Zdrowie a fundusze strukturalne

Program UE dla zdrowia 2021–2027 – wizja zdrowszej Unii Europejskiej

Program UE dla zdrowia to odpowiedź UE na pandemię COVID-19, która ma daleko idące skutki dla pracowników służby zdrowia, pacjentów i systemów opieki zdrowotnej w Europie. Budżet w wysokości 5,1 mld euro oznacza, że Program UE dla zdrowia jest największym w historii programem w dziedzinie zdrowia pod względem finansowym. Dzięki temu możliwe będzie przekazanie środków krajom UE, organizacjom w sektorze zdrowia i organizacjom pozarządowym. Wnioski o finansowanie będzie można składać w 2021 r. Kiedy zostaną udostępnione kolejne informacje, opublikujemy je na tej stronie.

Obszary działania

Program UE dla zdrowia:

 • zwiększy gotowość UE na poważne transgraniczne zagrożenia dla zdrowia dzięki
  • zapasom medycznym na wypadek kryzysów
  • rezerwie pracowników służby zdrowia i ekspertów, których w razie potrzeby można oddelegować do miejsc objętych kryzysem w całej UE
  • zwiększonemu nadzorowi nad zagrożeniami dla zdrowia
 • wzmocni systemy opieki zdrowotnej, tak aby mogły one stawić czoła epidemiom, a także sprostać długoterminowym wyzwaniom poprzez wspieranie
 • zapewni dostępność i przystępność cenową leków i wyrobów medycznych, będzie propagował rozważne i efektywne stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych, a także będzie promował innowacje medyczne i farmaceutyczne oraz bardziej ekologiczną produkcję.

Priorytety Komisji w dziedzinie zdrowia

Planujemy również przyspieszyć prace nad pilnymi priorytetami w dziedzinie zdrowia takimi jak walka z rakiem, zmniejszenie liczby zakażeń opornych na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz poprawa wskaźnika szczepień.

UE zamierza dalej rozwijać udane inicjatywy, takie jak europejskie sieci referencyjne ds. chorób rzadkich, oraz kontynuować współpracę międzynarodową w zakresie globalnych zagrożeń i wyzwań.

Więcej środków finansowych na politykę w dziedzinie zdrowia

Dodatkowe inwestycje w sektorze zdrowia będą możliwe dzięki innym programom UE uzupełniającym Program UE dla zdrowia:

 • Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) w celu zapewnienia lepszego dostępu do opieki zdrowotnej przedstawicielom grup szczególnie wrażliwych
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w celu poprawy regionalnej infrastruktury zdrowotnej
 • Horyzont Europa na rzecz badań w dziedzinie zdrowia
 • Unijny Mechanizm Ochrony Ludności / rescEU w celu gromadzenia zapasów interwencyjnych materiałów medycznych
 • Cyfrowa Europa i instrument „Łącząc Europę” w celu budowania infrastruktury cyfrowej niezbędnej do korzystania z cyfrowych narzędzi ochrony zdrowia.

Wcześniejsze programy na rzecz zdrowia

Dwa poprzednie programy w dziedzinie zdrowia realizowane w latach 2008–2013 i 2003–2007 przyczyniły się do wypracowania wiedzy i dowodów, które posłużyły za podstawę do świadomego kształtowania polityki i dalszych badań naukowych. Opracowane w ramach tych programów najlepsze praktyki, narzędzia i metody przyniosły korzyści zarówno sektorowi zdrowia publicznego, jak i bezpośrednio obywatelom (np. poprawa testów diagnostycznych, wspieranie krajów UE w opracowywaniu krajowych planów walki z chorobami nowotworowymi, poprawa opieki nad pacjentem).

Dodatkowe informacje