Skip to main content
Public Health

Eksperdirühma liikmed kohtuvad korrapäraselt täiskogu kohtumistel ja redaktsioonirühmade koosolekutel, mis on loodud konkreetsete arvamuste koostamiseks. Avalikke arutelusid korraldatakse enne arvamuse lõplikku valmimist, et anda sidusrühmadele võimalus jagada oma seisukohti arvamuse eelnõu kohta. Eksperdirühma töö edendamiseks ja selleks, et suurendada avalikkuse teadlikkust riigipõhisest ja riikideülesest tõenditel põhinevast poliitikakujundamisest tervishoiu valdkonnas, võidakse korraldada konverentse/seminare.

Täiskogu kohtumised

Eksperdirühma liikmed kohtuvad korrapärastel täiskogu kohtumistel, mida korraldatakse 4–5 korda aastas.

Redaktsiooni- /töörühmad

Pärast seda, kui eksperdirühm on saanud komisjonilt volitused arvamuse koostamiseks, moodustab ta redaktsiooni-/töörühma, mis koosneb eksperdirühma liikmetest, kes on asjaomase valdkonna eksperdid. Kui on vaja täiendavaid eriteadmisi/tuge, võidakse rühma töösse kaasata ka väliseksperte.

Avalikud arutelud

Komisjon korraldab kooskõlas sidusrühmade kaasamist käsitlevate läbipaistvuse ja avatuse põhimõtetega avalikke arutelusid, et anda huvitatud osapooltele võimalus jagada oma seisukohti ja esitada konkreetseid märkusi arvamuse eelnõu kohta, enne selle lõplikku vormistamist, et tagada eksperdirühma poolt vastu võetud arvamuste kõrgeim kvaliteet.

Konverentsid/seminarid

Eksperdirühma töö edendamiseks ja selleks, et suurendada avalikkuse teadlikkust riigipõhisest ja riikideülesest tõenditel põhinevast poliitikakujundamisest tervishoiu valdkonnas, võidakse korraldada konverentse/seminare.