Nyhetsbrev nr 252 – Programmet EU för hälsa

Nyhetsbrev om folkhälsa nr 252 – I fokus

Programmet EU för hälsa – en starkare folkhälsopolitik med större plånbok

Anne Bucher är generaldirektör vid kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet och berättar här om det ambitiösa nya programmet EU för hälsa. Programmet har en föreslagen budget på 9,4 miljarder euro för att stärka EU-ländernas hälso- och sjukvårdssystem och beredskap för framtida hälsokriser.

Vad är nytt i EU för hälsa?

Programmet EU för hälsa är kommissionens förslag till ett långtgående och självständigt folkhälsoprogram för 2021–2027. Det är svaret på en uppmaning från politiskt håll och speglar lärdomarna av både covid-19-krisen och tidigare folkhälsoprogram.

Kommissionen föreslår att programmet får en budget på 9,4 miljarder euro, vilket är en betydande ökning jämfört med ett tidigare budgetförslag för 2021–2027 då anslaget var 413 miljoner euro. Programmets storlek och ambitionsnivå sänder en tydlig signal om att vi menar allvar med EU:s folkhälsopolitik. För att få största möjliga genomslag vill vi skapa synergieffekter mellan EU för hälsa och andra EU-program och fonder som delar samma mål.

EU för hälsa kommer att förbättra EU:s beredskap för internationella hälsohot och stärka hälso- och sjukvårdssystemens resiliens inför kommande epidemier och långsiktiga utmaningar som den åldrande befolkningen och invånarnas ojämlika hälsotillstånd.

Vilka är programmets prioriteringar?

Den pågående covid-19-krisen visar tydligt att det krävs ytterligare insatser på EU-nivå för att stödja samarbete och samordning mellan EU-länderna. Det nya folkhälsoprogrammet ska kombinera lärdomarna av coronakrisen och det pågående arbetet med andra folkhälsoutmaningar som cancer, vaccinationer och läkemedel. Programmet har tre huvudprioriteringar:

  • Skydda EU:s invånare mot allvarliga internationella hälsohot och stärka krishanteringsförmågan
  • Förbättra tillgången på läkemedel, medicintekniska produkter och andra nödvändiga produkter och till rimliga priser
  • Stärka hälso- och sjukvårdssystemen och personalstyrkan, främst genom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder

Förutom krisberedskap och krishantering ska programmet bidra till att lösa andra viktiga långsiktiga problem som ojämlikheten i hälsa, den ojämnt fördelade tillgången till hälso- och sjukvård och folksjukdomar som cancer.

Programmet måste vara dynamiskt och flexibelt för att kunna anpassas till nya utmaningar och tillgodose EU:s och medlemsländernas föränderliga behov och prioriteringar. Styrgruppen för främjande av hälsa, förebyggande av sjukdomar och hantering av icke-överförbara sjukdomar ska hjälpa oss att prioritera rätt.

Vad blir nästa steg?

När medlemsländerna och Europaparlamentet har diskuterat och antagit förslaget tänker vi dra igång med specifika insatser redan den 1 januari 2021. Vi kommer i första hand att fokusera på krishantering.