Zdravie a štrukturálne fondy

EU4Health 2021 – 2027: vízia zdravšej Európskej únie

EU4Health je reakciou EÚ na ochorenie COVID-19, ktoré malo veľký vplyv na lekársky a iný zdravotnícky personál, pacientov a zdravotnícke systémy v Európe. Investíciami vo výške 5,1 miliardy EUR sa EU4Health stane z hľadiska financovania najväčším programom v oblasti zdravia, na základe ktorého sa poskytnú finančné prostriedky krajinám EÚ, zdravotníckym organizáciám a mimovládnym organizáciám. Žiadosti o financovanie bude možné podávať v roku 2021. Táto stránka sa bude aktualizovať, keď bude k dispozícii viac informácií.

Oblasti činností

Program EU4Health:

 • posilní pripravenosť EÚ na významné cezhraničné ohrozenia zdravia prostredníctvom:
  • vytvárania zásob zdravotníckych potrieb pre prípad krízy
  • vytvárania rezerv zdravotníckeho personálu a odborníkov, ktorých bude možné nasadiť v celej EÚ pri riešení zdravotných kríz
  • intenzívnejšieho monitorovania ohrození zdravia
 • posilní zdravotnícke systémy, aby mohli čeliť epidémiám, ako aj dlhodobým výzvam prostredníctvom:
 • sprístupní lieky a zdravotnícke pomôcky, presadí obozretné a účinné používanie antimikrobík a podporí inovácie v medicíne a vo farmácii a ekologickejšiu výrobu

Priority Komisie v oblasti zdravia

Naše činnosti v oblasti naliehavých priorít v oblasti zdravia, ako napríklad boj proti rakovine, znižovanie počtu infekcií rezistentných voči antimikrobiálnym látkam a zlepšovanie miery zaočkovanosti, sa rovnako zintenzívnia.

EÚ rozšíri úspešné iniciatívy, ako sú európske referenčné siete pre zriedkavé choroby, a bude pokračovať v medzinárodnej spolupráci v oblasti globálnych hrozieb a výziev v oblasti zdravia.

Ďalšie zdroje financovania politík v oblasti zdravia

Ďalšie programy EÚ, ktoré budú prostredníctvom investícií do oblasti zdravotníctva dopĺňať program EU4Health:

 • Európsky sociálny fond plus (ESF+) na podporu zraniteľných skupín pri prístupe k zdravotnej starostlivosti
 • Európsky fond regionálneho rozvoja, ktorého cieľom je zlepšiť regionálnu zdravotnícku infraštruktúru
 • program Horizont Európa pre výskum v oblasti zdravia
 • mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU, v rámci ktorého sa budú vytvárať zásoby pohotovostných zdravotníckych potrieb
 • program Digitálna Európa a Nástroj na prepájanie Európy na vytvorenie digitálnej infraštruktúry potrebnej pre digitálne zdravotnícke nástroje

Predchádzajúce programy v oblasti zdravia

V rámci dvoch predchádzajúcich programov v oblasti zdravia v období 2008 – 2013 a 2003 – 2007 sa získali poznatky a dôkazy, ktoré slúžili ako základ pre informovanú tvorbu politiky a ďalší výskum. Medzi poznatky a dôkazy patria osvedčené postupy, nástroje a metodiky, ktoré sú prínosom pre odborné komunity v oblasti verejného zdravia, ako aj priamo pre občanov (napr. zlepšenie diagnostických testov, podpora krajín EÚ pri príprave národných akčných plánov na boj proti rakovine, zlepšenie starostlivosti o pacientov).

Ďalšie informácie