Tervishoid ja struktuurifondid

Tervisepoliitika tulevases ELi eelarves (2021–2027)

Euroopa Komisjon võttis 2018. aasta mais mitmeaastast finantsraamistikku (2021–2027) käsitleva ettepaneku alusel vastu seadusandliku ettepaneku uue Euroopa Sotsiaalfondi ESF+ kohta. Sellest saab ELi peamine inimressurssi investeerimise ja Euroopa sotsiaalõiguste samba, sh tervisepoliitika rakendamise vahend.

ESF+ programmi terviseharu aitab luua sünergiat muude ELi instrumentidega, mille raames rahastatakse terviseprojekte. ESF+ programm ühendab olemasolevad vahendid ja programmid. Need on muu hulgas: 

ESF+ programmist toetuse eraldamisel keskendutakse kolmele suunale:

  • 1) Euroopa Sotsiaalfond ja oluline materiaalne abi puudust kannatavatele inimestele;
  • 2) meetmed, millega edendatakse tööhõivet ja sotsiaalset innovatsiooni (EaSI);
  • 3) algatused, millega ennetatakse terviseriske ja edendatakse rahvatervist.

Kas tulevane ELi eelarve sisaldab eraldi terviseprogrammi?

Uues mitmeaastases finantsraamistikus on tervisel oluline roll: tervisepoliitikat hakatakse rahastama nii sihtotstarbelistest fondidest (ESF+ haru raames) kui ka muudest põhilistest finantsinstrumentidest.

Tervisega seotud meetmeid toetatakse sotsiaalfondist ning teadus-, digitaalse turu, piirkondlikest ning ühtekuuluvusfondidest ja muude toetusmehhanismidega. See suurendab tervisepoliitika mõju.

Miks on tervisepoliitika ESF+ osa?

ESF+ programmi terviseharust rahastatakse rahvatervisepoliitikat, et tagada liidus tervise kõrgetasemeline kaitse. See hakkab Euroopa poolaasta raames kindlaks tehtud probleemide lahendamisel tõenäoliselt täiendama ka muid ESF+ meetmeid.

Tervise lisamine ESF+ aitab luua uusi ja tugevamaid koostoimeid Euroopa sotsiaalõiguste samba muude elementidega.

ESF+ programmi terviseharu eesmärk on toetada ja täiendada riikide jõupingutusi, muu hulgas järgmiste eesmärkide saavutamisel:

  • tugevdada ELis kriisideks valmisolekut ja neile reageerimist, et kaitsta kodanikke piiriüleste terviseohtude eest;
  • tugevdada tervishoiusüsteeme, toetades tervise- ja hooldusvaldkonnas digiüleminekut, kestlike ELi terviseteabe vahetamise süsteemide arendamist ning riikide reforme, et muuta tervishoiusüsteemid tulemuslikumaks, juurdepääsetavamaks ja vastupanuvõimelisemaks, eelkõige Euroopa poolaasta raames kindlaks tehtud probleemide lahendamisel;
  • toetada ELi rahvatervisealaseid õigusakte (ravimid, tervisetehnoloogia hindamine, tubaka tarbimine, piiriülene ravi);
  • toetada töö integreerimist: parimate tavade järgimine rahvatervise valdkonna struktuurse innovatsiooni toetamisel (nt Euroopa tugivõrgustikud, tervisetehnoloogia hindamine, tervise edendamise parimate tavade järgimine, haiguste ennetamine ja tõkestamine).

Tervisepoliitika rahastamine ESF+ raames

ESF+ programmis on terviseharule ette nähtud 413 miljonit eurot.

Tänu ESF+ uuele ülesehitusele on tagatud terviseharu säilimine. See toetab ka terviseteemade integreerimist muudesse poliitikastrateegiatesse ja koordineerimist üksteist täiendavate tervisega seotud eelarveridade vahel.

Uue ESF+ programmi peamised tervishoiu rahastuse saajad

Rahastuse kandidaadid on riiklikud tervishoiuasutused, avaliku ja erasektori asutused, rahvusvahelised organisatsioonid ja vabaühendused, kellel on üldine huvi ELi tasandi terviseteemade vastu ning kes toetavad programmi konkreetseid eesmärke.

ESF+ terviseharu eelarvest hakatakse rahastust pakkuma kõigi uue finantsmääruse kohaste vahendite (toetused, hanked) kaudu.

Tervisepoliitika rahastamine muudest finantsinstrumentidest

Et suurendada ELi eelarve mõju tervisepoliitikas, kasutatakse rahvatervise prioriteetide järgimiseks ka muid ELi finantsinstrumente (nt Euroopa Regionaalarengu Fond, programm „Euroopa horisont“, Euroopa digitaalne tegevuskava, InvestEU fond, Euroopa ühendamise rahastu jne).

Edasised sammud

Nõukogu peab ELi uue pikaajalise eelarve ja seadusandliku ettepaneku ühehäälselt heaks kiitma ning sellele on vaja ka Euroopa Parlamendi nõusolekut.

Komisjon on juba teatanud, et teeb kiire kokkuleppe saavutamiseks kõik endast oleneva. Kokkulepe tuleks saavutada enne Euroopa Parlamendi valimisi ja Sibius 9. mail 2019 toimuvat tippkohtumist.

/health/file/34587_etesf_s.jpg