Zdravje in strukturni skladi

Zdravstvene politike v prihodnjem proračunu EU (2021–2027)

Evropska komisija je maja 2018 sprejela zakonodajni predlog za novi program Evropskega socialnega sklada plus (ESS+) na podlagi predlaganega večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027. Program bo glavni finančni instrument EU za naložbe v ljudi in izvajanje evropskega stebra socialnih pravic, vključno z zdravstvenimi politikami.

Zdravstveni vidiki programa ESS+ bodo okrepili sinergije z drugimi instrumenti EU za financiranje projektov, povezanih z zdravjem. Program ESS+ združuje obstoječe sklade in programe, tudi: 

Program ESS+ bo financiranje osredotočil na tri glavne sklope:

  • prvi sklop zajema (prejšnji) ESS in osnovno materialno pomoč najbolj ogroženim
  • drugi sklop bo zajel pobude za spodbujanje zaposlovanja in socialne inovacije (EaSI)
  • tretji sklop zajema pobude, namenjene preprečevanju zdravstvenih tveganj in spodbujanju javnega zdravja

Ali bo v novem proračunu EU poseben zdravstveni program?

Novi večletni finančni okvir ima močno zdravstveno razsežnost: zdravstvene politike bodo financirane z namenskimi sredstvi (sklop Evropskega socialnega sklada plus, ESS+) ter drugimi ključnimi finančnimi instrumenti.

Financiranje dejavnosti, povezanih z zdravjem, potekalo prek socialnega sklada in tudi prek skladov za raziskave, digitalni trg, regionalnih in kohezijskih skladov ter drugih podpornih mehanizmov, ki povečujejo učinek zdravstvenih politik.

Zakaj Evropski socialni sklad plus zajema zdravje?

Sklop za zdravje programa ESS+ bo podprl javnozdravstvene politike, da bi zagotovili visoko raven varstva zdravja v Uniji. Predvidoma bo tudi dopolnil druge ukrepe ESS+ za reševanje izzivov, opredeljenih v evropskem semestru.

Z vključitvijo zdravja v ESS+ bodo nastale nove in močnejše sinergije z drugimi gradniki evropskega stebra socialnih pravic.

Sklop za zdravje programa ESS+ je namenjen podpori in dopolnjevanju prizadevanj držav članic pri doseganju naslednjih ciljev:

  • krepitev pripravljenosti na krizo in odzivanja v EU za zaščito državljanov pred čezmejnimi nevarnostmi za zdravje
  • krepitev zdravstvenih sistemov s podporo digitalizaciji zdravstvenih sistemov in sistemov oskrbe, razvojem vzdržnega zdravstvenega informacijskega sistema EU, podporo nacionalnim procesom reform, za razvoj učinkovitejših, dostopnejših in odpornejših zdravstvenih sistemov, zlasti s poudarkom na izzivih, opredeljenih v okviru evropskega semestra
  • podpora javnozdravstveni zakonodaji EU (zdravila, vrednotenje zdravstvene tehnologije, tobak, čezmejno zdravstveno varstvo)
  • podpora integriranemu delu: izvajanje dobrih praks v podporo strukturnim inovacijam na področju javnega zdravja (npr. evropske referenčne mreže, vrednotenje zdravstvene tehnologije in izvajanje dobrih praks pri spodbujanju zdravja, preprečevanju bolezni in upravljanju)

Sredstva za zdravje v okviru programa ESS+

Program ESS+ je sklopu za zdravje namenil 413 milijonov evrov.

Nova struktura programa ESS+ bo ne samo ohranila poseben sklop za zdravje, temveč bo tudi podprla vključevanje zdravja v druge povezane politike in usklajevanje med proračunskimi vrsticami, povezanimi z zdravjem, ki se med seboj dopolnjujejo.

Glavni upravičenci finančnih sredstev za zdravje v novem programu ESS+

Potencialni kandidati za financiranje so nacionalni zdravstveni organi, kakor tudi javni in zasebni organi, mednarodne organizacije in nevladne organizacije s splošnim interesom na področju zdravja na ravni EU, ki podpirjo posebne cilje programa.

Program ESS+ bo zagotovil proračunska sredstva za ta sklop na vse načine, predvidene z novo finančno uredbo (nepovratna sredstva, naročila).

Financiranje zdravstvenih politik z drugimi finančnimi instrumenti

Da bi okrepili vpliv proračuna in zdravstvenih politik EU, bodo prioritetam na področju javnega zdravja namenjeni tudi drugi finančni instrumenti EU (tj. Evropski sklad za regionalni razvoj, Obzorje Evropa, Digitalna Evropa, sklad InvestEU, Instrument za povezovanje Evrope itd.).

Kaj sledi

Svet mora v celoti soglašati s prihodnjim dolgoročnim proračunom EU in zakonodajnim predlogom ter pridobiti soglasje Evropskega parlamenta.

Komisija je že izjavila, da bo storila vse v svoji moči za hiter dogovor. Dogovor bi morali doseči pred volitvami v Evropski parlament in pred vrhom v Sibiuu 9. maja 2019.

/health/file/34587_slesf_s.jpg