Zdravie a štrukturálne fondy

Politiky v oblasti zdravia v budúcom rozpočte EÚ (2021 – 2027)

Európska komisia prijala legislatívny návrh týkajúci sa nového programu Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+) v máji 2018. Tento návrh vychádza z navrhovaného viacročného finančného rámca na obdobie 2021 – 2027. ESF+ bude hlavným finančným nástrojom EÚ na usmerňovanie investícií do ľudí a vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv vrátane politík v oblasti zdravia.

Zdravotné aspekty programu ESF+ uľahčia synergie s inými nástrojmi EÚ, z ktorých sa financujú projekty v oblasti zdravia. Do ESF+ sa zlučujú existujúce fondy a programy, ako sú napr.: 

Financovanie z programu ESF+ sa zameria na tri hlavné zložky:

  • prvá sa týka (bývalého) ESF a základnej materiálnej pomoci pre najodkázanejšie osoby
  • druhá zahŕňa iniciatívy na podporu zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI)
  • tretia sa týka iniciatív zameraných na prevenciu zdravotných rizík a podporu verejného zdravia.

Vznikne v rámci nového rozpočtu EÚ osobitný program pre zdravie?

V novom viacročnom finančnom rámci sa kladie veľký dôraz na oblasť zdravia: politiky v oblasti zdravia sa budú financovať z osobitne vyčlenených finančných prostriedkov (osobitná zložka v rámci ESF+), ako aj prostredníctvom iných kľúčových finančných nástrojov.

Činnosti súvisiace so zdravím sa budú financovať zo sociálneho fondu, ako aj z fondov pre výskum, digitálny trh, regionálny rozvoj a kohézneho fondu či ďalších podporných mechanizmov, ktorých účelom je zvyšovať vplyv politík v oblasti zdravia.

Prečo je zdravie súčasťou ESF+?

Zo zložky programu ESF+ týkajúcej sa zdravia sa budú podporovať politiky v oblasti verejného zdravia s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia v Únii. Očakáva sa, že táto zložka bude dopĺňať ďalšie akcie v rámci ESF+ pri riešení problémov v oblasti zdravia identifikovaných v procese európskeho semestra.

Začlenenie zdravia do ESF+ povedie k vzniku nových a silnejších synergií s ostatnými stavebnými kameňmi Európskeho piliera sociálnych práv.

Cieľom zložky programu ESF+ týkajúcej sa zdravia je podporovať a dopĺňať prácu členských štátov v snahe dosiahnuť napr. tieto ciele:

  • zlepšiť pripravenosť na krízy v EÚ a reakcie na ne v záujme ochrany občanov pred cezhraničnými ohrozeniami zdravia
  • posilniť systémy zdravotnej starostlivosti podporovaním digitálnej transformácie v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti, vybudovaním udržateľného informačného systému EÚ v oblasti zdravia a realizáciou vnútroštátnych reforiem v záujme účinnejších, dostupných a odolných systémov zdravotnej starostlivosti, pričom osobitný dôraz sa bude klásť na problémy identifikované v procese európskeho semestra
  • podporovať právne predpisy EÚ v oblasti verejného zdravia (lieky, hodnotenie zdravotníckych technológií, tabakové výrobky, cezhraničná starostlivosť)
  • podporovať integrovanú činnosť: zavádzanie najlepších postupov na podporu štrukturálnej inovácie vo verejnom zdraví (napr. európske referenčné siete, hodnotenie zdravotníckych technológií a zavádzanie najlepších postupov v oblasti podpory zdravia a prevencie a manažmentu chorôb).

Finančné prostriedky vyčlenené na zdravie v rámci ESF+

V rámci programu ESF+ bolo pre zložku týkajúci sa zdravia osobitne vyčlenených 413 miliónov EUR.

Vďaka novej štruktúre programu ESF+ sa nielen zachová osobitná zložka pre zdravie, ale bude sa aj podporovať začleňovanie problematiky zdravia do iných súvisiacich politík a koordinácia medzi vzájomne sa doplňujúcimi líniami opatrení týkajúcich sa zdravia.

Hlavní príjemcovia finančných prostriedkov v oblasti zdravia v rámci nového programu ESF+

Potenciálnymi kandidátmi na financovanie sú vnútroštátne zdravotnícke orgány, ako aj verejné a súkromné orgány, medzinárodné organizácie a mimovládne organizácie, ktoré majú všeobecný záujem v oblasti zdravia na úrovni EÚ a ktoré podporujú špecifické ciele programu.

Z rozpočtu pre túto zložku programu ESF+ sa budú poskytovať finančné prostriedky prostredníctvom všetkých kanálov stanovených v novom nariadení o rozpočtových pravidlách (granty, verejné obstarávanie).

Politiky v oblasti zdravia financované prostredníctvom iných finančných nástrojov

S cieľom posilniť vplyv rozpočtu EÚ na politiky v oblasti zdravia sa na riešenie priorít v oblasti verejného zdravia budú využívať aj iné finančné nástroje EÚ (t.j. Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky horizont, Digitálna Európa, Fond InvestEU, Nástroj na prepájanie Európy atď.).

Ďalšie kroky

Rada sa musí jednomyseľne dohodnúť na budúcom dlhodobom rozpočte EÚ a legislatívnom návrhu, s ktorými musí vyjadriť súhlas Európsky parlament.

Komisia už vyhlásila, že urobí všetko, čo bude v jej silách, aby uľahčila rýchlu dohodu. K dohode by sa malo dospieť pred voľbami do Európskeho parlamentu a samitom v Sibiu, ktorý sa bude konať 9. mája 2019.

/health/file/34587_skesf_s.jpg