Zdravje in strukturni skladi

Zdravstveni program EU

EU mora v okviru vseh svojih politik varovati zdravje ljudi ter si skupaj z državami članicami prizadevati za izboljšanje javnega zdravja, preprečevanje bolezni ter odpravljanje nevarnosti za telesno in duševno zdravje.

Zdravstveni program EU določa strategijo za zagotavljanje dobrega zdravja in kakovostnega zdravstvenega varstva. Program tudi prispeva k uresničevanju strategije Evropa 2020, ki si prizadeva za vzpostavitev pametnega, trajnostnega in vključujočega gospodarstva EU in napredek za vse. Nujen predpogoj za to pa je dobro zdravje. Program se osredotoča na naslednje glavne prednostne naloge Komisije:

 • delovna mesta, gospodarska rast in naložbe (zdravje prebivalstva in zdravstvene storitve kot produktiven dejavnik za gospodarsko rast in zaposlovanje)
 • notranji trg (zdravila, medicinski pripomočki, čezmejno zdravstveno varstvo in vrednotenje zdravstvenih tehnologij)
 • enotni digitalni trg (vključno z eZdravjem)
 • pravosodje in temeljne pravice (boj proti neenakostim v zdravju)
 • migracijska politika
 • varnost (pripravljenost in obvladovanje resnih čezmejnih nevarnosti za zdravje)

Namen zdravstvenega programa

Zdravstveni program je instrument financiranja, ki podpira sodelovanje med državami EU in razvoj zdravstvenih dejavnostih EU. O pravni podlagi zdravstvenega programa se za daljše obdobje dogovorita Evropski parlament in Svet EU.

Tretji zdravstveni program (2014–2020)

Pravna podlaga sedanjemu zdravstvenemu programu je Uredba (EU) št. 282/2014. Program s proračunom v višini 449,4 milijona evrov zajema 23 tematskih prednostnih področij in ima štiri posebne cilje:

 1. promocija zdravja, preprečevanje bolezni in spodbujanje zdravega načina življenja ob upoštevanju načela „zdravje v vseh politikah“
 2. zaščita državljanov pred resnimi čezmejnimi nevarnostmi za zdravje
 3. podpora inovativnim, učinkovitim in vzdržnim zdravstvenim sistemom
 4. izboljšanje dostopa do kakovostnega in varnejšega zdravstvenega varstva za državljane EU

Predhodna zdravstvena programa

Komisija je v okviru prejšnjih zdravstvenih programov za obdobji 2008–2013 in 2003–2007 pridobila znanje in dokaze ter jih uporabila za informirano oblikovanje politik in nadaljnje raziskave. Pri tem je vključila najboljše prakse, orodja in metodologije, ki so javnozdravstvenim delavcem in državljanom zagotovile neposredne koristi (npr. izboljšanje diagnostičnih testov, podpora državam članicam pri razvoju nacionalnih akcijskih načrtov za boj proti raku, izboljšanje oskrbe pacientov itd.).

Delovanje programa

Program se izvaja po letnih delovnih načrtih, o katerih se dogovorijo države na podlagi letnih prednostnih ukrepih in merilih za financiranje ukrepov v okviru programa. Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano na podlagi tega objavi razpise za zbiranje predlogov za projekte in pridobitev nepovratnih sredstev ter razpise za zbiranje predlogov za skupne ukrepe in ponudbe. Pogodbe o pridobitvi nepovratnih sredstev se podpišejo neposredno z mednarodnimi organizacijami, dejavnimi na področju zdravja.

Predloge oceni Izvajalska agencija, pri čemer ji pomagajo zunanji strokovnjaki. Izbor zunanjih strokovnjakov poteka z razpisi za prijavo interesa.

Dodatne informacije so na voljo tukaj.

Kdo lahko sodeluje

Sodelujejo lahko vse države EU ter Islandija, Norveška, Srbija, Moldavija in Bosna in Hercegovina. Na razpise se lahko prijavijo tudi vsi pravni subjekti, ki so registrirani v teh državah.

K sodelovanju vabimo tudi organizacije iz drugih držav, vendar se ne morejo potegovati za finančno podporo. Sodelujejo lahko različne organizacije, denimo:

 • javni organi
 • organi javnega sektorja, zlasti raziskovalne in zdravstvene ustanove
 • univerze in visokošolske ustanove
 • nevladne organizacije

Mehanizmi financiranja

Uporabljata se dve glavni obliki financiranja: nepovratna sredstva in javna naročila. Nepovratna sredstva za projekte, neposredna nepovratna sredstva za mednarodne organizacije ter nepovratna sredstva za organe in agencije EU za sofinanciranje ukrepov (t.i. skupni ukrepi).

Vrsta financiranja, ki je na voljo za vsak ukrep, se določi vsako leto v delovnem načrtu. Če ni navedeno drugače (npr. v javnem naročilu), se načeloma uporablja skupno financiranje, pri katerem se z nepovratnimi sredstvi Komisije krije določen delež celotnih stroškov.

Postopek prijave

Vse informacije o sodelovanju v zdravstvenem programu ter ustrezni obrazci so na voljo na spletišču Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano.

Dodatno pomoč in nasvete nudijo tudi nacionalne kontaktne točke.