Zdrowie a fundusze strukturalne

Plan inwestycyjny

Plan inwestycyjny dla Europy ma na celu wzmocnienie konkurencyjności i propagowanie inwestycji w UE, co przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy i trwałego wzrostu gospodarczego.

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS)

Podstawą planu inwestycyjnego jest Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) – owoc partnerstwa Komisji i grupy EBI – który dostarcza gwarancje finansowe do wartości 315 mld euro dla inwestycji w okresie trzech lat, z możliwością zwiększenia ich do 500 mld euro do 2020 r.

W rozporządzeniu w sprawie EFIS za priorytetowe obszary inwestycji uznano nowe rozwiązania w zakresie zdrowia, leki i infrastrukturę społeczną. Dzięki inwestowaniu w te obszary sektor opieki zdrowotnej w Europie przyczynia się do realizacji celów planu inwestycyjnego dotyczących wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i konkurencyjności.

Uruchomienie planu inwestycyjnego

Wnioski dotyczące inwestycji w sektorze opieki zdrowotnej powinny być kierowane do EBI. Wnioski te są oceniane wspólnie przez EBI i komitet inwestycyjny EFIS.

Innymi filarami planu inwestycyjnego są środki regulacyjne mające na celu zmniejszenie barier dla inwestycji i ukierunkowane inicjatywy mające ułatwiać inwestycje:

  • Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI) – będące wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego ECDI wspiera inwestorów i promotorów w obszarze opracowania projektu, budowania potencjału i doradztwa finansowego.
  • Europejski portal projektów inwestycyjnych (EPPI) – EPPI to nowy portal umożliwiający unijnym publicznym i prywatnym promotorom prezentowanie swoich projektów inwestycyjnych i dotarcie do potencjalnych inwestorów na całym świecie.