Sveikata ir struktūriniai fondai

Sveikatos politika būsimajame (2021–2027 m.) ES biudžete

Europos Komisija priėmė teisėkūros procedūra priimamo akto pasiūlymą dėl naujos „Europos socialinio fondo +“ (ESF+) programos 2018 m. gegužę, remdamasi siūloma 2021–2027 m. daugiamete finansine programa. ESF+ programa bus pagrindinė ES finansinė priemonė, pagal kurią bus investuojama į žmones ir įgyvendinamas Europos socialinių teisių ramstis, įskaitant sveikatos politiką.

ESF+ programos sveikatos aspektai palengvins sąveiką su kitomis ES priemonėmis, pagal kurias teikiamas finansavimas su sveikata susijusiems projektams. ESF+ programa sujungia esamus fondus ir programas, be kita ko: 

Finansavimas pagal ESF+ programą bus sutelktas į tris pagrindines kryptis:

  • pirmoji apima (ankstesnį) ESF ir pagrindinę materialinę pagalbą labiausiai skurstantiems žmonėms;
  • antroji apima iniciatyvas, kuriomis skatinamas užimtumas ir socialinės inovacijos (EaSI);
  • trečioji apima iniciatyvas, kuriomis siekiama išvengti rizikos sveikatai ir ugdyti visuomenės sveikatą.

Ar į naująjį ES biudžetą bus įtraukta speciali sveikatos programa?

Naujojoje daugiametėje finansinėje programoje sveikatai skiriama daug dėmesio: sveikatos politika bus finansuojama ir numačius specialų finansavimą (ESF+ kryptis), ir pagal kitas pagrindines finansines priemones.

Su sveikata susijusios veiklos finansavimas bus teikiamas ir iš socialinio fondo, ir pagal mokslinių tyrimų, skaitmeninės rinkos, regioninių ir sanglaudos fondų bei kitus paramos mechanizmus, kuriais didinamas sveikatos politikos poveikis.

Kodėl sveikata yra ESF+ dalis?

Pagal ESF+ programos sveikatos kryptį bus remiama visuomenės sveikatos politika, kad būtų įgyvendintas tikslas užtikrinti aukšto lygio sveikatos apsaugą Europos Sąjungoje. Taip pat tikimasi, kad sprendžiant sveikatos uždavinius, nustatytus per Europos semestrą, ja bus papildyti kiti ESF+ veiksmai.

Įtraukus sveikatos aspektus į ESF+ bus kuriama ir stiprinama sąveika su kitais sudėtiniais Europos socialinių teisių ramsčio elementais.

ESF+ programos sveikatos kryptimi siekiama remti ir papildyti valstybių narių pastangas įgyvendinti, pavyzdžiui, šiuos tikslus:

  • stiprinti pasirengimą krizėms ir reagavimą į jas visoje ES siekiant apsaugoti piliečius nuo tarpvalstybinių grėsmių sveikatai;
  • stiprinti sveikatos sistemas, remiant sveikatos ir priežiūros skaitmeninę transformaciją, tvarios ES sveikatos informacijos sistemos plėtrą ir nacionalinius reformų procesus, kad būtų sukurtos efektyvesnės, prieinamesnės ir atsparesnės sveikatos priežiūros sistemos ir visų pirma sprendžiamos per Europos semestrą nustatytos problemos;
  • remti ES visuomenės sveikatos srities teisės aktus (skirtus vaistams, sveikatos technologijų vertinimui, tabakui, sveikatos priežiūrai užsienyje);
  • remti integruotus veiksmus – gerosios patirties įgyvendinimą, kad būtų remiamos struktūrinės visuomenės sveikatos inovacijos (pvz., Europos referencijos centrų tinklai, sveikatos technologijų vertinimas, įgyvendinama sveikatos ugdymo, ligų prevencijos ir valdymo geroji patirtis).

Pagal ESF+ sveikatai skiriamas finansavimas

ESF+ programoje sveikatos krypčiai numatyta 413 mln. eurų.

Naujojoje ESF+ struktūroje ne tik išliks speciali sveikatos kryptis, bet ir bus remiamas sveikatos klausimų integravimas į kitas susijusias politikos sritis bei papildomų su sveikata susijusių biudžeto eilučių koordinavimas.

Pagrindiniai sveikatai numatytų lėšų pagal naująją ESF+ programą gavėjai

Galimos kandidatės gauti finansavimą yra nacionalinės sveikatos institucijos, viešosios ir privačiosios įstaigos, tarptautinės ir nevyriausybinės organizacijos, kurių veikla apskritai susijusi su sveikata ES lygmeniu ir kurios remia konkrečius programos tikslus.

Iš ESF+ krypties biudžeto lėšų bus skiriama naudojantis visomis priemonėmis, numatytomis pagal naująjį Finansinį reglamentą (dotacijomis, viešaisiais pirkimais).

Pagal kitas finansines priemones finansuojama sveikatos politika

Kad ES biudžeto poveikis sveikatos politikai būtų didesnis, į visuomenės sveikatos prioritetus bus atsižvelgiama ir įgyvendinant kitas ES finansines priemones (tokias kaip Europos regioninės plėtros fondas, fondas „InvestEU“, Europos infrastruktūros tinklų priemonė, Europos horizontas, Skaitmeninė Europa ir kt.).

Tolesni veiksmai

Teisėkūros procedūra priimamo akto pasiūlymui ir būsimam ilgalaikiam ES biudžetui, gavusi Europos Parlamento pritarimą, turi vieningai pritarti Taryba.

Komisija jau pareiškė, kad ji darys viską, ką gali, kad būtų įmanoma greitai susitarti. Susitarimas turėtų būti pasiektas iki Europos Parlamento rinkimų ir 2019 m. gegužės 9 d. Sibiu aukščiausiojo lygio susitikimo.

/health/file/34587_ltesf_s.jpg