Strukturfonderna och folkhälsa

Folkhälsopolitiken i EU:s nästa budget (2021–2027)

Kommissionen antog i maj 2018 sitt förslag till ett nytt program för Europeiska socialfonden+ (ESF+) i samband med förslaget till EU:s nästa långtidsbudget för 2021–2027. Socialfonden kommer att vara EU:s viktigaste instrument för att investera i människor och genomföra principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, bland annat hälsopolitiken.

Fondens särskilda hälsodel kommer att underlätta samverkan med andra EU-instrument som stöder hälsoprojekt. Genom ESF+ slås vissa nuvarande fonder och program samman: 

ESF+ omfattar tre delar:

  • Den tidigare socialfonden och grundläggande materiellt bistånd till dem som har det sämst ställt.
  • Initiativ för sysselsättning och social innovation.
  • Insatser för att förebygga hälsorisker och främja folkhälsan.

Kommer den nya EU-budgeten att omfatta ett särskilt hälsoprogram?

EU:s nästa långtidsbudget har ett tydligt hälsofokus. Insatser för folkhälsa och sjukvård kommer att få stöd från både den nya socialfonden ESF+ och andra finansieringsinstrument.

Förutom den särskilda hälsodelen i ESF+ bidrar programmen för forskning och den digitala marknaden, regional- och sammanhållningsfonderna och andra stödmekanismer.

Varför ingår folkhälsa i ESF+?

Hälsodelen inom ESF+ ska stödja folkhälsoåtgärder som bidrar till ett gott hälsoskydd i EU. Den väntas också komplettera andra insatser inom ESF+ för att ta itu med de hälso- och sjukvårdsproblem som tas upp i den europeiska planeringsterminen.

Genom att integrera folkhälsa i ESF+ kan vi få nya och större samverkanseffekter med andra delar i den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Hälsodelen i ESF+ ska stödja och komplettera EU-ländernas insatser för följande mål:

  • Stärka krisberedskapen och krishanteringen i EU för att skydda befolkningen mot hälsohot som drabbar flera länder.
  • Stärka hälso- och sjukvårdssystemen genom att stödja hälso- och sjukvårdens digitalisering, ett hållbart EU-system för hälsoinformation och nationella reformer för en effektiv, tillgänglig och flexibel hälso- och sjukvård där man särskilt tar sig an de utmaningar som lyfts fram i den europeiska planeringsterminen.
  • Stödja EU:s lagstiftning om folkhälsa (läkemedel, metodutvärdering, åtgärder mot tobak och utlandsvård).
  • Stödja integrerat arbete och genomföra bästa praxis för strukturell innovation inom folkhälsa (t.ex. europeiska referensnätverk, utvärdering av medicinska metoder och bästa praxis för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder).

Anslag till folkhälsa från ESF+

I ESF+ öronmärks 413 miljoner euro till hälsodelen.

I och med den nya strukturen för ESF+ kommer det inte bara att finnas en särskild hälsodel. Man kommer också att integrera hälsofrågor i andra politikområden och samordna hälsorelaterade budgetposter.

Vem får stöd från ESF+?

Pengarna går till ländernas hälso- och sjukvårdsmyndigheter samt offentliga och privata organ, internationella organisationer och icke-statliga organisationer som har ett allmänt intresse av hälsofrågor på EU-nivå och stöder programmets särskilda mål.

Stödet från ESF+ kan vara i form av bidrag eller upphandling.

Stöd till hälsopolitiken från andra EU-instrument

För att öka EU-budgetens genomslag i folkhälsopolitiken kommer även andra EU-instrument att användas (t.ex. Europeiska regionala utvecklingsfonden, Horisont Europa, Ett digitalt Europa, InvestEU och fonden för ett sammanlänkat Europa.

Nästa steg

Rådet måste enhälligt anta EU:s nästa långtidsbudget och tillhörande lagförslag med Europaparlamentets samtycke.

Vi på kommissionen kommer att göra allt vi kan för att det ska gå smidigt. Målet är att alla budgetförslag ska antas före Europaparlamentsvalet och toppmötet i Sibiu den 9 maj 2019.

/health/file/34587_svesf_s.jpg