Strukturfonderna och folkhälsa

EU för hälsa 2021–2027 – en vision om ett friskare EU

Programmet EU för hälsa är EU:s svar på covid-19-pandemin som har slagit hårt mot vårdpersonal, patienter och hälso- och sjukvård. Med investeringar på 5,1 miljarder euro är EU för hälsa det största folkhälsoprogrammet hittills i ekonomiska termer och ska förse EU-länder, hälsoorganisationer och icke-statliga organisationer med finansiering. Ansökningsomgångar kommer att utlysas under 2021. Vi uppdaterar den här sidan när vi har mer information.

Insatsområden

Det nya folkhälsoprogrammet ska

  • stärka EU:s beredskap inför större internationella hälsohot genom
    • lager av sjukvårdsmateriel för krissituationer
    • en reserv av vårdpersonal och experter som kan rycka ut vid kriser i EU
    • ökad övervakning av hälsohot
  • stärka hälso- och sjukvårdssystemen så att de kan klara epidemier och långsiktiga utmaningar genom att främja
  • säkra tillgången på läkemedel och medicintekniska produkter, rekommendera en försiktig och effektiv användning av antibiotika och främja medicinsk forskning och läkemedelsforskning och grönare tillverkning.

Kommissionens hälsoprioriteringar

Vi ska fortsätta arbetet med viktiga hälsoprioriteringar som cancer, antibiotikaresistens och vaccinationer.

EU vill dessutom bredda framgångsrika initiativ som de europeiska referensnätverken om sällsynta sjukdomar och fortsätta att driva det internationella samarbetet om globala folkhälsohot och utmaningar.

Annan finansiering av folkhälsoinsatser

Andra EU-program kompletterar folkhälsoprogrammet och stöder också hälso- och sjukvårdssektorn:

Tidigare program

Två tidigare folkhälsoprogram från 2008–2013 respektive 2003–2007 gav kunskap och evidens som underlag för välgrundade politiska beslut och ytterligare forskning. Det gällde bland annat bästa praxis, verktyg och metoder som gynnade både den offentliga vården och allmänheten direkt (t.ex. bättre diagnostiska tester, stöd till EU-ländernas nationella handlingsplaner mot cancer och bättre vård för patienterna).

Läs mer