Zdraví a strukturální fondy

Program „EU pro zdraví“ 2021–2027 – vize pro zdravější Evropskou unii

Program „EU pro zdraví“ reaguje na krizi způsobenou pandemií COVID-19, která zasáhla celý systém zdravotnictví, zdravotnický personál i ostatní zaměstnance ve zdravotnictví i pacienty. By investing €5.1 billion, therefore becoming the largest health programme ever in monetary terms, EU4Health will provide funding to EU countries, health organisations and NGOs. O finanční prostředky bude možné žádat v roce 2021. This page will be updated when more information becomes available.

Oblasti činnosti

Program „EU pro Zdraví“:

 • zvýší připravenost EU na velké přeshraniční zdravotní hrozby, protože
  • vytvoří rezervy zdravotnických potřeb pro případ krize
  • vytvoří rezervy zdravotnických pracovníků a odborníků, kteří mohou být zmobilizováni v reakci na krizi v celé EU
  • zintenzivní dohled nad zdravotními hrozbami
 • posílí systémy zdravotní péče tak, aby mohly čelit epidemiím i dlouhodobým problémům, protože
 • zajistí přístupnost léčivých přípravků a zdravotnické prostředky, a to i po finanční stránce, a bude prosazovat uvážlivé a účinné používání antimikrobiálních látek a podporovat zdravotnické a farmaceutické inovace a ekologičtější výrobu

Priority Komise v oblasti zdravotnictví

Zintenzivníme také naše úsilí v oblasti naléhavých priorit, jimiž jsou boj proti rakovině, snížení výskytu infekcí rezistentních vůči antimikrobiálním látkám a zvýšení míry proočkovanosti.

EU rozšíří úspěšné iniciativy, jako jsou evropské referenční sítě pro vzácná onemocnění, a bude pokračovat v mezinárodní spolupráci zaměřené na celosvětové hrozby a výzvy v oblasti zdraví.

Více finančních prostředků na politiky v oblasti zdraví

Další investice do zdravotnictví, doplňující program „EU pro zdraví“, se realizují z těchto programů EU:

 • Evropský sociální fond plus (ESF+) na podporu přístupu zranitelných skupin obyvatel a jejich přístupu ke zdravotní péči
 • Evropský fond pro regionální rozvoj s cílem zkvalitnit regionální zdravotní infrastrukturu
 • program Horizont Evropa určený na výzkum v oblasti zdraví
 • mechanismus civilní ochrany Unie /rescEU, v jehož rámci se vytvářejí nouzové zdravotnické zásoby a rezervy
 • Digitální Evropa a Nástroj pro propojení Evropy, s jejichž podporou vznikají digitální infrastruktury nutné k provozu digitálních zdravotnických nástrojů

Previous Health Programmes

The two previous health programmes from 2008-2013, and 2003-2007 generated knowledge and evidence that served as a basis for informed policymaking and further research.This included best practice, tools, and methodologies that secured benefits for both the public-health communities and citizens directly (e.g improving diagnostic tests, supporting EU countries in developing national actions plans on cancer, improving patient care).

Další informace