Veselība un struktūrfondi

ES Veselības programma

Eiropas Savienībai ir pienākums garantēt cilvēku veselības aizsardzību visās politikas jomās un sadarboties ar dalībvalstīm, lai uzlabotu sabiedrības veselību, gādātu par slimību profilaksi un likvidētu fiziskās un psihiskās veselības apdraudējuma avotus.

ES Veselības programma apraksta stratēģijas pamatnostādnes, kuru mērķis ir nodrošināt veselības aprūpes kvalitāti. Tā ir daļa no vispārējās stratēģijas “Eiropa 2020”, kuras mērķis ir Eiropas Savienībā attīstīt gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu ekonomiku, kas veicina vispārēju izaugsmi. Viens no šī mērķa sasniegšanas priekšnoteikumiem ir iedzīvotāji ar labu veselību. Programma ir vērsta uz galvenajām Komisijas prioritātēm, tostarp šādām:

 • darbvietas, izaugsme un investīcijas (iedzīvotāju veselība un veselības aprūpes pakalpojumi kā produktīvs izaugsmes un nodarbinātības faktors),
 • iekšējais tirgus (farmaceitiskie līdzekļi, medicīnas ierīces, pārrobežu veselības aprūpes direktīva un veselības aprūpes tehnoloģiju novērtējums),
 • digitālais vienotais tirgus (tostarp e-veselība),
 • tiesiskums un pamattiesības (cīņa pret nevienlīdzību veselības jomā),
 • migrācijas politika,
 • drošība (sagatavotība un nopietnu pārrobežu veselības apdraudējumu pārvaldība).

Kas ir Veselības programma?

Veselības programma ir finansēšanas instruments, kas atbalsta sadarbību starp ES valstīm un palīdz izstrādāt ES darbības veselības aprūpes jomā. Veselības aizsardzības programmas juridiskais pamats ir vienošanās ar Eiropas Parlamentu un Padomi par vairāku gadu periodu.

Trešā veselības programma (2014. g.–2020. g.)

Regula (ES) Nr. 282/2014 ir pašreizējās veselības programmas juridiskais pamats. Tās budžets ir 449,4 miljoni eiro, un tā īsteno četrus konkrētus mērķus 23 prioritārajās jomās:

 1. veicināt veselību, gādāt slimību profilaksi un sekmēt veselīgu dzīvesveidu, visās politikas jomās iekļaujot veselības jautājumus;
 2. aizsargāt ES iedzīvotājus no nopietniem veselības pārrobežu apdraudējumiem;
 3. atbalstīt inovatīvas, efektīvas un ilgtspējīgas veselības aprūpes sistēmas;
 4. atvieglot ES pilsoņu piekļuvi labākai un drošākai veselības aprūpei.

Iepriekšējās veselības programmas

Abas iepriekšējās veselības programmas (2008.–2013. g. un 2003.–2007. g.) ļāva uzkrāt zināšanas un faktus, kas nostiprināja politikas veidošanu un turpmākus pētījumus. Tika izstrādāti tostarp labas prakses paraugi, rīki un metodes, kas ir ieguvums gan sabiedrības veselības sfēras darbiniekiem, gan iedzīvotājiem (piemēram, uzlaboti diagnostikas testi, atbalsts ES dalībvalstīm valsts plānu izstrādē cīņai pret vēzi, uzlabota pacientu aprūpe).

Kā programma tiek īstenota?

Programma tiek īstenota, izmantojot gada darba programmas, kas tiek pieņemtas kopā ar valstīm un attiecas uz vairākām prioritārām darbībām, kuras formulē katru gadu, un ievērojot darbību finansēšanas kritērijus programmas ietvaros. Pamatojoties uz šo, Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra (Chafea) organizē uzaicinājumus iesniegt projektu un darbības dotāciju priekšlikumus, kā arī uzaicinājumus kopīgai rīcībai un publiskos iepirkumus. Starptautiskām organizācijām, kas darbojas veselības jomā, tiek piešķirtas tiešās dotācijas.

Priekšlikumus ar neatkarīgu ekspertu palīdzību novērtē Chafea. Neatkarīgos ekspertus atlasa, izsludinot uzaicinājumus paust ieinteresētību.

Plašāka informācija atrodama te.

Kas var piedalīties?

Visas ES valstis, Islande, Norvēģija, Serbija, Moldova un Bosnija un Hercegovina. Šajās valstīs reģistrētās personas arī drīkst atsaukties uz šiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus.

Organizācijas no citām valstīm arī ir aicinātas iesaistīties, bet tās nevar saņemt finansējumu. Piedalīties var plašs organizāciju loks, tostarp:

 • publiskās iestādes,
 • publiskā sektora struktūras, jo īpaši pētniecības institūti un veselības iestādes,
 • universitātes un augstākās izglītības iestādes,
 • NVO.

Finansēšanas mehānismi

Ir divi galvenie finansēšanas mehānismi: dotācijas un publiskie iepirkumi. Projektu dotācijas, darbības jeb operatīvo izdevumu dotācijas, tiešās dotācijas starptautiskām organizācijām un dotācijas ES iestādēm un struktūrām līdzfinansētu darbību (kopīgu darbību) gadījumā.

Katrai darbībai pieejamais finansējuma veids katru gadu tiek noteikts darba plānā. Ja vien nav norādīts kas cits (piemēram, publiskie iepirkumi), pamatprincips ir kopīgs finansējums, ar Komisijas dotācijām sedzot noteiktu procentuālo daļu no kopējām izmaksām.

Pieteikšanās procedūra

Visa informācija par dalību veselības programmā un pieteikuma veidlapas ir pieejamas Chafea tīmekļa vietnē.

Papildu palīdzību un padomu varat saņemt savas valsts kontaktpunktā.