Zdraví a strukturální fondy

Program „EU pro zdraví“ 2021–2027 – vize pro zdravější Evropskou unii

Program „EU pro zdraví“ reaguje na krizi způsobenou pandemií COVID-19, která zasáhla celý systém zdravotnictví, zdravotnický personál i ostatní zaměstnance ve zdravotnictví i pacienty. Poskytne finanční prostředky členským státům EU a zdravotnickým a nevládním organizacím. V rámci programu „EU pro zdraví“ bude investováno 9,4 miliardy eur, takže jde v peněžním vyjádření o největší program v oblasti zdraví. O finanční prostředky bude možné žádat v roce 2021.

Oblasti činnosti

Program „EU pro Zdraví“:

 • zvýší připravenost EU na velké přeshraniční zdravotní hrozby, protože
  • vytvoří rezervy zdravotnických potřeb pro případ krize
  • vytvoří rezervy zdravotnických pracovníků a odborníků, kteří mohou být zmobilizováni v reakci na krizi v celé EU
  • zintenzivní dohled nad zdravotními hrozbami
 • posílí systémy zdravotní péče tak, aby mohly čelit epidemiím i dlouhodobým problémům, protože
 • zajistí přístupnost léčivých přípravků a zdravotnické prostředky, a to i po finanční stránce, a bude prosazovat uvážlivé a účinné používání antimikrobiálních látek a podporovat zdravotnické a farmaceutické inovace a ekologičtější výrobu

Priority Komise v oblasti zdravotnictví

Zintenzivníme také naše úsilí v oblasti naléhavých priorit, jimiž jsou boj proti rakovině, snížení výskytu infekcí rezistentních vůči antimikrobiálním látkám a zvýšení míry proočkovanosti.

EU rozšíří úspěšné iniciativy, jako jsou evropské referenční sítě pro vzácná onemocnění, a bude pokračovat v mezinárodní spolupráci zaměřené na celosvětové hrozby a výzvy v oblasti zdraví.

Více finančních prostředků na politiky v oblasti zdraví

Další investice do zdravotnictví, doplňující program „EU pro zdraví“, se realizují z těchto programů EU:

 • Evropský sociální fond plus (ESF+) na podporu přístupu zranitelných skupin obyvatel a jejich přístupu ke zdravotní péči
 • Evropský fond pro regionální rozvoj s cílem zkvalitnit regionální zdravotní infrastrukturu
 • program Horizont Evropa určený na výzkum v oblasti zdraví
 • mechanismus civilní ochrany Unie /rescEU, v jehož rámci se vytvářejí nouzové zdravotnické zásoby a rezervy
 • Digitální Evropa a Nástroj pro propojení Evropy, s jejichž podporou vznikají digitální infrastruktury nutné k provozu digitálních zdravotnických nástrojů

Další informace