Sundhed og strukturfonde

EU's sundhedsprogram

EU er forpligtet til at sikre, at beskyttelse af menneskers sundhed indgår i alle EU-politikker, og samarbejde med EU-landene om at forbedre folkesundheden, forebygge sygdomme hos mennesker og afhjælpe forhold, der kan indebære en risiko for deres fysiske og psykiske sundhed.

I sundhedsprogrammet beskrives EU's strategi for at sikre folkesundheden og en god sundhedspleje. Strategien er i tråd med Europa 2020-strategien, der har til formål at gøre EU til en intelligent, bæredygtig og inklusiv økonomi og fremme vækst for alle – og det kræver bl.a. god folkesundhed. Sundhedsprogrammet har fokus på en række af Kommissionens hovedprioriteter:

 • Job, vækst og investeringer (befolkningens sundhed og sundhedsydelserne som faktorer, der fremmer vækst og jobskabelse)
 • Det indre marked (på områderne lægemidler, medicinsk udstyr, direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser og medicinsk teknologivurdering)
 • Det digitale indre marked (herunder e-sundhed)
 • Retfærdighed og grundlæggende rettigheder (bekæmpelse af ulighed på sundhedsområdet)
 • Migrationspolitik
 • Sikkerhed (beredskab og håndtering af alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler)

Hvad er EU's sundhedsprogram?

Sundhedsprogrammet er et finansieringsinstrument, der fremmer samarbejdet mellem EU-landene og understøtter og videreudvikler EU's aktiviteter på sundhedsområdet. Det juridiske grundlag for sundhedsprogrammet er aftalt med Europa-Parlamentet og Rådet for en flerårig periode.

Det tredje sundhedsprogram (2014-2020)

Forordning (EU) 282/2014 er retsgrundlaget for det nuværende sundhedsprogram. Med et budget på 449,4 mio. euro og 23 prioriterede områder har sundhedsprogrammet fire specifikke mål:

 1. At fremme sundhed, forebygge sygdomme og skabe gode betingelser for en sund livsstil via princippet om, at der skal tages hensyn til sundhed i alle politikker.
 2. At beskytte borgerne mod alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler.
 3. At bidrage til innovative, effektive og bæredygtige sundhedssystemer.
 4. At lette EU-borgernes adgang til sikre sundhedsydelser af høj kvalitet.

Tidligere sundhedsprogrammer

De to tidligere sundhedsprogrammer, der løb fra 2008 til 2013 og fra 2003 til 2007 gav en masse viden og dokumentation, der er blevet brugt til informeret beslutningstagning og yderligere forskning. Det har bl.a. resulteret i udvikling af god praksis, værktøjer og metoder til gavn for både sundhedssektoren og borgerne. Som eksempler kan nævnes forbedrede diagnostiske test, hjælp til EU-landenes udvikling af nationale handlingsplaner for bekæmpelse af kræft og bedre patientpleje.

Hvordan fungerer sundhedsprogrammet?

Sundhedsprogrammet gennemføres ved hjælp af årlige arbejdsplaner, der efter aftale med de berørte lande beskriver de aktuelt prioriterede indsatsområder og kriterierne for at finansiere initiativer som led i programmet. Ud fra disse prioriteter organiserer Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (CHAFEA) indkaldelser af forslag til projekter og driftstilskud og indkaldelser af forslag til fællesaktioner og udbud. Der gives desuden direkte tilskud til internationale organisationer, der er aktive på sundhedsområdet.

Forslagene vurderes af CHAFEA med hjælp fra eksterne eksperter. De eksterne eksperter udvælges ved hjælp af indkaldelser af interessetilkendegivelser.

Du kan finde flere oplysninger her.

Hvem kan deltage?

Alle EU-landene, Island, Norge, Serbien, Moldova og Bosnien Hercegovina deltager, og det betyder, at organisationer, som er registreret i disse lande også er berettiget til at deltage i indkaldelserne af forslag.

Organisationer fra andre lande opfordres også til at involvere sig, selv om de ikke kan få støtte fra EU. Det er muligt for en lang række organisationer at deltage, herunder:

 • Offentlige myndigheder
 • Enheder i den offentlige sektor, navnlig forsknings- og sundhedsinstitutioner
 • Universiteter og højere læreanstalter
 • NGO'er

Finansieringsmekanismer

Der er to hovedtyper af finansiering: tilskud og udbud. Tilskud til projekter, driftstilskud, direkte tilskud til internationale organisationer og tilskud til EU's myndigheder og organer til samfinansierede indsatser (de såkaldte fælles aktioner).

Finansieringsformen for hver enkelt aktivitet defineres hvert år i en arbejdsplan. Med mindre andet er fastsat (som f.eks. i udbud) bruges der som udgangspunkt samfinansiering, hvor Kommissionens tilskud dækker en vis procentdel af de samlede omkostninger.

Ansøgningsproces

Du kan finde alle oplysninger om, hvordan man deltager i sundhedsprogrammet, og ansøgningsskemaerCHAFEAs website.

Du kan få yderligere hjælp og vejledning hos dit nationale kontaktpunkt: