Здравеопазване и структурни фондове

Substances of human origin

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

План за инвестиции

Целта на Плана за инвестиции за Европа е повишаване на конкурентоспособността и насърчаване на инвестициите в ЕС, което ще допринесе за създаване на работни места и устойчив растеж.

Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ)

В основата на Плана за инвестиции за Европа стои Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) — партньорство между Комисията и групата на ЕИБ. Фондът предоставя финансови гаранции на стойност 315 млрд. евро за инвестиции в рамките на тригодишен период, като сумата бе увеличена на 500 млрд. евро, а срокът бе удължен до 2020 г.

В Регламента за ЕФСИ новите решения в областта на здравеопазването, лекарствените продукти и социалната инфраструктура са посочени като приоритетна област за инвестиции. Като инвестира в тези области, европейският сектор на здравеопазването подкрепя усилията за постигане на растеж, заетост и конкурентоспособност чрез плана.

Изпълнение на плана за инвестиции

Предложенията за инвестиции в сектора на здравеопазването следва да се изпращат на ЕИБ. Кандидатурите се оценяват съвместно от ЕИБ и Инвестиционния комитет на ЕФСИ.

Други стълбове на плана за инвестиции са регулаторните мерки за намаляване на пречките пред инвестициите и целенасочените инициативи за улесняване на инвестициите:

  • Европейски консултантски център по инвестиционни въпроси (EIAH) — съвместна инициатива на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка. Подкрепя инвеститори и организатори на проекти при разработването на проекти и изграждането на капацитет и предоставя финансови консултации.
  • Европейски портал за инвестиционни проекти (EIPP) — EIPP е нов портал, който дава възможност на базирани в ЕС организатори на проекти от публичния и частния сектор да представят инвестиционните си проекти и по този начин да достигнат до потенциални инвеститори от цял свят.