Funding

Zdravstvene politike u budućem proračunu EU-a (2021.–2027.)

Europska komisija donijela je u svibnju 2018. zakonodavni prijedlog o novom Europskom socijalnom fondu plus (ESF +) na temelju prijedloga višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021.–2027. On će služiti kao glavni financijski instrument EU-a za usmjeravanje ulaganja u ljude i provedbu europskog stupa socijalnih prava, uključujući zdravstvene politike.

Zdravstveni aspekt programa ESF + olakšat će sinergiju s drugim instrumentima EU-a u okviru kojih se financiraju projekti u području zdravlja. Program ESF + objedinjuje postojeće fondove i programe: 

Financiranje u okviru programa ESF + bit će usmjereno na tri glavna područja:

  • prvo obuhvaća (bivši) ESF i osnovnu materijalnu pomoć najpotrebitijima
  • drugo će obuhvaćati inicijative kojima se potiču zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI)
  • treće će obuhvaćati inicijative za sprečavanje zdravstvenih rizika i promicanje javnog zdravlja.

Uključuje li novi proračun EU-a poseban zdravstveni program?

Novi višegodišnji financijski okvir ima naglašenu zdravstvenu dimenziju: zdravstvene politike financirat će se namjenskim sredstvima (tematsko područje u okviru ESF-a +) te drugim ključnim financijskim instrumentima.

Financiranje aktivnosti u području zdravlja provodit će se u okviru socijalnog fonda kao i u okviru fonda za digitalno tržište, regionalnih i kohezijskih fondova, ali i drugih mehanizama potpore kojima će se povećati učinak zdravstvenih politika.

Zašto je zdravstvo dio ESF-a +?

Tematskim područjem za zdravlje u okviru ESF-a + podupirat će se javnozdravstvene mjere kojima je cilj visoka razina zaštite zdravlja u Uniji. Osim toga, on će djelovati kao dopuna drugim mjerama u okviru ESF-a + za rješavanje zdravstvenih izazova utvrđenih u okviru europskog semestra.

Uključivanje zdravstva u ESF + stvorit će se snažna sinergija s drugim sastavnicama europskog stupa socijalnih prava.

Tematskim područjem za zdravlje u okviru programa ESF-a + potiče se i nadopunjuje rad država članica na ostvarenju sljedećih ciljeva:

  • jačanje EU-ove pripravnosti za krizu i odgovora na krizu radi zaštite građana od prekograničnih prijetnji zdravlju
  • jačanje zdravstvenih sustava podupiranjem digitalne transformacije zdravstva i skrbi, razvoja održivog europskog zdravstvenog informacijskog sustava i nacionalnih reformi kojim je cilj učinkovit, pristupačan i otporan zdravstveni sustav koji se može nositi s izazovima spomenutima u okviru europskog semestra
  • potpora zakonodavstvu EU-a u području javnog zdravlja (lijekovi, procjena zdravstvenih tehnologija (HTA), duhan, prekogranična zdravstvena skrb)
  • potpora integriranom djelovanju: poticanje strukturnih inovacija u javnom zdravstvu (npr. europske referentne mreže (ERN-ovi), HTA, promicanje zdravlja, prevencija bolesti i upravljanje bolestima) primjenom najboljih načina rada.

Sredstva u okviru ESF-a + namijenjena za zdravstvo

U okviru programa ESF + 413 milijuna EUR namijenjeno je tematskom području za zdravlje.

Novom strukturom ESF-a + očuvat će se posebno tematsko područje za zdravlje i poduprijeti uključivanje zdravlja u druge povezane politike te koordinacija komplementarnih proračunskih linija povezanih sa zdravljem.

Glavni korisnici sredstava za zdravstvo u novom programu ESF +

Potencijalni kandidati za financiranje: nacionalna zdravstvena tijela te javna i privatna tijela, međunarodne organizacije i nevladine organizacije koji imaju opći interes za zdravlje na razini EU-a i podupiru posebne ciljeve tog programa.

Tematsko područje za zdravlje ESF-a + financirat će se svim sredstvima predviđenima novom Financijskom uredbom (bespovratna sredstva, javna nabava).

Zdravstvene politike koje se financiraju drugim financijskim instrumentima

Kako bi proračun EU-a snažnije utjecao na zdravstvene politike, i drugi financijski instrumenti EU-a (npr. Europski fond za regionalni razvoj, Obzor Europa, Digitalna Europa, fond InvestEU, Instrument za povezivanje Europe itd.) bit će usmjereni na prioritete povezane s javnim zdravstvom.

Sljedeći koraci

Vijeće mora donijeti jednoglasnu odluku o budućem dugoročnom proračunu EU-a i o zakonodavnom prijedlogu, uz suglasnost Europskog parlamenta.

Komisija je već istaknula da će dati sve od sebe da se taj dogovor brzo postigne. To bi se trebalo dogoditi prije izbora za Europski parlament i sastanka na vrhu u Sibiuu 9. svibnja 2019.

/health/file/34587_hresf_s.jpg