Tervishoid ja struktuurifondid

ELi terviseprogramm

EL peab tagama inimeste tervise kaitse kõigi poliitikavaldkondade raames, tegema koostööd ELi riikidega rahvatervise parandamiseks, haiguste ennetamiseks ning kõrvaldama füüsilise ja vaimse tervise ohuallikad.

ELi terviseprogrammis on esitatud hea tervise ja kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamise strateegia. See täiendab üldstrateegiat „Euroopa 2020“, mille eesmärk on muuta EL aruka, jätkusuutliku ja kaasava majandusega liiduks, kus edendatakse majanduskasvu kõigi jaoks – hea tervise juures elanikkond on selle üheks eelduseks. Programmis võetakse arvesse komisjoni peamisi prioriteete, näiteks:

 • töökohad, majanduskasv ja investeeringud (elanikkonna tervis ja tervishoiuteenused kui majanduskasvu ja töökohti toetav tootlik tegur);
 • siseturg (tubakat, ravimeid ja meditsiiniseadmeid käsitlevaid ELi õigusakte, piiriülese tervishoiu direktiivi ja tervishoiutehnoloogia hindamist toetavad meetmed);
 • digitaalne ühtne turg (sh e-tervis);
 • õigusküsimused ja põhiõigused (võitlus tervisealase ebavõrdsuse vastu);
 • rändepoliitika;
 • julgeolek (valmisolek tõsisteks piiriülesteks terviseohtudeks ja nende ohjamine).

Mis on terviseprogramm?

Terviseprogramm on rahastamisvahend, millega toetatakse ELi riikide koostööd ning edendatakse ELi tervisemeetmeid. Terviseprogrammi õigusliku aluse lepivad Euroopa Parlament ja nõukogu kokku mitmeks aastaks.

Kolmas terviseprogramm (2014−2020)

Praegu kehtiva terviseprogrammi õiguslik alus on määrus (EL) nr 282/2014. Selle eelarve on 449,4 miljonit eurot ja sellel on 23 prioriteetset valdkonda. Programmil on neli eesmärki:

 1. edendada tervist, ennetada haigusi ja soosida tervislikke eluviise, võttes tervist arvesse kõikides poliitikavaldkondades;
 2. kaitsta ELi kodanikke tõsiste piiriüleste terviseohtude eest;
 3. panustada innovaatilistesse, tõhusatesse ja jätkusuutlikesse tervishoiusüsteemidesse;
 4. hõlbustada ELi kodanike juurdepääsu kvaliteetsematele ja ohutumatele tervishoiuteenustele.

Eelmised terviseprogrammid

Kaks eelmist, ajavahemike 2003–2007 ja 2008–2013 terviseprogrammi suurendasid teadmisi ja tõendite baasi, mille alusel kujundati teabel põhinevat poliitikat ja uusi teadusuuringuid. Muu hulgas koguti häid tavasid, vahendeid ja meetodeid, mis olid kasulikud nii rahvatervise kui ka kodanike jaoks (hõlmates näiteks diagnostiliste testide täiustamist, liikmesriikide toetamist vähktõve vastase riikliku tegevuskava koostamisel, patsiendihoolduse parandamist).

Kuidas see toimib?

Programmi rakendatakse iga-aastaste töökavade abil, milles riigid määravad igal aastal kindlaks prioriteetsed meetmed ning meetmete rahastamise kriteeriumid. Selle teabe põhjal korraldab Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet (Chafea) projekti-, tegevustoetuste ning ühismeetmete konkursse ning pakkumismenetlusi. Tervisevaldkonnas tegutsevate rahvusvaheliste organisatsioonidega allkirjastatakse otsetoetuslepinguid.

Ettepanekuid hindab Chafea, keda abistavad väliseksperdid. Väliseksperte valitakse osalemiskutsete alusel.

Lisateave

Kes võivad osaleda?

Kõik ELi riigid, Island, Norra, Serbia, Moldova ning Bosnia ja Hertsegoviina, st nendes riikides registreeritud üksused võivad konkurssidel osaleda.

Ka muude riikide organisatsioonid on oodatud osalema, kuid neile toetusi eraldada ei saa. Konkurssidel võivad osaleda mitmesugused organisatsioonid:

 • riigiasutused;
 • avaliku sektori asutused, eelkõige teadus- ja tervishoiuinstitutsioonid;
 • ülikoolid ja kõrgharidusasutused;
 • vabaühendused.

Rahastamismehhanismid

Peamisi rahastamismehhanisme on kaks: toetused ja hanked. Projektitoetused, tegevustoetused, otsetoetused rahvusvahelistele organisatsioonidele ning toetused ELi asutustele ja ametitele kaasrahastatavate meetmete jaoks (ühismeetmed).

Iga meetme jaoks kasutatav rahastamisviis määratakse igal aastal kindlaks töökavas. Kui ei ole märgitud teisiti (nt hankemenetluste puhul), kasutatakse peamiselt ühisrahastamist, mille raames kaetakse komisjoni toetustega teatav määr kogukuludest.

Osalemise taotlemine

Kogu teave terviseprogrammis osalemise kohta koos taotlusvormidega on esitatud Chafea veebisaidil.

Täiendavat abi saate oma riigi kontaktpunktilt.