Здравеопазване и структурни фондове

Substances of human origin

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Здравна програма на ЕС

ЕС е длъжен да гарантира защитата на човешкото здраве във всички области на своята политика и да работи съвместно с държавите членки за подобряване на общественото здраве, профилактика на заболяванията при хората и премахване на заплахите за физическото и психичното здраве.

В здравната програма на ЕС е очертана стратегията за гарантиране на добро здраве и здравеопазване. Тя е част от цялостната стратегия „Европа 2020“, чиято цел е превръщане на ЕС в интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика, насърчаваща растежа за всички, една от предпоставките за което е доброто здраве. Програмата е насочена към основните приотитети на Комисията, като:

 • Работни места, растеж и инвестиции (здравето на населението и здравните услуги като ползотворен за растежа и заетостта фактор)
 • Вътрешен пазар (за фармацевтични продукти, медицински изделия, Директива за трансграничното здравно обслужване и оценка на здравните технологии)
 • Цифров единен пазар (включително електронно здравеопазване)
 • Правосъдие и основни права (борба срещу неравнопоставеността в здравеопазването)
 • Миграционна политика
 • Сигурност (управление на сериозни трансгранични заплахи за здравето и готовност за справяне с тях).

Какво представлява здравната програма?

Здравната програма е инструмент за финансиране, чрез който се оказва подкрепа на сътрудничеството между страните от ЕС и се подпомагат и разработват дейности на ЕС в областта на здравето. Правното основание за здравната програма се договаря с Европейския парламент и Съвета за период от седем години.

Трета здравна програма (2014 — 2020 г.)

Регламент (ЕС) 282/2014 е правното основание за настоящата здравна програма. Тя разполага с бюджет от 449,4 млн. евро, има 23 приоритетни области и обслужва четири конкретни цели:

 1. промоция на здравето, профилактика на заболяванията и насърчаване на здравословен начин на живот чрез подхода „здраве във всички политики“;
 2. защита на гражданите на ЕС от сериозни трансгранични заплахи за здравето;
 3. принос за новаторски, ефикасни и устойчиви системи за здравеопазване;
 4. улесняване на достъпа на гражданите на Съюза до висококачествено и безопасно здравно обслужване.

Предишни здравни програми

Двете предишни здравни програми — за 2008—2013 г. и 2003—2007 г. — доведоха до натрупване на знания и факти, послужили като основа за информирано разработване на политики и по-нататъшни изследвания. Това включваше добри практики, инструменти и методологии, които осигуряваха ползи както за работещите в сферата на общественото здраве, така и за гражданите (напр. по отношение на подобряването на диагностичните тестове, подпомагането на държавите членки при разработването на национални планове за действие във връзка с рака, подобряването на грижите за пациентите).

Как функционира?

Програмата се изпълнява посредством годишни работни програми, по които е постигната договореност с държавите във връзка с редица приоритетни действия, които се определят ежегодно, и с оглед на критериите за финансиране на действия по програмата. Въз основа на това Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (Chafea) организира покани за представяне на предложения за проекти и безвъзмездни средства за оперативни разходи, както и покани за съвместни действия и обществени поръчки. Споразуменията за предоставяне на преки безвъзмездни средства се подписват с международни организации, които работят в областта на здравеопазването.

Предложенията се оценяват от Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните с помощта на външни експерти. Външните експерти се подбират чрез покани за изразяване на интерес.

Повече информация е достъпна тук.

Кой може да участва?

Всички държави от ЕС, Исландия, Норвегия, Сърбия, Молдова и Босна и Херцеговина участват, което означава, че регистрирани в тях структури също отговарят на условията за участие в покани за представяне на предложения.

Организации от други страни също се насърчават да участват, въпреки че е възможно да не им бъде предоставено финансиране. Могат да участват широк кръг организации, включително:

 • Публични органи,
 • Институции от публичния сектор, особено в областта на научните изследвания и здравеопазването,
 • Университети и други висши учебни заведения,
 • НПО.

Механизми на финансиране

Има два основни механизма за финансиране: безвъзмездни средства и обществени поръчки. Безвъзмездни средства за проекти, безвъзмездни средства за оперативни разходи, преки безвъзмездни средства от международни организации и безвъзмездни средства за органи в ЕС за съфинансиране на действия (наричани съвместни действия).

Видът на финансирането, налично за всяко действие, се определя всяка година в работен план. Ако не е посочено друго (например обществени поръчки), основният принцип е съвместно финансиране, като безвъзмездните средства, предоставени от Комисията, покриват определен процент от общите разходи.

Процес на кандидатстване

Цялата информация за това как да участвате в здравната програма и формуляри за кандидатстване ще намерите на уебсайта на Chafea.

Допълнителна помощ и съвети можете да получите от вашата национална фокусна точка.