Terveys ja rakennerahastot

Terveysalan politiikat EU:n tulevassa talousarviossa (2021–2027)

Euroopan komissio hyväksyi lainsäädäntöehdotuksen uudesta Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) -ohjelmasta toukokuussa 2018. Ehdotus noudattaa komission ehdotusta seuraavaksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi vuosiksi 2021–2027. ESR+ -ohjelma toimii tärkeimpänä rahoitusvälineenä, jolla investoidaan ihmisiin ja toteutetaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria (myös terveyspolitiikkaa).

ESR+ -ohjelman terveysnäkökohdat edistävät synergioita sellaisten muiden EU:n välineiden kanssa, joilla rahoitetaan terveyteen liittyviä hankkeita. ESR+:ssa yhdistetään seuraavat rahastot ja ohjelmat: 

ESR+ -ohjelmasta myönnettävässä rahoituksessa keskitytään seuraaviin toimintalohkoihin:

  • (aiemmasta) ESR:sta annetun avun jatkaminen ja vähävaraisimmille perushyödykkeinä annettava apu
  • työllisyyden ja sosiaalisen innovoinnin (EaSI) edistämistoimet
  • terveysriskien ehkäisemiseen ja kansanterveyden edistämiseen tähtäävät aloitteet.

Sisältyykö EU:n uuteen talousarvioon terveysalan ohjelmaa?

EU:n uudella monivuotisella rahoituskehyksellä on vahva terveysulottuvuus: terveyspolitiikan toimia rahoitetaan sekä kohdennetulla rahoituksella (osana ESR+ -rahoitusta) että muiden keskeisten rahoitusvälineiden kautta.

Terveyteen liittyviin toimiin on saatavilla rahoitusta sosiaalirahaston lisäksi tutkimus-, alue- ja koheesiorahastoista sekä digitaalisten sisämarkkinoiden rahastosta ja muista tukimekanismeista, mikä lisää terveyspolitiikan vaikutusta.

Miksi terveys kuuluu osana Euroopan sosiaalirahasto plussaan (ESR+)?

ESR+ -ohjelmaan kuuluvasta terveysalan toimintalohkosta tuetaan kansanterveyspolitiikkaa, jotta voidaan saavuttaa tavoite terveyden suojelun korkean tason varmistamisesta EU:ssa. Terveysalan toimintalohkon odotetaan myös täydentävän muita ESR+ -toimia, koska sen avulla voidaan vastata EU-ohjausjakson yhteydessä yksilöityihin terveysalan haasteisiin.

Sisällyttämällä terveysasiat ESR+:aan saadaan uusia ja vahvempia synergiaetuja muiden Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin osa-alueiden kanssa.

ESR+ -ohjelmaan kuuluvalla terveysalan toimintalohkolla pyritään tukemaan ja täydentämään jäsenmaiden toimia seuraavien tavoitteiden saavuttamiseksi:

  • Vahvistetaan kriisivalmiutta ja kriisiin reagointia EU:ssa kansalaisten suojelemiseksi rajat ylittäviltä terveysuhkilta.
  • Vahvistetaan terveydenhuoltojärjestelmiä tukemalla terveys- ja hoitoalan digitalisaatiokehitystä, kestävän EU:n terveystietojärjestelmän kehittämistä ja kansallisia uudistusprosesseja tehokkaampien, paremmin saatavilla olevien ja kestävämpien terveydenhuoltojärjestelmien luomiseksi. Näillä toimilla puututaan erityisesti EU-ohjausjakson puitteissa havaittuihin haasteisiin.
  • Tuetaan EU:n kansanterveysalan lainsäädäntöä (lääkkeet, terveysteknologian arviointi, tupakka, rajat ylittävä terveydenhuolto)
  • Tuetaan integrointityötä: pannaan täytäntöön parhaita käytänteitä rakenteellisten innovaatioiden tukemiseksi erityisesti kansanterveyden alalla (esim. eurooppalaiset osaamisverkostot, terveysteknologian arviointi ja parhaiden käytäntöjen toteuttaminen terveyden edistämisen, sairauksien ehkäisyn ja seurannan aloilla).

ESR+ -ohjelmasta terveystoimiin kohdennettu rahoitus

ESR+ -ohjelmaan sisältyy 413 miljoonaa euroa terveysalan toimintalohkolle.

Euroopan sosiaalirahasto plussan uudessa rakenteessa säilytetään erityinen terveysalan toimintalohko, minkä lisäksi tuetaan terveyskysymysten sisällyttämistä muihin terveyteen liittyviin politiikkoihin sekä toisiaan täydentävien terveysalan budjettikohtien koordinointia.

Uuden ESR+ -ohjelman terveysalan rahoituksen keskeiset tuensaajat

Rahoituksen potentiaalisia saajia ovat kansalliset terveysviranomaiset sekä julkiset ja yksityiset elimet, kansainväliset organisaatiot ja kansalaisjärjestöt, jotka toimivat EU-tason terveysasioiden parissa ja tukevat ohjelman erityistavoitteita.

ESR+:n terveysalan toimintalohkon rahoitusta myönnetään kaikkien uudessa EU:n varainhoitoasetuksessa säädettyjen välineiden kautta (avustukset, hankinnat).

Muista rahoitusvälineistä rahoitetut terveyspolitiikan toimet

Jotta EU:n määrärahojen vaikutusta terveyspolitiikan alalla voidaan tehostaa, myös muissa EU:n rahoitusvälineissä (Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan horisontti -ohjelma, digitaalinen Eurooppa -ohjelma, InvestEU-rahasto ja Verkkojen Eurooppa -väline) keskitytään kansanterveyteen liittyviin painopisteisiin.

Seuraavat vaiheet

Päätös EU:n uudesta pitkän aikavälin talousarviosta ja sitä koskevasta lainsäädäntöehdotuksesta edellyttää neuvoston yksimielisyyttä ja Euroopan parlamentin hyväksyntää.

Komissio on jo ilmoittanut tekevänsä kaikkensa, jotta ehdotuksesta päästäisiin nopeasti yhteisymmärrykseen. Sopimukseen olisi päästävä ennen EU-vaaleja ja 9. toukokuuta 2019 pidettävää Sibiun huippukokousta.

/health/file/34587_fiesf_s.jpg