Skip to main content
Public Health

EU4Health 2021 – 2027: vízia zdravšej Európskej únie

Program EU4Health je ambicióznou reakciou EÚ na ochorenie COVID-19. Pandémia ochorenia COVID-19 má veľký vplyv na lekársky a iný zdravotnícky personál, pacientov a zdravotnícke systémy v Európe. Nový program EU4Health bude presahovať rámec reakcie na krízy s cieľom riešiť odolnosť systémov zdravotnej starostlivosti.

Systém EU4Health zriadený nariadením (EÚ) 2021/522 poskytne finančné prostriedky oprávneným subjektom, zdravotníckym organizáciám a mimovládnym organizáciám z krajín EÚ alebo krajín mimo EÚ pridružených k programu.

Oblasti činností

V rámci programu EU4Health investuje EÚ 5,3 miliardy eur v bežných cenách do akcií s pridanou hodnotou na úrovni EÚ, ktoré dopĺňajú politiky krajín EÚ a sledujú jeden alebo viacero cieľov programu EU4Health:

eu4health-1.png

Program má 4 hlavné ciele, v rámci ktorých bolo stanovených týchto 10 konkrétnych cieľov:

 1. zlepšenie a podpora zdravia v Únii:
  • prevencia chorôb a podpora zdravia
  • medzinárodné iniciatívy a kampane v oblasti zdravia a spolupráca
 2. riešenie cezhraničných ohrození zdravia:
  • prevencia, pripravenosť a reakcia na cezhraničné ohrozenia zdravia
  • doplnenie vnútroštátnych zásob základných produktov súvisiacich s krízou
  • vytvorenie rezervy zdravotníckeho a pomocného personálu
 3. zlepšenie kvality liekov, zdravotníckych pomôcok a výrobkov súvisiacich s krízou:
  • sprístupnenie a cenová dostupnosť liekov, zdravotníckych pomôcok a výrobkov súvisiacich s krízou
 4. posilnenie systémov zdravotnej starostlivosti, zvýšenie ich odolnosť a zefektívnenie využívania zdrojov:
  • zlepšenie údajov o zdraví, digitálnych nástrojoch a službách, digitálnej transformácii zdravotnej starostlivosti
  • lepší prístup k zdravotnej starostlivosti
  • vypracovanie a vykonávanie právnych predpisov EÚ v oblasti zdravia a prijímanie rozhodnutí založených na dôkazoch
  • integrovaná práca medzi vnútroštátnymi systémami zdravotnej starostlivosti.

Program EU4Health pripraví pôdu pre vytvorenie európskej zdravotnej únie, a to investovaním do naliehavých priorít v oblasti zdravia:

Zintenzívnia sa aj ďalšie oblasti, ako napríklad digitalizácia zdravotníckych systémov, znižovanie počtu infekcií rezistentných voči antimikrobiálnym látkam a zlepšovanie miery zaočkovanosti, sa rovnako zintenzívnia.

EÚ rozšíri úspešné iniciatívy, ako sú európske referenčné siete pre zriedkavé choroby, a bude pokračovať v medzinárodnej spolupráci v oblasti globálnych hrozieb a výziev v oblasti zdravia.

Účastníci

Na to, aby sa systém EU4Health stal skutočnosťou, je potrebných mnoho účastníkov.

 • Krajiny EÚ sa zúčastňujú na konzultáciách o prioritách a strategickom smerovaní programu a spolupracujú s Komisiou v rámci riadiacej skupiny EU4Health s cieľom zabezpečiť súlad a komplementárnosť s vnútroštátnymi politikami v oblasti zdravia. Pred prijatím ročných pracovných programov poskytujú svoje stanovisko vo výbore programu EU4Health.
 • Zainteresované strany vrátane zástupcov občianskej spoločnosti a združení pacientov, akademikov a organizácií zdravotníckych pracovníkov poskytujú informácie o prioritách a strategických smerovaniach a o potrebách, ktoré sa majú riešiť prostredníctvom ročného pracovného programu.
 • Európsky parlament je informovaný o pokroku v prípravných prácach a podporných činnostiach so zainteresovanými stranami.
 • Európska komisia pripravuje, prijíma a vykonáva ročné pracovné programy a monitoruje pokrok v plnení cieľov programu a podáva o ňom správy. Môže taktiež kedykoľvek požiadať príslušné decentralizované agentúry a nezávislých odborníkov v oblasti zdravia o názor na technické alebo vedecké otázky, ktoré sú dôležité z hľadiska vykonávania programu.
 • Program bude vykonávať Výkonná agentúra pre zdravie a digitalizáciu (HaDEA).

Pracovný program

EU4Health sa vykonáva prostredníctvom ročných pracovných programov. Bol prijatý pracovný program na rok 2022. Činnosti sa týkajú štyroch oblastí: prevencia chorôb, pripravenosť na krízy, systémy zdravotnej starostlivosti a digitalizácie s prierezovým zameraním na boj proti rakovine.

Financovanie a verejné súťaže

Možnosti financovania v rámci programu EU4Health uverejňuje Európska výkonná agentúra pre zdravie a digitalizáciu (HaDEA). Stránky tejto agentúry venované výzvam na predkladanie návrhov a výzvam na predkladanie ponúk by ste mali sledovať pravidelne.

Synergia a komplementárnosť s inými fondmi

Výzvy v oblasti zdravia majú prierezový charakter. Program EU4Health spolupracuje s ostatnými programami, politikami, nástrojmi a činnosťami Únie, akými sú napríklad:

Ďalšie informácie

Predchádzajúce programy v oblasti zdravia

Od roku 2003 sa vďaka programom EÚ v oblasti zdravia získali poznatky a vedecké dôkazy ako základ pre informovanú tvorbu politiky a ďalší výskum. Patria sem osvedčené postupy, nástroje a metodiky, ktoré boli prospešné pre sektor verejného zdravia, ako aj pre občanov (napr. zlepšenie diagnostických testov, podpora krajín EÚ pri príprave národných akčných plánov na boj proti rakovine, zlepšenie starostlivosti o pacientov).