Zdravie a štrukturálne fondy

Investičný plán

Cieľom investičného plánu pre Európu je zvýšiť konkurencieschopnosť a podporiť investovanie v EÚ a prispievať tak k tvorbe pracovných príležitostí a udržateľnému rastu.

Európsky fond pre strategické investície (EFSI)

Základom investičného plánu je Európsky fond pre strategické investície (EFSI) – partnerstvo uzavreté medzi Komisiou a skupinou Európskej investičnej banky (EIB), ktoré poskytuje finančnú záruku počas obdobia troch rokov až do výšky 315 miliárd EUR na investície, s rozšírením na sumu 500 miliárd EUR do roku 2020.

V nariadení o EFSI sa ako prioritné oblasti pre investície uvádzajú inovačné riešenia v oblasti zdravia, lieky a sociálna infraštruktúra. Európsky sektor zdravotníctva investovaním do týchto oblastí prispieva k úsiliu stanovenému v pláne v oblasti rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti.

Zavádzanie investičného plánu

Návrhy na investovanie do sektora zdravotníctva treba adresovať EIB. Žiadosti posudzuje spoločne EIB a investičný výbor EFSI.

Ďalšími piliermi investičného plánu sú regulačné opatrenia na zmenšenie investičných prekážok a cielené iniciatívy na uľahčenie investovania:

  • Európske centrum investičného poradenstva (EIAH) – spoločná iniciatíva Európskej komisie a Európskej investičnej banky, EIAH podporuje investorov a predkladateľov projektov, pokiaľ ide o prípravu projektov, budovanie kapacít a finančné poradenstvo.
  • Európsky portál investičných projektov (EIPP) – EIPP je nový portál, ktorý umožňuje predkladateľom projektov z verejnej aj súkromnej sféry sídliacim v EÚ predstaviť investičné projekty a nadviazať kontakty s potenciálnymi investormi z celého sveta.