Skip to main content
Public Health

2021–2027 m. programa „ES – sveikatos labui“ – sveikesnės Europos Sąjungos vizija

Programa „ES – sveikatos labui“ yra ES plataus užmojo atsakas į COVID-19 krizę. Pandemija daro didelį poveikį Europos pacientams, medicinos ir sveikatos priežiūros darbuotojams bei sveikatos sistemoms. Nauja programa „ES – sveikatos labui“ bus sprendžiami ne tik su atsaku į krizę susiję, bet ir sveikatos priežiūros sistemų atsparumo klausimai.

Pagal Reglamentu (ES) 2021/522 įsteigtą programą „ES – sveikatos labui“ bus teikiamas finansavimas reikalavimus atitinkantiems subjektams, sveikatos priežiūros organizacijoms, ES šalių NVO ar programos asocijuotosioms ES nepriklausančioms šalims.

Veiklos sritys

Įgyvendindama programą „ES – sveikatos labui“, ES į ES pridėtinę vertę kuriančius veiksmus investuos 5,3 mlrd. EUR (dabartinėmis kainomis) ir taip papildys ES šalių politikos priemones bei sieks vieno ar kelių programos „ES – sveikatos labui“ tikslų:

eu4health-1.png

Dešimt konkrečių tikslų, priklausančių keturioms bendrų tikslų grupėms, yra:

 1. gerinti ir puoselėti žmonių sveikatą Sąjungoje:
  • remti ligų prevenciją ir sveikatos stiprinimą;
  • plėtoti tarptautines su sveikata susijusias iniciatyvas ir bendradarbiavimą;
 2. kovoti su tarpvalstybinėmis grėsmėmis sveikatai:
  • užtikrinti tarpvalstybinių grėsmių sveikatai prevenciją, pasirengimą joms ir atsaką į jas;
  • remti veiksmus, kuriais papildomi nacionaliniai pagrindinių krizės atveju svarbių produktų atsargų kaupimo veiksmai;
  • sudaryti medicinos, sveikatos priežiūros ir pagalbinių darbuotojų rezervą;
 3. gerinti medicinos produktų ir priemonių bei su krize susijusių produktų kokybę:
  • užtikrinti medicinos produktų ir priemonių bei su krize susijusių produktų prieinamumą ir įperkamumą;
 4. stiprinti sveikatos priežiūros sistemas, jų atsparumą ir išteklių naudojimo efektyvumą:
  • didinti sveikatos duomenų, skaitmeninių priemonių ir paslaugų, skaitmeninės sveikatos priežiūros transformacijos kokybę;
  • gerinti galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis;
  • rengti ir įgyvendinti ES sveikatos srities teisės aktus ir priimti įrodymais pagrįstus sprendimus;
  • integruoti nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų veiklą.

Investicijomis į neatidėliotinus sveikatos srities prioritetus programa „ES – sveikatos labui“ padės pamatą Europos sveikatos sąjungai. Tai visų pirma

Taip pat bus paspartintas darbas, susijęs su kitomis sritimis, pavyzdžiui, sveikatos sistemų skaitmeninimu, antimikrobinėms medžiagoms atsparių infekcijų skaičiaus mažinimu ir skiepijimo rodiklių gerinimu.

ES toliau plėtos sėkmingas iniciatyvas, tokias kaip Europos referencijos centrų tinklai retosioms ligoms gydyti, ir toliau skatins tarptautinį bendradarbiavimą pasaulinių grėsmių sveikatai ir pasaulinių problemų klausimais.

Susiję subjektai

Tam, kad programa „ES – sveikatos labui“ taptų tikrove, reikia, kad įsitrauktų daug subjektų:

 • su ES šalimis konsultuojamasi dėl šios programos prioritetų ir strateginių krypčių; jos drauge su Komisija bendradarbiauja programos „ES – sveikatos labui“ iniciatyvinėje grupėje, kad užtikrintų programos suderinamumą su nacionaline sveikatos politika ir papildomumą. Prieš priimant metines veiklos programas, jos teikia savo nuomones programos „ES – sveikatos labui“ komitetui;
 • suinteresuotieji subjektai, įskaitant pilietinės visuomenės ir pacientų asociacijų, mokslininkų ir sveikatos priežiūros specialistų organizacijų atstovus, teikia savo nuomones dėl prioritetų ir strateginių krypčių bei dėl klausimų, į kuriuos reikia atsižvelgti metinėje veiklos programoje;
 • Europos Parlamentas informuojamas apie parengiamųjų darbų ir informavimo veiklos, vykdomos su suinteresuotaisiais subjektais, pažangą;
 • Europos Komisija rengia, priima ir įgyvendina metines darbo programas, vykdo stebėseną ir teikia ataskaitas apie pažangą, susijusią su programos tikslų įgyvendinimu. Ji taip pat gali kreiptis dėl susijusių decentralizuotų agentūrų ir nepriklausomų sveikatos srities ekspertų nuomonės techniniais ar moksliniais klausimais, susijusiais su programos įgyvendinimu;
 • programą įgyvendins Sveikatos ir skaitmeninės ekonomikos vykdomoji įstaiga (HaDEA).

Darbo programa

Programa „ES – sveikatos labui“ įgyvendinama vykdant metines darbo programas. Yra priimta 2022 m. darbo programa. Jos veiksmai apima keturias kryptis – tai ligų prevencija, pasirengimas krizėms, sveikatos priežiūros sistemos ir skaitmeninimas, ypač daug dėmesio kompleksiškai skiriant vėžiui.

Finansavimas ir konkursai

Finansavimo pagal programą „ES – sveikatos labui“ galimybes skelbia Sveikatos ir skaitmeninės ekonomikos vykdomoji įstaiga (HADEA). Reguliariai apsilankykite HADEA kvietimų teikti pasiūlymus ir konkursų puslapiuose.

Sinergija ir papildomumas su kitais fondais

Su sveikata susiję klausimai savo pobūdžiu yra kompleksiški. Įgyvendinant programą „ES – sveikatos labui“ atsižvelgiama į kitas Sąjungos programas, politikos priemones ir veiksmus. Tarp jų yra:

Daugiau informacijos

Ankstesnės sveikatos programos

Nuo 2003 m. vykdant ES sveikatos srities programas sukaupta žinių ir įrodymų, kuriais remiamasi formuojant politiką ir vykdant tolesnius tyrimus. Paminėtini geriausios patirties pavyzdžiai, priemonės ir metodika, padėję užtikrinti naudą tiek visuomenės sveikatos priežiūros sektoriaus atstovams, tiek tiesiogiai piliečiams (pvz., patobulinti diagnostiniai tyrimai, ES šalims padėta rengti nacionalinius kovos su vėžiu veiksmų planus, tobulinta pacientų priežiūra).