Terveys ja rakennerahastot

EU:n terveysalan toimintaohjelma

EU:lla on velvollisuus ottaa ihmisten terveyden suojelu huomioon kaikilla politiikan aloilla sekä – yhteistyössä EU-maiden kanssa – parantaa kansanterveyttä, ehkäistä sairauksia sekä poistaa fyysisen ja psyykkisen terveyden riskitekijöitä.

EU:n terveysalan toimintaohjelmassa määritetään strategia, jolla pyritään varmistamaan hyvä terveys ja laadukas terveydenhuolto. Se tukee Eurooppa 2020 -strategiaa, jonka tavoitteena on tehdä EU:sta älykäs, kestävä ja osallistava talous, jossa kasvu hyödyttää kaikkia. Yksi tämän kehityksen keskeisistä edellytyksistä on hyvä terveys. Ohjelmassa keskitytään Euroopan komission tärkeimpiin painopisteisiin, kuten

 • työllisyys, kasvu ja investoinnit (väestön hyvä terveys ja terveydenhuoltopalvelut kasvun ja työpaikkojen luomisen tukena)
 • sisämarkkinat (mm. lääkevalmisteiden ja lääkinnällisten laitteiden markkinat, rajat ylittävästä terveydenhuollosta annettu direktiivi ja terveysteknologian arviointi)
 • digitaaliset sisämarkkinat (myös sähköiset terveydenhuoltopalvelut)
 • oikeusasiat ja perusoikeudet (terveyserojen torjunta)
 • muuttoliikepolitiikka
 • turvallisuus (valmiuksien parantaminen ja vakavien rajat ylittävien terveysuhkien hallinta).

EU:n terveysalan toimintaohjelma

EU:n terveysalan toimintaohjelma on rahoitusväline, jolla tuetaan EU-maiden välistä yhteistyötä ja kehitetään EU:n terveysalan toimintaa. Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto hyväksyvät toimintaohjelman oikeusperustan useamman vuoden ajalle.

EU:n kolmas terveysalan toimintaohjelma (2014–2020)

Nykyisen toimintaohjelman oikeusperustana on asetus (EU) 282/2014. Ohjelman kokonaisbudjetti on 449,4 miljoonaa euroa. Sitä toteutetaan 23 painopistealueella, joilla tavoitteena on erityisesti

 1. edistää terveyttä, ehkäistä sairauksia ja vaalia terveitä elintapoja ”terveys kaikissa politiikoissa” -periaatetta noudattaen
 2. suojella EU:n kansalaisia vakavilta terveysuhilta, jotka eivät rajoitu yhteen maahan
 3. edistää innovatiivisia, tehokkaita ja kestäviä terveydenhuoltojärjestelmiä
 4. tehostaa laadukkaan ja turvallisen terveydenhuollon saatavuutta EU:ssa.

Aiemmat EU:n terveysalan toimintaohjelmat

EU:n edelliset terveysalan toimintaohjelmat toteutettiin vuosina 2003–2007 ja 2008–2013. Niissä tuotettiin hyödyllistä tietoa ja aineistoa, jota voidaan käyttää tosiasioihin perustuvan päätöksenteon ja jatkotutkimuksen perustana. Tulokset käsittivät parhaita käytäntöjä, työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla voidaan varmistaa, että toiminnasta hyötyvät sekä kansanterveysalan asiantuntijayhteisöt että kansalaiset (esim. diagnostisten testien kehittäminen, tuki EU-maiden syöpää koskeville toimintasuunnitelmille, potilaiden hoidon kehittäminen).

Ohjelman toiminta

Ohjelman täytäntöönpanoa varten laaditaan vuotuiset työohjelmat, joista sovitaan asianomaisten maiden kanssa ja joissa määritetään toiminnan painopistealueet ja toimille myönnettävän rahoituksen ehdot. Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto (Chafea) käynnistää työsuunnitelmien pohjalta hanke- ja toiminta-avustusten sekä yhteistoimien rahoituksen haku- ja tarjousmenettelyt. Suoria avustussopimuksia myönnetään terveyden alalla toimiville kansainvälisille organisaatioille.

Chafea arvioi ehdotukset ulkopuolisten asiantuntijoiden avustuksella. Ulkopuoliset asiantuntijat valitaan kiinnostuksenilmaisupyyntöjen perusteella.

Lisätietoa

Osallistujat

Terveysalan toimintaohjelman ehdotuspyyntöihin voivat vastata toimijat EU-maista, Islannista, Norjasta, Serbiasta, Moldovasta ja Bosnia ja Hertsegovinasta.

Myös terveysohjelman ulkopuolisista maista tulevia organisaatioita kannustetaan osallistumaan, vaikka ne eivät voikaan saada rahoitusta. Ohjelman hankkeisiin voivat osallistua mm. seuraavat toimijat:

 • viranomaiset
 • julkisen sektorin elimet, erityisesti tutkimus- ja terveyslaitokset
 • yliopistot ja korkeakoulut
 • kansalaisjärjestöt.

Rahoitusjärjestelmä

Yleisimmin käytetään avustuksia ja tarjouskilpailuja. Avustuksia on useanlaisia: hankeavustukset, toiminta-avustukset, kansainvälisille järjestöille myönnettävät suorat avustukset sekä EU-maiden viranomaisten ja elinten kanssa yhdessä rahoitettaviin toimiin (ns. yhteiset toimet) myönnettävät avustukset.

Eri toimiin saatavilla oleva rahoitus määritetään vuosittain työsuunnitelmassa. Ellei muuta ole ilmoitettu esimerkiksi tarjouskilpailun yhteydessä, perusperiaatteena on yhteisrahoitus: komission avustus kattaa tietyn prosenttiosuuden kokonaiskustannuksista.

Hakumenettely

Lisätietoja EU:n terveysalan toimintaohjelmaan osallistumisesta sekä hakulomakkeet ovat saatavilla Chafean verkkosivustolla.

Lisätietoa ja neuvoja saa kansallisesta yhteyspisteestä.