Υγεία και διαρθρωτικά ταμεία

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

Οι πολιτικές για την υγεία στον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ (2021-2027)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νομοθετική πρόταση για νέο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) τον Μάιο 2018, με βάση το προτεινόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027. Θα αποτελέσει το βασικό χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για την καθοδήγηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναμικό και την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, κυρίως των πολιτικών για την υγεία.

Το σκέλος του ΕΚΤ+ για την υγεία θα διευκολύνει τις συνέργειες με άλλα μέσα της ΕΕ τα οποία παρέχουν χρηματοδότηση για έργα που σχετίζονται με την υγεία. Το ΕΚΤ+ συγχωνεύει τα υφιστάμενα ταμεία και προγράμματα, όπως: 

Η χρηματοδότηση του ΕΚΤ+ θα περιλαμβάνει τρία κύρια σκέλη:

  • το πρώτο θα καλύπτει το (πρώην) ΕΚΤ και τη βασική υλική συνδρομή στους απόρους
  • το δεύτερο θα καλύπτει πρωτοβουλίες προώθησης της απασχόλησης και την κοινωνικής καινοτομίας (EaSI)·
  • το τρίτο θα καλύπτει πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην πρόληψη των κινδύνων για την υγεία και την προαγωγή της δημόσιας υγείας.

Θα προβλεφθεί ειδικό πρόγραμμα για την υγεία στον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ;

Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο περιλαμβάνει μια ισχυρή διάσταση υγείας: οι πολιτικές για την υγεία θα χρηματοδοτούνται τόσο μέσω ειδικής χρηματοδότησης (σκέλος του ΕΚΤ+), καθώς και μέσω άλλων σημαντικών χρηματοδοτικών μηχανισμών.

Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την υγεία θα χρηματοδοτούνται μέσω του κοινωνικού ταμείου, καθώς και μέσω ταμείων για την έρευνα και την ψηφιακή αγορά, των περιφερειακών ταμείων και των ταμείων συνοχής, καθώς και από άλλους μηχανισμούς στήριξης, αυξάνοντας έτσι τον αντίκτυπο των πολιτικών για την υγεία.

Γιατί η υγεία αποτελεί μέρος του ΕΚΤ+;

Το σκέλος για την υγεία του ΕΚΤ+ θα στηρίξει πολιτικές δημόσιας υγείας για να επιτευχθεί ο στόχος μιας υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας στην Ένωση. Θα συμπληρώσει επίσης άλλες δράσεις του ΕΚΤ+, με την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της υγείας που έχουν εντοπιστεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Η ενσωμάτωση του τομέα της υγείας στο ΕΚΤ+ θα δημιουργήσει νέες και ισχυρότερες συνέργειες με τους άλλους κύριους τομείς του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Το σκέλος για την υγεία του ΕΚΤ+ έχει ως στόχο να στηρίξει και να συμπληρώσει τις προσπάθειες των κρατών μελών για την επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

  • ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κρίσεων στην ΕΕ με στόχο την προστασία των πολιτών από διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας
  • ενίσχυση των συστημάτων υγείας, με τη στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της υγείας και της περίθαλψης, την ανάπτυξη βιώσιμου συστήματος πληροφόρησης για την υγεία στην ΕΕ και τη στήριξη των εθνικών μεταρρυθμιστικών διαδικασιών για πιο αποτελεσματικά, προσβάσιμα και ανθεκτικά συστήματα υγείας που να μπορούν να αντιμετωπίσουν, μεταξύ άλλων, τις προκλήσεις οι οποίες έχουν εντοπιστεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου
  • στήριξη της νομοθεσίας της ΕΕ για τη δημόσια υγεία (φαρμακευτικά προϊόντα, αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας, κάπνισμα, διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη)
  • στήριξη ολοκληρωμένων εργασιών: εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για τη στήριξη διαρθρωτικής καινοτομίας στη δημόσια υγεία (για παράδειγμα, ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς (ΕΔΑ), αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας (ΑΤΥ) και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη και τη διαχείριση ασθενειών).

Χρηματοδότηση που διατίθεται για την υγεία στο πλαίσιο του ΕΚΤ+

Το ΕΚΤ+ περιλαμβάνει 413 εκατ. ευρώ για το σκέλος της υγείας.

Η νέα αρχιτεκτονική του ΕΚΤ+ όχι μόνο θα διατηρήσει το συγκεκριμένο σκέλος για την υγεία, αλλά θα στηρίξει επίσης την ενσωμάτωση της υγείας σε άλλες σχετικές πολιτικές και τον συντονισμό μεταξύ συμπληρωματικών γραμμών που σχετίζονται με την υγεία.

Κύριοι δικαιούχοι της χρηματοδότησης για την υγεία στο πλαίσιο του νέου ΕΚΤ+

Οι δυνάμει υποψήφιοι προς χρηματοδότηση είναι: οι εθνικές υγειονομικές αρχές, καθώς και οι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί, οι διεθνείς οργανισμοί και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις με γενικό ενδιαφέρον για την υγεία σε επίπεδο ΕΕ, που στηρίζουν τους ειδικούς στόχους του προγράμματος.

Ο προϋπολογισμός του σκέλους του ΕΚΤ+ θα παράσχει χρηματοδότηση μέσω όλων των μηχανισμών που προβλέπονται στο πλαίσιο του νέου δημοσιονομικού κανονισμού (επιχορηγήσεις, δημόσιες συμβάσεις).

Πολιτικές για την υγεία που χρηματοδοτούνται από άλλα χρηματοδοτικά μέσα

Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος του προϋπολογισμού της ΕΕ για τις πολιτικές της υγείας, άλλα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ (δηλ. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, «Ορίζων Ευρώπη», Ψηφιακή Ευρώπη, Ταμείο InvestEU, μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», κ.λπ.) θα στηρίξουν τις προτεραιότητες της δημόσιας υγείας.

Επόμενα βήματα

Το Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσει ομόφωνα σχετικά με τον μελλοντικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ και τη νομοθετική πρόταση, και με τη συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Επιτροπή έχει ήδη δηλώσει ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να διευκολύνει την ταχεία επίτευξη συμφωνίας. Πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία πριν από τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη σύνοδο κορυφής του Σιμπίου, στις 9 Μαΐου 2019.

/health/file/34587_elesf_s.jpg