Zdrowie a fundusze strukturalne

Polityka zdrowotna w przyszłym budżecie UE (2021–2027)

Na podstawie proponowanych wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 w maju 2018 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek ustawodawczy dotyczący nowego programu Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Fundusz ten będzie głównym instrumentem finansowym UE służącym wspieraniu inwestycji w ludzi oraz wdrażaniu Europejskiego filaru praw socjalnych, w tym polityki zdrowotnej.

Aspekty programu EFS+ dotyczące zdrowia ułatwią osiągnięcie synergii z innymi instrumentami UE, które zapewniają finansowanie projektów związanych ze zdrowiem. Program EFS+ łączy istniejące fundusze i programy, w tym: 

Finansowanie w ramach programu EFS+ będzie koncentrować się na trzech głównych aspektach:

  • pierwszy obejmuje (były) EFS i podstawową pomoc materialną dla osób najbardziej potrzebujących;
  • drugi dotyczy inicjatyw promujących zatrudnienie i innowacje społeczne (EaSI);
  • trzeci obejmuje inicjatywy mające na celu zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia i wspieranie zdrowia publicznego.

Czy nowy budżet UE będzie uwzględniał specjalny program w dziedzinie zdrowia?

Nowe wieloletnie ramy finansowe mają wyraźny aspekt związany ze zdrowiem: polityka zdrowotna będzie finansowana zarówno poprzez specjalne fundusze (komponent w ramach EFS+), jak i w ramach innych kluczowych instrumentów finansowych.

Finansowanie działań związanych ze zdrowiem będzie dostępne poprzez fundusz społeczny oraz fundusze w obszarach badań naukowych, rynku cyfrowego, rozwoju regionalnego i spójności, a także inne mechanizmy wsparcia zwiększające oddziaływanie polityki zdrowotnej.

Dlaczego zdrowie jest objęte EFS+?

Komponent programu EFS+ dotyczący zdrowia przyczyni się do wsparcia polityki w zakresie zdrowia publicznego, aby osiągnąć cel, jakim jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia w Unii. Ma on również uzupełniać inne działania w ramach EFS+ w celu reagowania na problemy w dziedzinie zdrowia stwierdzone w ramach europejskiego semestru.

Uwzględnienie kwestii zdrowia w programie EFS+ doprowadzi do powstania nowej i większej synergii z innymi elementami Europejskiego filaru praw socjalnych.

Komponent „Zdrowie” w ramach programu EFS+ ma na celu wspieranie i uzupełnianie działań poszczególnych państw zmierzających do osiągnięcia m.in. następujących celów:

  • poprawa gotowości i zdolności do reagowania w sytuacjach kryzysowych w UE w celu ochrony obywateli przez transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia
  • wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej poprzez wspieranie transformacji cyfrowej w dziedzinie zdrowia i opieki zdrowotnej, opracowanie zrównoważonego unijnego systemu informacji na temat zdrowia oraz krajowych procesów reform na rzecz bardziej skutecznych, dostępnych i odpornych systemów opieki zdrowotnej, ukierunkowanych w szczególności na problemy określone w europejskim semestrze
  • wspieranie prawodawstwa UE w dziedzinie zdrowia publicznego (leki, ocena technologii medycznych, tytoń, opieka transgraniczna)
  • wspieranie zintegrowanych prac: wdrażanie najlepszych praktyk w celu wspierania innowacji strukturalnych w obszarze zdrowia publicznego (np. europejskie sieci referencyjne, ocena technologii medycznych oraz wdrażanie najlepszych praktyk w dziedzinie promocji zdrowia, profilaktyki chorób i zarządzania chorobami).

Fundusze przeznaczone na zdrowie w ramach EFS+

W programie EFS+ przewidziano kwotę 413 mln euro konkretnie na komponent „Zdrowie”.

W ramach nowej struktury EFS+ nie tylko zachowany zostanie specjalny komponent dotyczący zdrowia. Zdrowie będzie uwzględniane również w ramach innych powiązanych obszarów polityki i wspierana będzie koordynacja między uzupełniającymi się liniami budżetowymi dotyczącymi zdrowia.

Główni beneficjenci finansowania w dziedzinie zdrowia w ramach nowego programu EFS+

Potencjalnymi kandydatami do finansowania są krajowe organy ds. zdrowia, a także organy publiczne i prywatne, organizacje międzynarodowe i organizacje pozarządowe, zajmujące się zdrowiem na poziomie UE i wspierające szczegółowe cele programu.

Budżet komponentu EFS+ zapewni finansowanie za pośrednictwem wszystkich środków przewidzianych w ramach nowego rozporządzenia finansowego (dotacje, zamówienia publiczne).

Polityka w dziedzinie zdrowia finansowana z innych instrumentów finansowych

Aby zwiększyć oddziaływanie budżetu UE na politykę zdrowotną, priorytety w zakresie zdrowia publicznego będą także uwzględnianie w ramach innych unijnych instrumentów finansowych (tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, programów„Horyzont Europa” i „Cyfrowa Europa”, Funduszu InvestEU, instrumentu „Łącząc Europę” itd.).

Dalsze działania

Rada musi jednomyślnie uzgodnić przyszły długoterminowy budżet UE i – za zgodą Parlamentu Europejskiego – zatwierdzić wniosek ustawodawczy w tej sprawie.

Komisja już zadeklarowała, że dołoży wszelkich starań, aby ułatwić szybkie osiągnięcie porozumienia. Porozumienie powinno zostać osiągnięte przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i szczytem w Sybinie, który odbędzie się w dniu 9 maja 2019 r.

/health/file/34587_plesf_s.jpg