Zdravie a štrukturálne fondy

EU4Health 2021 – 2027: vízia zdravšej Európskej únie

EU4Health je reakciou EÚ na ochorenie COVID-19, ktoré malo veľký vplyv na lekársky a iný zdravotnícky personál, pacientov a zdravotnícke systémy v Európe. Investíciami vo výške 9,4 miliardy EUR sa EU4Healt stane z hľadiska financovania najväčším programom v oblasti zdravia, na základe ktorého sa poskytnú finančné prostriedky krajinám EÚ, zdravotníckym organizáciám a mimovládnym organizáciám. Žiadosti o financovanie bude možné podávať v roku 2021.

Oblasti činností

Program EU4Health:

 • posilní pripravenosť EÚ na významné cezhraničné ohrozenia zdravia prostredníctvom:
  • vytvárania zásob zdravotníckych potrieb pre prípad krízy
  • vytvárania rezerv zdravotníckeho personálu a odborníkov, ktorých bude možné nasadiť v celej EÚ pri riešení zdravotných kríz
  • intenzívnejšieho monitorovania ohrození zdravia
 • posilní zdravotnícke systémy, aby mohli čeliť epidémiám, ako aj dlhodobým výzvam prostredníctvom:
 • sprístupní lieky a zdravotnícke pomôcky, presadí obozretné a účinné používanie antimikrobík a podporí inovácie v medicíne a vo farmácii a ekologickejšiu výrobu

Priority Komisie v oblasti zdravia

Naše činnosti v oblasti naliehavých priorít v oblasti zdravia, ako napríklad boj proti rakovine, znižovanie počtu infekcií rezistentných voči antimikrobiálnym látkam a zlepšovanie miery zaočkovanosti, sa rovnako zintenzívnia.

EÚ rozšíri úspešné iniciatívy, ako sú európske referenčné siete pre zriedkavé choroby, a bude pokračovať v medzinárodnej spolupráci v oblasti globálnych hrozieb a výziev v oblasti zdravia.

Ďalšie zdroje financovania politík v oblasti zdravia

Ďalšie programy EÚ, ktoré budú prostredníctvom investícií do oblasti zdravotníctva dopĺňať program EU4Health:

 • Európsky sociálny fond plus (ESF+) na podporu zraniteľných skupín pri prístupe k zdravotnej starostlivosti
 • Európsky fond regionálneho rozvoja, ktorého cieľom je zlepšiť regionálnu zdravotnícku infraštruktúru
 • program Horizont Európa pre výskum v oblasti zdravia
 • mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU, v rámci ktorého sa budú vytvárať zásoby pohotovostných zdravotníckych potrieb
 • program Digitálna Európa a Nástroj na prepájanie Európy na vytvorenie digitálnej infraštruktúry potrebnej pre digitálne zdravotnícke nástroje

Ďalšie informácie