Sveikata ir struktūriniai fondai

ES sveikatos programa

ES privalo užtikrinti, kad į visas politikos sritis būtų įtrauktas žmogaus sveikatos apsaugos aspektas, ir bendradarbiauti su ES šalimis, kad būtų gerinama visuomenės sveikata, užkirstas kelias ligoms ir pašalintas pavojus fizinei ir psichikos sveikatai.

ES sveikatos programoje išdėstyta geros sveikatos ir tinkamos sveikatos priežiūros užtikrinimo strategija. Ja padedama įgyvendinti bendrą strategiją „Europa 2020“, kuria siekiama, kad ES ekonomika taptų pažangia, tvaria, integracine ir būtų skatinamas ekonomikos augimas visų labui. Viena iš būtinų sąlygų tai pasiekti – gera sveikata. Programoje daugiausia dėmesio skiriama pagrindiniams Komisijos prioritetams:

 • darbo vietų kūrimui, ekonomikos augimui ir investicijoms (gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros paslaugos kaip produktyvumo veiksnys skatinant ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą),
 • vidaus rinkai (vaistai, medicinos prietaisai, sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kitose valstybėse narėse direktyva, sveikatos technologijų vertinimas),
 • bendrajai skaitmeninei rinkai (įskaitant e. sveikatą),
 • teisingumui ir pagrindinėms teisėms (kova su nelygybe sveikatos priežiūros srityje),
 • migracijos politikai,
 • saugumui (pasirengimas rimtoms tarpvalstybinėms grėsmėms sveikatai ir šių grėsmių valdymas).

Kas yra Sveikatos programa?

Sveikatos programa – tai finansavimo priemonė, kuria remiamas ES šalių tarpusavio bendradarbiavimas ir ES sveikatos priežiūros veiklos plėtojimas. Dėl Sveikatos programos teisinio pagrindo kelerių metų laikotarpiui sutariama su Europos Parlamentu ir Taryba.

Trečioji sveikatos programa (2014–2020 m.)

Dabartinės Sveikatos programos teisinis pagrindas yra Reglamentas (ES) 282/2014. Sveikatos programai skirtas 449,4 mln. eurų biudžetas, ji vykdoma 23 prioritetinėse srityse, siekiant keturių konkrečių tikslų:

 1. Skatinti sveikatingumą, užkirsti kelią ligoms ir skatinti sveiką gyvenseną, laikantis sveikatos klausimų įtraukimo į visas politikos sritis principo.
 2. Saugoti ES piliečius nuo didelių tarpvalstybinio masto grėsmių sveikatai.
 3. Padėti kurti novatoriškas, veiksmingas ir tvarias sveikatos priežiūros sistemas.
 4. Sudaryti ES piliečiams geresnes sąlygas gauti kokybiškas ir saugias sveikatos priežiūros paslaugas.

Ankstesnės sveikatos programos

Vykdant dvi ankstesnes 2008–2013 m. ir 2003–2007 m. sveikatos programas sukaupta žinių ir faktų, kuriais remtasi formuojant politiką ir atliekant tolesnius mokslinius tyrimus. Tai buvo geriausios patirties pavyzdžiai, priemonės ir metodika, padėję užtikrinti naudą tiek sveikatos priežiūros sektoriaus atstovams, tiek tiesiogiai piliečiams (pvz., patobulinti diagnostiniai tyrimai, ES šalims padėta rengti nacionalinius kovos su vėžiu veiksmų planus, tobulinta pacientų priežiūra).

Kaip tai veikia?

Programa įgyvendinama vykdant metines darbo programas, kuriose su šalimis suderinami kasmet nustatomi prioritetiniai veiksmai ir veiksmų finansavimo pagal programą kriterijai. Tuo remdamasi Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga (CHAFEA) kviečia teikti projektų ir dotacijų veiklai pasiūlymus, vykdyti bendrus veiksmus ir rengia konkursus. Sveikatos priežiūros srityje veikiančioms tarptautinėms organizacijoms skiriamos tiesioginės dotacijos.

Pasiūlymus vertina CHAFEA, padedama išorės ekspertų. Išorės ekspertai atrenkami paskelbus kvietimus pareikšti susidomėjimą.

Išsamesnė informacija

Kas gali dalyvauti?

Dalyvauja visos ES valstybės narės, Islandija, Norvegija, Serbija, Moldova, Bosnija ir Hercegovina. Tai reiškia, kad šiose šalyse registruoti subjektai taip pat gali dalyvauti kvietimuose teikti pasiūlymus.

Kitų šalių organizacijos taip pat raginamos dalyvauti, tačiau finansavimas joms negali būti skiriamas. Dalyvauti gali įvairiausios organizacijos, įskaitant:

 • valdžios institucijas,
 • viešojo sektoriaus įstaigas, visų pirma mokslinių tyrimų ir sveikatos priežiūros įstaigas,
 • universitetus ir aukštojo mokslo įstaigas,
 • NVO.

Finansavimo mechanizmai

Yra du pagrindiniai finansavimo mechanizmai: dotacijos ir viešųjų pirkimų konkursai. Skiriamos dotacijos projektams, veiklai, tiesioginės dotacijos tarptautinėms organizacijoms, dotacijos ES institucijoms ir įstaigoms bendrai finansuojamiems veiksmams (bendriesiems veiksmams).

Kiekvienam veiksmui galimo skirti finansavimo rūšys kasmet nustatomos darbo plane. Jei nenurodyta kitaip (pavyzdžiui, konkursuose), pagrindinis principas yra bendras finansavimas, Komisijos dotacijomis dengiant tam tikrą bendrų sąnaudų dalį.

Paraiškų teikimas

Visa informacija apie dalyvavimą sveikatos programoje ir paraiškų formos pateikiamos CHAFEA svetainėje.

Papildomos pagalbos ir konsultacijų galima kreiptis į savo nacionalinį ryšių punktą.