Is-saħħa u l-fondi strutturali

Politiki tas-saħħa fil-baġit tal-UE tal-futur (2021-2027)

Il-Kummissjoni Ewropea adottat proposta leġiżlattiva għal Programm tal-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+) ġdid f’Mejju 2018, abbażi tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali propost għall-perjodu 2021-2027. Dan se jservi bħala l-istrument finanzjarju ta’ gwida prinċipali tal-UE, l-investiment fin-nies u l-implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, inklużi l-politiki fil-qasam tas-saħħa.

L-aspetti tas-saħħa tal-Programm tal-FSE+ se jiffaċċilitaw is-sinerġiji ma’ strumenti oħra tal-UE li jipprovdu finanzjament għal proġetti relatati mas-saħħa. Il-Programm tal-FSE+ jiġbor flimkien fondi u programmi eżistenti li jinkludu: 

Il-finanzjament tal-Programm tal-FSE+ se jiffoka fuq tliet fergħat ewlenin:

  • L-ewwel waħda tkopri l-FSE (ta’ qabel) u l-assistenza materjali bażika lill-persuni l-aktar fil-bżonn
  • It-tieni waħda se tkopri inizjattivi li jippromwovu l-impjiegi u l-innovazzjoni soċjali (EaSI)
  • It-tielet waħda tkopri inizjattivi li għandhom l-għan li jipprevjenu r-riskji tas-saħħa u jippromwovu s-saħħa pubblika.

Se jkun hemm programm tas-saħħa speċifiku fil-baġit il-ġdid tal-UE?

Il-Qafas Finanzjarju Pluriennali l-ġdid għandu dimensjoni tas-saħħa b'saħħitha: il-politiki tas-saħħa se jiġu ffinanzjati kemm permezz tal-fond iddedikat (fergħa fi ħdan il-FSE+) kif ukoll permezz ta’ strumenti finanzjarji oħrajn ewlenin.

Il-finanzjament għal attivitajiet relatati mas-saħħa se jkunu disponibbli permezz tal-fond soċjali kif ukoll permezz tal-fondi ta’ riċerka, tas-suq diġitali, reġjonali u ta’ koeżjoni u ta’ mekkaniżmi ta’ appoġġ oħrajn li jżidu l-impatt tal-politiki tas-saħħa.

Għaliex is-saħħa hi parti mill-FSE+?

Il-fergħa tal-Programm tal-FSE+ dwar is-saħħa se tappoġġja l-politiki tas-saħħa pubblika biex jintlaħaq l-objettiv li jkun żgurat livell għoli tal-protezzjoni tas-saħħa fl-Unjoni. Hi mistennija wkoll tikkomplementa azzjonijiet oħrajn tal-FSE+ hekk kif tindirizza l-isfidi fil-qasam tas-saħħa identifikati fis-Semestru Ewropew.

L-integrazzjoni tas-saħħa fil-FSE+ se twassal għal sinerġiji ġodda u aktar b'saħħithom ma’ moduli oħra tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali.

Il-fergħa dwar is-saħħa tal-programm tal-FSE+ għandu l-għan li jappoġġja u jikkomplementa l-isforzi nazzjonali biex jinkisbu, pereżempju, dawn l-objettivi:

  • It-tisħiħ tat-tħejjija għall-kriżi u tar-rispons tal-UE biex iċ-ċittadini jkunu protetti minn theddidiet tas-saħħa tranfruntiera
  • It-tisħiħ tas-sistemi tas-saħħa, permezz tal-appoġġ għat-tranżizzjoni diġitali tas-saħħa u tal-kura, l-iżvilupp ta’ sistema ta’ informazzjoni tas-saħħa tal-UE sostenibbli u l-proċessi tar-riforma nazzjonali għal sistemi tas-saħħa aktar effettivi, aċċessibbli u reżiljenti li jindirizzaw, b’mod partikolari, l-isfidi identifikati fis-Semestru Ewropew
  • L-appoġġ għal leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-saħħa pubblika (mediċini, HTA, tabakk, kura transfruntiera)
  • L-appoġġ għax-xogħol integrat: l-implimentazzjoni tal-aħjar prattiki bħala appoġġ għall-innovazzjoni strutturali fis-saħħa pubblika (eż. ERNs, HTA u l-implimentazzjoni tal-aħjar prattiki fil-promozzjoni tas-saħħa, il-prevenzjoni tal-mard u l-ġestjoni).

Finanzjament allokat lill-qasam tas-saħħa mill-FSE+

Il-Programm tal-FSE+ jinkludi b'mod speċifiku EUR 413 miljun għall-fergħa tas-Saħħa.

L-arkitettura l-ġdida tal-FSE+ mhux biss se tippreserva fergħa speċifika tas-saħħa, iżda se tappoġġja wkoll l-integrazzjoni tas-saħħa f’politiki oħra relatati u l-koordinazzjoni bejn linji kumplementari relatati mas-saħħa.

Benefiċjarji ewlenin għall-finanzjament għas-saħħa fil-Programm il-ġdid tal-FSE+

Il-kandidati potenzjali għall-finanzjament huma l-awtoritajiet tas-saħħa nazzjonali, kif ukoll korpi pubbliċi u privati, organizzazzjonijiet internazzjonali u organizzazzjonijiet mhux governattivi b’interess ġenerali fis-saħħa fil-livell tal-UE u li jappoġġjaw l-objettivi speċifiċi tal-programm.

Il-fergħa tal-baġit tal-FSE+ se tipprovdi finanzjament permezz tal-mezzi kollha maħsuba taħt ir-Regolament Finanzjarju (għotjiet, akkwist pubbliku).

Politiki fil-qasam tas-saħħa ffinanzjati minn strumenti finanzjarji oħrajn

Biex tingħata spinta lill-impatt tal-baġit tal-UE fil-politiki tal-qasam tas-saħħa, strumenti finanzjarji tal-UE oħrajn (jiġifieri l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, Orizzont Ewropa, Ewropa Diġitali, il-Fond InvestEU, il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, eċċ) ukoll se jindirizzaw il-prijoritajiet fil-qasam tas-saħħa pubblika.

Passi li jmiss

Il-Kunsill irid jaqbel b'mod anonimu dwar il-baġit futur fuq żmien twil tal-UE u l-proposta leġiżlattiva, bil-kunsens tal-Parlament Ewropew.

Il-Kummissjoni diġà ddikjarat li se tagħmel dak kollu li tista’ biex tiffaċilita ftehim fi żmien qasir. Għandu jintlaħaq ftehim qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u s-summit ta’ Sibiu tad-9 ta’ Mejju 2019.

/health/file/34587_mtesf_s.jpg