Expert Panel on effective ways of investing in health

Sanāksmes

Ekspertu grupas locekļi regulāri tiekas plenārsesijās un sanāksmēs, ko rīko dokumentu izstrādes grupas, kas izveidotas konkrētu atzinumu sagatavošanai. Pirms atzinuma pabeigšanas tiek organizētas atklātas uzklausīšanas, lai ieinteresētās personas varētu paust viedokli par atzinuma projektu. Lai sekmētu ekspertu grupas darbu un palielinātu sabiedrības informētību par tādas politikas veidošanu, kas balstīta uz pierādījumiem un attiecas uz zināšanām par konkrētām valstīm un starptautiskām zināšanām veselības jomā, var tikt organizētas konferences/darbsemināri.

Plenārsēdes

Ekspertu grupas locekļi regulāri tiekas plenārsēdēs, ko organizē 4–5 reizes gadā.

Dokumentu izstrādes / darba grupas

Pēc tam, kad Komisija ir pilnvarojusi ekspertu grupu izstrādāt atzinumu, tā izveido dokumentu izstrādes / darba grupu, kuras sastāvā ir grupas locekļi ar pieprasītajām speciālajām zināšanām. Ja ir vajadzīgas papildu speciālās zināšanas vai atbalsts, grupas darbā var tikt iesaistīs ārējs(-i) eksperts(-i).

Atklāta uzklausīšana

Saskaņā ar pārredzamības un atklātības principiem Komisija, sadarbojoties ar ieinteresētajām personām, organizē atklātas uzklausīšanas, lai ieinteresētajām personām dotu iespēju paust viedokli un sniegt konkrētas piezīmes par atzinuma projektu, pirms tas tiek pabeigts, tā nodrošinot ekspertu grupas pieņemto atzinumu augstu kvalitāti. 

Konferences/darbsemināri

Lai sekmētu ekspertu grupas darbu un palielinātu sabiedrības informētību par tādas politikas veidošanu, kas balstīta uz pierādījumiem un attiecas uz zināšanām par konkrētām valstīm un starptautiskām zināšanām veselības jomā, var tikt organizētas konferences/darbsemināri.