Υγεία και διαρθρωτικά ταμεία

Substances of human origin

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

Πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία

Η ΕΕ υποχρεούται να εξασφαλίζει την προστασία της υγείας στο πλαίσιο όλων των πολιτικών της, και να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, την πρόληψη των ασθενειών και την αποτροπή των πηγών κινδύνου για τη σωματική και ψυχική υγεία.

Το πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία παρουσιάζει τη στρατηγική για τη διασφάλιση καλής υγείας και υγειονομικής περίθαλψης. Συμβάλλει στη διαμόρφωση της συνολικής στρατηγικής «Ευρώπη 2020» η οποία σκοπό έχει να μετατρέψει την ΕΕ σε μια έξυπνη και βιώσιμη οικονομία χωρίς αποκλεισμούς, η οποία θα προάγει την ανάπτυξη για όλους. Απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυτό είναι η καλή υγεία. Το πρόγραμμα εστιάζει σε σημαντικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως:

 • Απασχόληση, ανάπτυξη και επενδύσεις (η υγεία του πληθυσμού και η υγειονομική περίθαλψη, ως παραγωγικός συντελεστής για την ανάπτυξη και την απασχόληση)
 • Εσωτερική αγορά (φαρμακευτικά προϊόντα, ιατροτεχνολογικές συσκευές, διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, και αξιολόγηση των τεχνολογιών της υγείας)
 • Ψηφιακή ενιαία αγορά (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής υγείας (eHealth))
 • Δικαιοσύνη και θεμελιώδη δικαιώματα (καταπολέμηση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας)
 • Μεταναστευτική Πολιτική
 • Ασφάλεια (ετοιμότητα και διαχείριση σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας).

Τι είναι το πρόγραμμα για την υγεία;

Το πρόγραμμα για την υγεία είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της ΕΕ, καθώς και για τη στήριξη και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων της ΕΕ στον τομέα της υγείας. Η νομική βάση για το πρόγραμμα αυτό εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, για περίοδο αρκετών ετών.

Τρίτο πρόγραμμα για την υγεία (2014-2020)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 282/2014 αποτελεί τη νομική βάση του τρέχοντος προγράμματος για την υγεία. Με προϋπολογισμό ύψους 449,4 εκατ. ευρώ και 23 τομείς προτεραιότητας, το πρόγραμμα για την υγεία έχει τέσσερις συγκεκριμένους στόχους:

 1. προαγωγή της υγείας, πρόληψη των ασθενειών και προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, με βάση την αρχή «η υγεία σε όλες τις πολιτικές»
 2. προστασία των πολιτών από σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας
 3. συμβολή σε καινοτόμα, αποδοτικά και βιώσιμα συστήματα υγείας
 4. διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών της ΕΕ σε υψηλής ποιότητας και ασφαλή υγειονομική περίθαλψη.

Προηγούμενα προγράμματα υγείας

Από τα δύο προηγούμενα προγράμματα υγείας 2008-2013 και 2003-2007 προέκυψαν πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία που χρησίμευσαν ως βάση για τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής και για περαιτέρω έρευνα.Τα στοιχεία αυτά περιελάμβαναν βέλτιστες πρακτικές, εργαλεία και μεθόδους που απέφεραν οφέλη τόσο στους αρμόδιους φορείς για τη δημόσια υγεία όσο και απευθείας στους πολίτες (π.χ. βελτίωση των διαγνωστικών εξετάσεων, στήριξη των χωρών της ΕΕ στην ανάπτυξη εθνικών σχεδίων δράσης για τον καρκίνο, βελτίωση της περίθαλψης των ασθενών).

Πώς λειτουργεί

Το πρόγραμμα υλοποιείται με βάση ετήσια προγράμματα εργασίας, τα οποία συμφωνούνται από κοινού με τις χώρες και καθορίζουν ετησίως τις δράσεις προτεραιότητας, καθώς και τα κριτήρια χρηματοδότησης των δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος. Σε αυτή τη βάση, ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (Chafea) διοργανώνει προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για έργα και επιχορηγήσεις λειτουργίας, καθώς και προσκλήσεις για κοινές δράσεις και προσκλήσεις υποβολής προσφορών. Υπογράφονται επίσης συμφωνίες για άμεσες επιχορηγήσεις με διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας.

Οι προτάσεις αξιολογούνται από τον Chafea με τη βοήθεια εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι επιλέγονται μέσω προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει;

Συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Σερβία, η Μολδαβία και η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, πράγμα που σημαίνει ότι οι φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στις χώρες αυτές έχουν επίσης δικαίωμα συμμετοχής στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

Ενθαρρύνεται επίσης η συμμετοχή φορέων από άλλες χώρες, αν και αυτοί δεν μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση. Η συμμετοχή είναι ανοιχτή για ένα ευρύ φάσμα φορέων, όπως:

 • δημόσιες αρχές
 • φορείς του δημόσιου τομέα, ιδίως ερευνητικά και υγειονομικά ιδρύματα
 • πανεπιστήμια και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • ΜΚΟ.

Μηχανισμοί χρηματοδότησης

Υπάρχουν δύο κύριοι μηχανισμοί χρηματοδότησης: επιχορηγήσεις και προσκλήσεις υποβολής προσφορών. Οι επιχορηγήσεις περιλαμβάνουν επιχορηγήσεις έργων, επιχορηγήσεις λειτουργίας, άμεσες επιχορηγήσεις σε διεθνείς οργανισμούς και επιχορηγήσεις προς τις αρχές και τους φορείς της ΕΕ για συγχρηματοδοτούμενες δράσεις (κοινές δράσεις).

Το είδος χρηματοδότησης για κάθε δράση καθορίζεται κάθε χρόνο στο πρόγραμμα εργασίας. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά (π.χ., προσκλήσεις υποβολής προτάσεων), βασική αρχή είναι η συγχρηματοδότηση, όπου οι επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλύπτουν ορισμένο ποσοστό του συνολικού κόστους.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής στο πρόγραμμα για την υγεία, καθώς και τα έντυπα αιτήσεων διατίθενται στον ιστότοπο του Chafea.

Μπορείτε να λάβετε συμπληρωματική βοήθεια και συμβουλές από το εθνικό σας σημείο επαφής.