Υγεία και διαρθρωτικά ταμεία

Substances of human origin

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

«Η ΕΕ για την υγεία» 2021-2027 — Ένα όραμα για μια υγιέστερη Ευρωπαϊκή Ένωση

Το πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» είναι η αντίδραση της ΕΕ στη νόσο COVID-19, η οποία είχε σημαντικό αντίκτυπο στο ιατρικό και το υγειονομικό προσωπικό, στους ασθενείς και στα συστήματα υγείας στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία», επενδύοντας 5,1 δισ. ευρώ, ποσό που το καθιστά το μεγαλύτερο από ποτέ πρόγραμμα για την υγεία σε χρηματικούς όρους, θα παράσχει χρηματοδότηση σε χώρες της ΕΕ, σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας και σε ΜΚΟ. Αιτήσεις χρηματοδότησης θα μπορούν να υποβληθούν από το 2021. Η σελίδα αυτή θα επικαιροποιηθεί όταν καταστούν διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες.

Τομείς δράσης

Το πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία»:

 • θα ενισχύσει την ετοιμότητα της ΕΕ για την αντιμετώπιση σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας με τη δημιουργία
  • αποθεμάτων ιατρικών προμηθειών για περιόδους κρίσεων
  • αποθέματος προσωπικού και εμπειρογνωμόνων υγειονομικής περίθαλψης, που θα μπορούν να κινητοποιηθούν για την αντιμετώπιση κρίσεων σε ολόκληρη την ΕΕ
  • αυξημένης επιτήρησης των απειλών κατά της υγείας
 • θα ενισχύσει τα συστήματα υγείας, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν επιδημίες καθώς και μακροπρόθεσμες προκλήσεις, με την τόνωση
 • θα εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα και την οικονομική προσιτότητα των φαρμάκων και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, θα προωθήσει τη συνετή και αποδοτική χρήση των αντιμικροβιακών και θα προαγάγει την ιατρική και φαρμακευτική καινοτομία και την πιο «πράσινη» παραγωγή.

Οι προτεραιότητες της Επιτροπής στον τομέα της υγείας

Θα ενισχυθούν επίσης οι εργασίες μας σχετικά με τις επείγουσες προτεραιότητες στον τομέα της υγείας, όπως η καταπολέμηση του καρκίνου, η μείωση του αριθμού των λοιμώξεων που είναι ανθεκτικές στα αντιμικροβιακά και η βελτίωση των ποσοστών εμβολιασμού.

Η ΕΕ θα επεκτείνει επιτυχημένες πρωτοβουλίες, όπως τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς για τις σπάνιες νόσους, και θα εξακολουθήσει να επιδιώκει τη διεθνή συνεργασία όσον αφορά τις παγκόσμιες απειλές και προκλήσεις για την υγεία.

Περισσότερη χρηματοδότηση για τις πολιτικές στον τομέα της υγείας

Άλλα προγράμματα της ΕΕ θα παράσχουν πρόσθετες επενδύσεις στον τομέα της υγείας, συμπληρωματικά προς το πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία»:

 • το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) για τη στήριξη της πρόσβασης των ευάλωτων ομάδων στην υγειονομική περίθαλψη
 • το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για τη βελτίωση των περιφερειακών υποδομών υγείας
 • το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» για την έρευνα στον τομέα της υγείας
 • ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης rescEU για τη δημιουργία αποθεμάτων ιατρικών προμηθειών έκτακτης ανάγκης
 • το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» και ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» για τη δημιουργία της ψηφιακής υποδομής που απαιτείται για τα ψηφιακά εργαλεία υγείας

Προηγούμενα προγράμματα υγείας

Από τα δύο προηγούμενα προγράμματα υγείας 2008-2013 και 2003-2007 αντλήθηκαν γνώσεις και στοιχεία που χρησίμευσαν ως βάση για τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής και για περαιτέρω έρευνα.Τα στοιχεία αυτά περιλάμβαναν βέλτιστες πρακτικές, εργαλεία και μεθόδους που απέφεραν οφέλη τόσο στους αρμόδιους φορείς για τη δημόσια υγεία όσο και απευθείας στους πολίτες (π.χ. βελτίωση των διαγνωστικών εξετάσεων, στήριξη των χωρών της ΕΕ στην ανάπτυξη εθνικών σχεδίων δράσης για τον καρκίνο, βελτίωση της περίθαλψης των ασθενών).

Περισσότερες πληροφορίες