Zdraví a strukturální fondy

Program v oblasti zdraví

Evropské unie má povinnost zajišťovat v rámci všech svých politik ochranu lidského zdraví a spolupracovat se zeměmi EU na zlepšování veřejného zdraví, prevenci nemocí a odstraňování rizik pro tělesné a duševní zdraví.

Program EU v oblasti zdraví nastiňuje strategii pro zajištění dobrého zdravotního stavu a zdravotní péče. Je jedním ze základů pro všeobecnou strategii Evropa 2020, jež má za cíl přeměnit EU v inteligentní a udržitelnou ekonomiku, která podporuje sociální začleňování a která se zaměřuje na růst celé populace. Nutným předpokladem k tomu je právě dobrý zdravotní stav evropského obyvatelstva. Program se zaměřuje na hlavní priority Komise:

 • pracovní místa, růst a investice (zdraví obyvatelstva a služby zdravotní péče představují produktivní faktor pro růst a zaměstnanost)
 • vnitřní trh (ohledně léčivých přípravků, zdravotnických prostředků, směrnice o přeshraniční zdravotní péči a hodnocení zdravotnických technologií)
 • jednotný digitální trh (včetně elektronického zdravotnictví)
 • spravedlnost a základní práva (boj proti veškerým formám nerovného zacházení a přístupu v oblasti zdraví)
 • migrační politika
 • bezpečnost (připravenost a řešení závažných přeshraničních zdravotních hrozeb)

Co je program v oblasti zdraví?

Program v oblasti zdraví je nástroj financování, který podporuje spolupráci mezi zeměmi EU a poskytuje základ a impulz k rozvoji pro činnost EU v oblasti zdraví. Právní základ programu v oblasti zdraví byl dohodnut s Evropským parlamentem a Radou na dobu několika let.

Třetí program pro oblast zdraví (2014–2020)

Právním základem pro současný program v oblasti zdraví je nařízení (EU) č. 282/2014. Program má k dispozici  rozpočet ve výši 449,4 milionu eur. V jeho rámci je vytipováno 23 prioritních oblastí, v nichž by se měly splnit čtyři specifické cíle:

 1. podporovat dobrý zdravotní stav obyvatelstva, předcházet nemocem, vytvářet prostředí umožňující zdravý životní styl a dodržovat zásadu, že otázky zdraví musí být zohledněny ve všech oblastech politiky EU
 2. chránit občany EU před vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami
 3. přispívat k inovativnosti, efektivitě a udržitelnosti systémů zdravotnictví
 4. zvyšovat dostupnost vysoce kvalitní a bezpečné zdravotní péče pro občany EU

Předchozí programy v oblasti zdraví

Díky dvěma předchozím programům v oblasti zdraví z let 2008–2013 a 2003–2007 se podařilo získat poznatky a důkazy, které sloužily jako základ pro kvalifikovaná rozhodnutí při tvorbě politik a dalším výzkumu. Patřily k nim například osvědčené postupy, nástroje a metody, které zajistily výhody jak pro komunity aktivní ve veřejném zdravotnictví, tak přímo pro občany (např. zlepšení diagnostických testů, podporu zemí EU při tvorbě vnitrostátních akčních plánů týkajících se rakoviny a lepší péči o pacienty).

Jak program funguje?

Program je prováděn prostřednictvím ročních pracovních programů, v nichž je s danými zeměmi každoročně dohodnuta řada prioritních opatření a kritéria pro financování činnosti v rámci programu. Na tomto základě Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA) vyhlašuje výzvy k předkládání návrhů na projekty a granty na provozní náklady, jakož i výzvy ke společným akcím a výzvy k předkládání nabídek. Přímé granty se podepisují s mezinárodními organizacemi působícími v oblasti zdraví.

Návrhy posuzuje agentura Chafea za pomoci externích odborníků. Externí odborníci se vybírají na základě výzev k vyjádření zájmu.

Další informace jsou k dispozici zde.

Kdo se může zúčastnit?

Účastní se všechny země EU, Island, Norsko, Srbsko, Moldavsko a Bosna a Hercegovina, což znamená, že subjekty registrované v těchto zemích jsou rovněž způsobilé k účasti na výzvách k předkládání návrhů.

Organizace z dalších zemí rovněž podporujeme, aby se do programu zapojily, není jim však možné poskytnout finanční prostředky. Účastnit se může široká škála organizací, včetně:

 • orgánů veřejné moci
 • subjektů veřejného sektoru, zejména výzkumných a zdravotnických institucí
 • univerzit a institucí vysokoškolského vzdělávání
 • nevládních organizací

Mechanismy financování

Dvěma hlavními mechanismy financování jsou: granty a veřejné zakázky (granty na projekty, granty na provozní náklady, přímé granty s mezinárodními organizacemi a granty pro orgány a subjekty EU na spolufinancovaná opatření (tzv. společné akce)).

Typy financování dostupné pro jednotlivá opatření se každoročně zveřejňují v pracovním plánu. Pokud není uvedeno jinak (např. u výzev k překládání nabídek) je základním principem společné financování, tzn. že granty Komise se vztahují jen na určité procento celkových nákladů.

Jak podat žádost o financování

Veškeré informace o účasti v programu v oblasti zdraví, jakož i formuláře žádostí, jsou k dispozici na internetových stránkách agentury Chafea.

Další pomoc a poradenství lze získat od kontaktního místa ve vaší zemi.