Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Public Health

«Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health) 2021-2027 — Ένα όραμα για μια υγιέστερη Ευρωπαϊκή Ένωση

Το EU4Health είναι η φιλόδοξη απάντηση της ΕΕ στη νόσο COVID-19. Η πανδημία έχει σημαντικό αντίκτυπο στους ασθενείς, στο ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό και στα συστήματα υγείας στην Ευρώπη. Το νέο πρόγραμμα EU4Health δεν περιορίζεται μόνο στην αντιμετώπιση κρίσεων, αλλά διερευνά επίσης ζητήματα ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης.

Το EU4Health, που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/522, θα παρέχει χρηματοδότηση σε επιλέξιμες οντότητες, οργανώσεις υγείας και ΜΚΟ από χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Τομείς δράσης

Με το πρόγραμμα EU4Health, η ΕΕ θα επενδύσει 5,3 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές σε δράσεις με ενωσιακή προστιθέμενη αξία, συμπληρώνοντας τις πολιτικές των χωρών της ΕΕ και προωθώντας έναν ή περισσότερους από τους στόχους του προγράμματος:

eu4health-1.png

Οι 10 ειδικοί στόχοι στο πλαίσιο των 4 γενικών στόχων του προγράμματος είναι οι εξής:

 1. Βελτίωση και ενίσχυση της υγείας στην Ένωση
  • πρόληψη ασθενειών και προαγωγή της υγείας
  • προώθηση διεθνών πρωτοβουλιών και συνεργασίας στον τομέα της υγείας
 2. Αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας
  • πρόληψη, ετοιμότητα και αντίδραση σε διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας
  • συμπλήρωση της εθνικής αποθεματοποίησης βασικών προϊόντων αναγκαίων για την αντιμετώπιση κρίσεων
  • δημιουργία αποθέματος ιατρικού, υγειονομικού και υποστηρικτικού προσωπικού
 3. Βελτίωση των φαρμάκων, των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και των αναγκαίων για την αντιμετώπιση κρίσεων προϊόντων
  • εξασφάλιση της διαθεσιμότητας φαρμάκων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και προϊόντων αναγκαίων για την αντιμετώπιση κρίσεων σε οικονομικά προσιτές τιμές
 4. Ενίσχυση των συστημάτων υγείας, της ανθεκτικότητάς τους και της αποδοτικής χρήσης των πόρων
  • ενίσχυση των δεδομένων υγείας, των ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών, και του ψηφιακού μετασχηματισμού της υγειονομικής περίθαλψης
  • βελτίωση της πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη
  • ανάπτυξη και εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για την υγεία και λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων
  • ολοκληρωμένη συνεργασία μεταξύ των εθνικών συστημάτων υγείας

Το EU4Health θα ανοίξει τον δρόμο για μια Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, επενδύοντας σε επείγουσες προτεραιότητες στον τομέα της υγείας, όπως:

Θα ενισχυθούν επίσης και άλλοι τομείς, όπως η ψηφιοποίηση των συστημάτων υγείας, η μείωση του αριθμού των λοιμώξεων που είναι ανθεκτικές στα αντιμικροβιακά και η βελτίωση των ποσοστών εμβολιασμού.

Η ΕΕ θα επεκτείνει επιτυχημένες πρωτοβουλίες, όπως τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς για τις σπάνιες νόσους, και θα εξακολουθήσει να επιδιώκει τη διεθνή συνεργασία όσον αφορά τις παγκόσμιες απειλές και προκλήσεις για την υγεία.

Εμπλεκόμενοι φορείς

Πολλοί φορείς είναι απαραίτητοι για την υλοποίηση του EU4Health:

 • Πραγματοποιείται διαβούλευση με τις χώρες της ΕΕ σχετικά με τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς προσανατολισμούς του προγράμματος και, στη συνέχεια, οι χώρες της ΕΕ συνεργάζονται με την Επιτροπή στο πλαίσιο της «συντονιστικής ομάδας του EU4Health», για να διασφαλιστεί η συνοχή και η συμπληρωματικότητα με τις εθνικές πολιτικές υγείας. Οι χώρες γνωμοδοτούν στην επιτροπή του προγράμματος EU4Health πριν από την έγκριση των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας.
 • Τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και ενώσεων ασθενών, πανεπιστημιακών και οργανώσεων επαγγελματιών του τομέα της υγείας, παρέχουν στοιχεία σχετικά με τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς προσανατολισμούς, καθώς και σχετικά με τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν μέσω του ετήσιου προγράμματος εργασίας.
 • Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται σχετικά με την πρόοδο των προπαρασκευαστικών εργασιών και των δραστηριοτήτων προβολής με τα ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει, εγκρίνει και υλοποιεί τα ετήσια προγράμματα εργασίας, και παρακολουθεί και υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να ζητήσει τη γνώμη σχετικών αποκεντρωμένων οργανισμών και ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων στον τομέα της υγείας για τεχνικά ή επιστημονικά θέματα που έχουν σημασία για την υλοποίηση του προγράμματος.
 • Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τον Ψηφιακό Τομέα (HaDEA) είναι αρμόδιος για την υλοποίηση του προγράμματος.

Πρόγραμμα εργασίας

Το EU4Health υλοποιείται μέσω ετήσιων προγραμμάτων εργασίας. Το πρόγραμμα εργασίας για το 2022 εγκρίθηκε. Οι δράσεις διαρθρώνονται γύρω από τέσσερις άξονες: πρόληψη ασθενειών, ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κρίσεων, συστήματα υγείας και ψηφιακός τομέας, με οριζόντια εστίαση στον καρκίνο.

Χρηματοδότηση και προσκλήσεις υποβολής προσφορών

Οι ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος EU4Health δημοσιεύονται από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό για την Υγεία και τον Ψηφιακό Τομέα (HaDEA). Συνιστάται να επισκέπτεστε συχνά τις σελίδες του HaDEA σχετικά με τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών.

Συνέργειες και συμπληρωματικότητα με άλλα ταμεία

Οι προκλήσεις στον τομέα της υγείας έχουν οριζόντιο χαρακτήρα. Το EU4Health συνεργάζεται με άλλα προγράμματα, πολιτικές, μέσα και δράσεις της Ένωσης, όπως:

Περισσότερες πληροφορίες

Προηγούμενα προγράμματα για την υγεία

Από το 2003, μέσω των προγραμμάτων της ΕΕ για την υγεία έχουν αντληθεί γνώσεις και στοιχεία που χρησιμεύουν ως βάση για τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής και για περαιτέρω έρευνα. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν βέλτιστες πρακτικές, εργαλεία και μεθόδους που αποφέρουν οφέλη τόσο στους αρμόδιους φορείς για τη δημόσια υγεία όσο και απευθείας στους πολίτες (π.χ. βελτίωση των διαγνωστικών εξετάσεων, στήριξη των χωρών της ΕΕ κατά την ανάπτυξη εθνικών σχεδίων δράσης για τον καρκίνο, βελτίωση της περίθαλψης των ασθενών).