Tervishoid ja struktuurifondid

„EL tervise heaks“ 2021–2027 – nägemus tervemast Euroopa Liidust

Programm „EL tervise heaks“ on ELi vastus COVID-19 pandeemiale, millel on olnud ülisuur mõju meditsiini- ja tervishoiutöötajatele, patsientidele ja tervishoiusüsteemidele Euroopas. Programmi investeeritakse 5,1 miljardit eurot ja sellest saab rahaliste vahendite poolest kõigi aegade suurim terviseprogramm. Programmist „EL tervise heaks“ antakse rahalisi vahendeid ELi riikidele, tervishoiuorganisatsioonidele ja vabaühendustele. Rahastamistaotlusi saab esitada 2021. aastal. Seda lehekülge ajakohastatakse, kui saadakse rohkem teavet.

Tegevusvaldkonnad

„EL tervise heaks“

 • parandab ELi valmisolekut tõsisteks piiriülesteks terviseohtudeks,
  • tagades meditsiinitarvete varu kriisiolukorra jaoks;
  • luues tervishoiutöötajate ja ekspertide reservi, keda saab mobiliseerida, et reageerida kriisidele kogu ELis;
  • tõhustades terviseohtude seiret;
 • tugevdab tervishoiusüsteeme, et need tuleksid toime nii epideemiate kui ka pikaajaliste probleemidega,
 • teeb ravimid ja meditsiiniseadmed kättesaadavaks ja taskukohaseks, toetab antimikroobikumide mõistlikku ja tõhusat kasutamist ning edendab meditsiini- ja farmaatsiainnovatsiooni ning keskkonnasäästlikumat tootmist.

Komisjoni tervishoiualased prioriteedid

Euroopa Komisjon tõhustab tööd selliste kiireloomuliste tervishoiuprioriteetidega nagu vähivastane võitlus, antimikroobikumiresistentsete infektsioonidega seotud juhtumite vähendamine ja vaktsineerimismäärade suurendamine.

EL laiendab edukaid algatusi, nagu harvikhaiguste Euroopa tugivõrgustikud, ja jätkab rahvusvahelist koostööd ülemaailmsetele terviseohtudele ja probleemidele lahenduste leidmiseks.

Rohkem rahastamisvõimalusi tervishoiupoliitika jaoks

Lisaks programmile „EL tervise heaks“ investeeritakse tervishoiuvaldkonda ka teiste ELi programmide kaudu:

 • Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+), et parandada haavatavate elanikkonnarühmade juurdepääsu tervishoiuteenustele;
 • Euroopa Regionaalarengu Fond, et parandada piirkondlikke tervishoiutaristuid;
 • programm „Euroopa horisont“, et toetada tervishoiualaseid teadusuuringuid;
 • liidu elanikkonnakaitse mehhanism rescEU, et luua hädaolukorra meditsiinitarvete varud;
 • programm „Digitaalne Euroopa“ ja Euroopa ühendamise rahastu, et luua tervisealaste digivahendite jaoks vajalik digitaristu.

Eelmised terviseprogrammid

Kaks eelmist, ajavahemike 2003–2007 ja 2008–2013 terviseprogrammi suurendasid teadmisi ja tõendite baasi, mille alusel kujundati teabel põhinevat poliitikat ja uusi teadusuuringuid. Muu hulgas koguti häid tavasid, vahendeid ja meetodeid, mis olid kasulikud nii rahvatervise kui ka kodanike jaoks (hõlmates näiteks diagnostiliste testide täiustamist, liikmesriikide toetamist vähktõve vastase riikliku tegevuskava koostamisel, patsiendihoolduse parandamist).

Lisateave