Tervishoid ja struktuurifondid

Poliitika

EL peab asutamislepingu kohaselt tagama inimeste tervise kaitse kõigi poliitikavaldkondade raames, tegema koostööd ELi liikmesriikidega rahvatervise parandamiseks, haiguste ennetamiseks ning kõrvaldama füüsilist ja vaimset tervist ohustavad allikad.

ELi tervisestrateegia „Üheskoos tervise nimel“ toetab üldist strateegiat „Euroopa 2020“. Strateegia „Euroopa 2020“ eesmärk on muuta EL aruka, jätkusuutliku ja kaasava majandusega liiduks, kus edendatakse majanduskasvu kõigi jaoks – selle saavutamise üheks eelduseks on, et elanikkond oleks hea tervise juures.

Kolmas terviseprogramm (2014−2020)

Programmil on 4 üldeesmärki. Need on:

  1. edendada tervist, ennetada haigusi ja luua tervislikke eluviise soosiv keskkond, pidades silmas põhimõtet, mille kohaselt tuleb tervist arvesse võtta kõikides poliitikavaldkondades;
  2. kaitsta liidu kodanikke piiriüleste terviseohtude eest;
  3. panustada innovaatilistesse, tõhusatesse ja jätkusuutlikesse tervishoiusüsteemidesse;
  4. hõlbustada liidu kodanike juurdepääsu parematele ja ohutumatele tervishoiuteenustele.

Kolmas ELi terviseprogramm on Euroopa Komisjoni peamine vahend ELi tervisestrateegia rakendamiseks. Programmi rakendatakse iga-aastaste töökavade abil, milles määratakse kindlaks prioriteetsed valdkonnad ning meetmete rahastamise kriteeriumid. Programmi kogueelarve on 449,4 miljonit eurot.

Terviseprogrammi haldab komisjon koostöös Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusametiga (Chafea).

Hindamised

Kolmanda terviseprogrammi (2014–2020) vahehindamist käsitlev avalik konsultatsioon

ELi terviseprogramm (2008−2013)

ELi terviseprogrammi (2008−2013) raames rahastati projekte ja meetmeid ajavahemikus 2008−2013. Iga-aastased eesmärgid on samad kui strateegial „Euroopa 2020“: investeerimine tervishoidu ja vananeva ühiskonnaga seotud probleemide lahendamine.

Programmi meetmete rahastamise kriteeriumid määrati igal aastal kindlaks töökavas, millele järgnesid projektikonkursid, tegevustoetused, konverentsid ja ühismeetmed.

Rahastamisest huvitatud isikud said esitada taotluse. Pärast taotluste põhjalikku läbivaatamist valis komisjon välja rahastamisele kuuluvad projektid. Rahastamisotsused avaldati seejärel komisjoni veebisaidil.

Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet (Chafea) abistas komisjoni programmi rakendamisel.