki, għodod u metodoloġiji li ggarantixxew kemm benefiċċji għall-komunitajiet tas-saħħa pubblika kif ukoll għaċ-ċittadini direttament (pereżempju bit-titjib fit-testijiet dijanjostiċi, l-appoġġ lill-pajjiżi tal-UE biex jiżviluppaw pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali dwar il-kanċer, it-titjib fil-kura tal-pazjenti).

Kif jaħdem?

Il-Programm huwa implimentat permezz ta' programmi ta' ħidma annwali maqbula mal-pajjiżi fuq numru ta’ azzjonijiet prijoritarji annwali u l-kriterji għal azzjonijiet ta' finanzjament taħt il-programm. Fuq din il-bażi, l-Aġenzija Eżekuttiva tal-Konsumaturi, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel (Chafea) torganizza kemm sejħiet għal proposti għal proġetti u għotjiet operattivi, kif ukoll sejħiet għal azzjonijiet konġunti u sejħiet għall-offerti. L-għotjiet diretti jiġu ffirmati ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali attivi fil-qasam tas-saħħa.

Il-proposti jiġu evalwati miċ-Chafea, megħjuna minn esperti esterni. L-esperti esterni jintgħażlu permezz ta' sejħiet għall-espressjoni ta' interess.

Għal aktar informazzjoni ara hawnhekk

Min jista’ jieħu sehem?

Il-pajjiżi kollha tal-UE, l-Iżlanda, in-Norveġja, is-Serbja, il-Moldova u l-Bożnija-Ħerzegovina jistgu jieħdu sehem, jiġifieri l-entitajiet irreġistrati hemmhekk ukoll huma eliġibbli biex jipparteċipaw fis-sejħiet għal proposti.

L-organizzazzjonijiet minn pajjiżi oħrajn ukoll huma mħeġġin li jinvolvu ruħhom, iżda l-finanzjament ma jistax jingħata lilhom. Il-parteċipazzjoni hi miftuħa għal firxa kbira ta' organizzazzjonijiet li jinkludu:

 • L-awtoritajiet pubbliċi
 • Il-korpi tas-servizz pubbliku, b’mod partikolari l-istituzzjonijiet tar-riċerka u tas-saħħa
 • L-universitajiet u l-istabbilimenti tal-edukazzjoni għolja
 • L-NGOs.

Il-mekkaniżmi ta' finanzjament

Hemm żewġ mekkaniżmi ta’ finanzjament ewlenin: l-għotjiet u s-sejħiet għall-offerti. Għotjiet għal proġetti, għotjiet operattivi, għotjiet diretti ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali u għotjiet lill-awtoritajiet u lill-korpi tal-UE għal azzjonijiet kofinanzjati (imsejħin azzjonijiet konġunti).

It-tip ta’ finanzjament disponibbli għal kull azzjoni hu stabbilit kull sena fi pjan ta’ ħidma. Sakemm ma jkunx indikat mod ieħor (pereżempju l-offerti), il-prinċipju bażiku hu ta’ finanzjament konġunt, bl-għotjiet tal-Kummissjoni jkopru ċertu perċentwal tal-ispejjeż ġenerali.

Il-proċess tal-applikazzjoni

L-informazzjoni kollha dwar kif tipparteċipa fil-programm tas-saħħa, flimkien mal-formoli ta’ applikazzjoni, tinsab fis-sit web taċ-Chafea.

Tista’ tikseb aktar għajnuna u pariri mill-Punt Fokali Nazzjonali tiegħek.