Zdraví a strukturální fondy

Zdravotní politika v rozpočtu EU na období 2021–2027

Evropská komise přijala legislativní návrh týkající se nového programu Evropského sociálního fondu plus (ESF) v květnu 2018. Vychází z návrhu víceletého finančního rámce na období 2021–2027. Bude sloužit jako hlavní finanční nástroj EU pro investice do lidí a k provádění evropského pilíře sociálních práv, tedy včetně politik zaměřených na veřejné zdraví.

Zdravotní aspekty programu ESF+ umožní součinnost s dalšími nástroji EU, které poskytují financování projektům týkajícím se zdraví. Program ESF+ slučuje stávající fondy a programy, např.: 

Financování z programu ESF+ se zaměří na tři hlavní oblasti:

  • První se týká původního Evropského sociálního fondu (ESF) a základní materiální pomoci nejchudším osobám
  • Druhá se bude týkat iniciativ podporujících zaměstnanost a sociální inovace (EaSI)
  • Třetí se týká iniciativ zaměřených na předcházení zdravotním rizikům a na podporu veřejného zdraví.

Bude nový rozpočet EU obsahovat zvláštní program pro oblast zdraví?

Nový víceletý finanční rámec obsahuje výrazný rozměr týkající se veřejného zdraví: zdravotní politika bude financována jak prostřednictvím vyčleněných finančních prostředků v rámci Evropského sociálního fondu plus (ESF+), tak dalšími klíčovými finančními nástroji.

Financování činností spjatých s veřejným zdravím bude k dispozici ze sociálního fondu a dále mechanizmů zaměřených na výzkum a digitální trh, z regionálních fondů a fondů soudržnosti a dalších podpůrných mechanismů, jejichž účelem je dopad politik v oblasti zdraví zvyšovat.

Proč oblast zdraví spadá do ESF+?

Tato součást programu ESF+ bude podporovat politiky, jejichž cílem je zajišťovat v EU vysokou úroveň ochrany zdraví. Rovněž se předpokládá, že doplní další opatření ESF+ zaměřená na řešení zdravotních výzev zjištěných v rámci evropského semestru.

Začlenění oblasti zdraví do ESF+ povede ke vzniku nové a silnější součinnosti s ostatními prvky evropského pilíře sociálních práv.

Složka programu ESF+ týkající se zdraví podpoří a doplní úsilí členských států o dosažení například těchto cílů:

  • Posílit v EU připravenost na krizi a reakci na ni a ochránit tak občany před přeshraničními zdravotními hrozbami.
  • Posílit systémy zdravotní péče podporou digitální transformace v oblasti zdraví a zdravotní péče, rozvojem udržitelného evropského zdravotního informačního systému a vnitrostátními reformními procesy, díky kterým budou systémy zdravotní péče účinnější, dostupnější a odolnější; se zaměřením zejména na problémy zjištěné v rámci evropského semestru.
  • Podporovat právní předpisy EU v oblasti veřejného zdraví (týkající se léčiv, hodnocení zdravotnických technologií, tabáku, přeshraniční zdravotní péče)
  • Podpora integrované činnosti: zavádění osvědčených postupů na podporu strukturálních inovací v oblasti veřejného zdraví (např. evropských referenčních sítí, hodnocení zdravotnických technologií a osvědčených postupů v oblasti podpory veřejného zdraví, prevence a zvládání nemocí).

Finanční prostředky přidělené oblasti zdraví v rámci ESF+

Z ESF+ půjde na oblast zdraví 413 milionů eur.

Nová struktura ESF+ jednak zachová samostatnou složku pro oblast zdraví, ale podpoří také začlenění zdravotní problematiky do jiných souvisejících politik a koordinaci vzájemně se doplňujících položek z této oblasti.

Hlavní příjemci financování z nového ESF+ v oblasti zdraví

Potenciálními kandidáty pro financování jsou vnitrostátní zdravotní orgány, veřejné a soukromé organizace, mezinárodní organizace a nevládní organizace, které mají na úrovni EU obecný zájem spadající do oblasti zdraví a podporují konkrétní cíle programu.

Financování z rozpočtu na tuto složku ESF+ se bude poskytovat prostřednictvím všech prostředků stanovených finančním nařízením (granty, veřejné zakázky).

Opatření v oblasti zdraví financovaná z jiných finančních nástrojů

K optimalizaci přínosu evropského rozpočtu pro oblast zdraví budou využity i další finanční nástroje (např. Evropský fond pro regionální rozvoj, Horizont Evropa, Digitální Evropa, fond InvestEU, nástroj pro propojení Evropy).

Další kroky

Rada se nyní musí jednomyslně dohodnout na budoucím dlouhodobém rozpočtu EU a souvisejícím legislativním návrhu, s nímž musí vyslovit souhlas Evropský parlament.

Komise již oznámila, že učiní vše, aby usnadnila rychlou dohodu. Dohody je třeba dosáhnout ještě před volbami do Evropského parlamentu a summitem v Sibiu, který se uskuteční 9. května 2019.

/health/file/34587_gaesf_s.jpg