Υγεία και διαρθρωτικά ταμεία

Substances of human origin

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

Επενδυτικό Σχέδιο

Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη έχει ως στόχο να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και να προωθήσει τις επενδύσεις στην ΕΕ, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)

Η ραχοκοκαλιά του Επενδυτικού Σχεδίου είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), μια σύμπραξη της Επιτροπής και του ομίλου της ΕΤΕπ, που παρέχει οικονομική εγγύηση ύψους 315 δισ. ευρώ για επενδύσεις εντός τριετούς περιόδου, η οποία μπορεί να αυξηθεί σε 500 δισ. ευρώ μέχρι το 2020.

Στον κανονισμό για το ΕΤΣΕ, οι νέες λύσεις για την υγεία, τα φάρμακα και οι κοινωνικές υποδομές θεωρούνται τομείς προτεραιότητας για επενδύσεις. Χάρη σε αυτές τις επενδύσεις, ο τομέας της υγείας στην Ευρώπη συμβάλλει στις προσπάθειες του Σχεδίου για τόνωση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας.

Εφαρμογή του Επενδυτικού Σχεδίου

Οι προτάσεις για επενδύσεις στον τομέα της υγείας πρέπει να απευθύνονται στην ΕΤΕπ. Τις αιτήσεις αξιολογούν από κοινού η ΕΤΕπ και η επιτροπή επενδύσεων του ΕΤΣΕ.

Άλλοι πυλώνες του Επενδυτικού Σχεδίου είναι κανονιστικά μέτρα για τη μείωση των εμποδίων στις επενδύσεις και στοχευμένες πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση των επενδύσεων:

  • Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) - Ο ΕΚΕΣ, μια κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, υποστηρίζει τους επενδυτές και τους φορείς υλοποίησης στον σχεδιασμό έργων, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών.
  • Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων (ΕΠΕΕ) - Η ΕΠΕΕ είναι μια νέα πύλη που δίνει τη δυνατότητα σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ να προβάλλουν τα επενδυτικά τους έργα προκειμένου να προσεγγίζουν δυνητικούς επενδυτές σε όλον τον κόσμο.