Здравеопазване и структурни фондове

Substances of human origin

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

„ЕС в подкрепа на здравето“ (2021—2027 г.) — визия за подобряване на здравето в Европейския съюз

Програма „ЕС в подкрепа на здравето“ е отговорът на ЕС на пандемията от COVID-19, която оказа голямо въздействие върху медицинския и здравния персонал, пациентите и здравните системи в Европа. Със своя бюджет от 5,1 млрд. евро програмата ЕС в подкрепа на здравето е най-голямата до момента здравна програма в парично изражение. Чрез нея ще се предоставя финансиране на държавите от ЕС, здравни организации и НПО. Заявления за финансиране ще могат да се подават от 2021 г. Тази страница ще бъде актуализирана, когато има повече информация.

Области на действие

С програмата „ЕС в подкрепа на здравето“:

 • ще се подобри подготвеността на ЕС за сериозни трансгранични заплахи за здравето чрез:
  • създаване на резерви от медицински консумативи, които ще бъдат използвани при кризи,
  • създаване на резерв от здравни работници и експерти, които могат да бъдат мобилизирани в отговор на кризи в целия ЕС,
  • засилено наблюдение на заплахите за здравето;
 • ще се укрепят здравните системи, така че те да могат да се справят с епидемиите, както и с дългосрочните предизвикателства, чрез насърчаване на:
 • ще се осигури наличие на лекарства и медицински изделия на достъпни цени, ще се насърчава разумното и ефективно използване на антимикробни средства и ще се стимулират по-екологосъобразното производство и иновациите в областта на медицината и фармацевтиката.

Приоритети на Комисията в областта на здравето

Ще се засили и работата ни по неотложни приоритети в областта на здравето, като например борбата с раковите заболявания, намаляването на инфекциите с антимикробна резистентност и подобряването на равнищата на ваксинация.

ЕС ще разшири успешни инициативи, като европейските референтни мрежи за редки болести, и ще продължи да си сътрудничи с международни партньори във връзка с глобалните заплахи и предизвикателства в областта на здравето.

Допълнително финансиране за здравните политики

Чрез други програми на Съюза също ще се осигурят инвестиции в здравния сектор в допълнение на програмата „ЕС в подкрепа на здравето“:

 • Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) — за подпомагане на достъпа до здравеопазване на уязвимите групи
 • Европейски фонд за регионално развитие — за подобряване на регионалната здравна инфраструктура
 • програма Хоризонт Европа — за научни изследвания в областта на здравето
 • Механизъм за гражданска защита на ЕС/rescEU — за създаване на резерви от медицински консумативи за извънредни ситуации
 • програма Цифрова Европа и Механизъм за свързване на Европа — за изграждане на цифровата инфраструктура, необходима за цифровите здравни инструменти.

Предишни здравни програми

Двете предишни здравни програми — за 2008—2013 г. и 2003—2007 г. — доведоха до натрупване на знания и факти, послужили като основа за информирано разработване на политики и по-нататъшни изследвания. Това включваше добри практики, инструменти и методологии, които осигуряваха ползи както за работещите в сферата на общественото здраве, така и за гражданите (напр. по отношение на подобряването на диагностичните тестове, подпомагането на държавите членки при разработването на национални планове за действие във връзка с рака, подобряването на грижите за пациентите).

За повече информация