Здравеопазване и структурни фондове

Здравни политики в бъдещия бюджет на ЕС (2021—2027 г.)

Европейската комисия прие законодателно предложение за нова програма „Европейски социален фонд плюс“ (ЕСФ+) през май 2018 г. въз основа на предложената многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г. Тя ще бъде основен финансов инструмент на ЕС за инвестиции в хората и изпълнение на европейския стълб на социалните права, включително здравните политики.

Здравните аспекти на програмата ЕСФ+ ще улеснят полезните взаимодействия с други инструменти на ЕС, чрез които се предоставя финансиране за проекти в областта на здравеопазването. В програмата ЕСФ+ се сливат съществуващи фондове и програми, включително: 

Финансирането по програма ЕСФ+ ще бъде насочено в три основни направления:

  • - бивш ЕСФ и основно материално подпомагане за най-нуждаещите се лица
  • - инициативи в подкрепа на заетостта и социалните иновации (EaSI)
  • - инициативи, насочени към предотвратяване на рискове за здравето и промоция на общественото здраве.

Ще има ли специална здравна програма в новия бюджет на ЕС?

В новата многогодишна финансова рамка има силно здравно измерение: здравните политики ще бъдат финансирани както чрез специално предвидено за тях финансиране (направление в ЕСФ+), така и чрез други основни финансови инструменти.

Финансиране за свързани със здравето дейности ще бъде достъпно чрез социалния фонд, както и чрез фондовете за научни изследвания, цифров пазар, регионално развитие и сближаване и други механизми за подкрепа, което засилва ефекта от здравните политики.

Защо здравето е част от ЕСФ+?

По здравното направление на програмата ЕСФ+ ще се подкрепят политики в областта на общественото здраве за изпълнение на целта за гарантиране на високо равнище на опазване на здравето в Съюза. Очаква се то да допълва и други действия по ЕСФ+ в отговор на предизвикателствата в областта на здравеопазването, установени в рамките на европейския семестър.

Включването на здравето в ЕСФ+ ще доведе до нови и по-силни взаимодействия с другите елементи на европейския стълб на социалните права.

Здравното направление на програмата ЕСФ+ има за цел да се подкрепят и допълват усилията на държавите членки за постигане например на следните цели:

  • Подобряване на подготвеността за кризи и на реакцията при кризи в ЕС с цел защита на гражданите от трансгранични заплахи за здравето.
  • Укрепване на здравните системи чрез подкрепа за цифровата трансформация в областта на здравеопазването и грижите, разработването на устойчива система на ЕС за здравна информация и националните реформи за по-ефективни, достъпни и устойчиви здравни системи в отговор по-специално на предизвикателствата, установени в рамките на европейския семестър.
  • Подкрепа за законодателството на ЕС относно общественото здраве (лекарства, оценка на здравни технологии, тютюнопушене, трансгранично здравно обслужване)
  • Подкрепа за интегрираната работа: прилагане на добри практики в подкрепа на структурните иновации в общественото здравеопазване (например Европейски референтни мрежи, оценка на здравни технологии и прилагане на добри практики в областта на промоцията на здравето, профилактиката на болестите и управлението).

Финансиране за здравеопазване по линия на ЕСФ+

В програмата за ЕСФ+ са предвидени 413 млн. евро за здравното направление.

В новата структура на ЕСФ+ не само ще бъде запазено специално здравно направление, но и ще се подкрепя интеграцията на здравето в други свързани политики и координирането между допълващите се свързани със здравето направления.

Основни получатели на финансиране за здравеопазване в новата програма ЕСФ+

Потенциални кандидати за финансиране са националните органи в областта на здравеопазването, както и публични и частни органи, международни и неправителствени организации с общ интерес към здравето на равнище ЕС и подкрепящи конкретните цели на програмата.

По бюджетното направление на ЕСФ+ ще се предоставя финансиране чрез всички средства, предвидени в новия Финансов регламент (безвъзмездни средства, обществени поръчки).

Здравни политики, финансирани чрез други финансови инструменти

За да се засили ефектът от бюджета на ЕС в здравните политики, други финансови инструменти на ЕС (например Европейският фонд за регионално развитие, програма „Хоризонт Европа“, програма „Цифрова Европа“, фондът InvestEU, Механизмът за свързване на Европа и др.) ще бъдат използвани във връзка с приоритетите в областта на общественото здраве.

Следващи стъпки

Съветът трябва единодушно да одобри бъдещия дългосрочен бюджет на ЕС и законодателното предложение, със съгласието на Европейския парламент.

Комисията вече обяви, че ще направи всичко по силите си за бързо постигане на споразумение. То трябва да бъде постигнато преди изборите за Европейски парламент и срещата на върха в Сибиу на 9 май 2019 г.

/health/file/34587_bgesf_s.jpg