Veselība un struktūrfondi

Veselības politika nākamajā ES budžetā (2021.–2027. g.)

Eiropas Komisija 2018. gada maijā pieņēma tiesību akta priekšlikumu par jaunu Eiropas Sociālo fondu (“ESF+”), pamatojoties uz ierosināto daudzgadu finanšu shēmu laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam. Šī programma būs ES galvenais finanšu instruments, ar kuru tā iegulda cilvēkresursos un īsteno Eiropas sociālo tiesību pīlāru, tostarp veselības politiku.

“ESF+” programmas veselības aspekti atvieglinās noderīgu mijiedarbību ar citiem ES instrumentiem, kas piedāvā finansējumu ar veselību saistītiem projektiem. “ESF+” programma apvieno pašreizējos fondus un programmas, proti: 

“ESF+” programmas ietvaros pieejamie finanšu līdzekļi koncentrējas trijos galvenajos virzienos:

  • pirmais aptver (bijušo) ESF un pamata materiālo palīdzību vistrūcīgākajām personām;
  • otrais aptver iniciatīvas nodarbinātības un sociālās inovācijas atbalstam (EaSI);
  • trešais aptver pasākumus veselības apdraudējumu novēršanai un sabiedrības veselības veicināšanai.

Vai jaunajā ES budžetā būs īpaša veselības programma?

Jaunajā daudzgadu finanšu shēmā veselībai pievērsta īpaša uzmanība: veselības politikas virzienus finansēs gan izmantojot tiem speciāli paredzētu finansējumu (veselības komponente “ESF+” programmā), gan citus galvenos finanšu instrumentus.

Ar veselību saistīto darbību finansējums būs pieejams no Sociālā fonda, no fondiem, kas saistīti ar pētniecību un digitālo tirgu, no reģionālajiem un kohēzijas fondiem, kā arī citiem atbalsta mehānismiem, kas palīdzēs palielināt veselības politikas ietekmi.

Kāpēc veselība ir daļa no “ESF+”?

“ESF+” veselības sadaļa ļaus atbalstīt sabiedrības veselības politiku, lai sasniegtu mērķi nodrošināt augstu veselības aizsardzības līmeni Savienībā. Tai arī būtu jāpapildina citi “ESF+” pasākumi, risinot Eiropas pusgadā identificētos uzdevumus veselības jomā.

Veselības iekļaušana programmā “ESF+” novedīs pie spēcīgākas mijiedarbības ar citiem Eiropas sociālo tiesību pīlāra pamatelementiem.

“ESF+” programmas veselības sadaļas mērķis ir atbalstīt un papildināt dalībvalstu pūliņus šādu mērķu sasniegšanā:

  • Eiropas Savienībā stiprināt sagatavotību rīcībai krīzes situācijās, kā arī to pārvaldību ar mērķi pasargāt iedzīvotājus no veselības pārrobežu apdraudējumiem;
  • stiprināt veselības sistēmas, atbalstot veselības un aprūpes digitālo pārveidi, izstrādājot ilgtspējīgu ES veselības informācijas sistēmu un valstu reformas efektīvākām, pieejamākām un noturīgām veselības sistēmām, kur īpaša uzmanība pievērsta Eiropas pusgadā konstatētajām problēmām;
  • atbalstīt ES tiesību aktus sabiedrības veselības jomā (zāles, veselības tehnoloģiju novērtēšana (HTA), tabaka, veselības pārrobežu aprūpe);
  • atbalstīt integrētu darbu: ieviest labu praksi strukturālas inovācijas atbalstam sabiedrības veselības jomā (Eiropas references tīkli (ERT), HTA, veselības veicināšana, slimību profilakse un pārvaldība).

Finansējums, kas veselībai piešķirts “ESF+” ietvaros

“ESF+” programmā ir paredzēts piešķirt 413 miljonus eiro sadaļai “Veselība”.

Jaunā “ESF+” struktūra ļaus ne tikai saglabāt īpašu veselības sadaļu, bet arī atbalstīs veselības iekļaušanu citās saistītās politikas jomās un koordināciju starp papildu jomām, kas saistītas ar veselību.

Galvenie finansējuma saņēmēji jaunās “ESF+” programmas ietvaros

Potenciālie finansējuma saņēmēji ir valstu iestādes veselības aizsardzības jomā, kā arī publiskas un privātas struktūras, starptautiskās organizācijas un nevalstiskās organizācijas, kurām ir vispārīga interese par veselības aizsardzību ES līmenī un kuras atbalsta programmas konkrētos mērķus.

Līdzekļus no attiecīgās “ESF+” sadaļas nodrošinās, izmantojot visus jaunajā Finanšu regulā paredzētos instrumentus (dotācijas, publiskais iepirkums).

Ar citiem finanšu instrumentiem atbalstīti pasākumi veselības jomā

Lai vairotu veselības politikai atvēlētā ES budžeta ietekmi, citi ES finanšu instrumenti (proti, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, “Apvārsnis Eiropa”, “Digitālā Eiropa”, “InvestEU” fonds, Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments u.c.) ņems vērā prioritātes sabiedrības veselības jomā.

Nākamie soļi

Padomei ar Eiropas Parlamenta piekrišanu ir vienprātīgi jāpieņem tiesību akta priekšlikums un nākamais ES ilgtermiņa budžets.

Komisija jau ir paziņojusi, ka darīs visu iespējamo, lai vienošanās tiktu panākta ātri. Vienošanās būtu jāpanāk pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām un Sibiu samita 2019. gada 9. maijā.

/health/file/34587_lvesf_s.jpg