Spravodajca 252 – Program EU4Health

Spravodajca Zdravie-EÚ 252 – Téma

Program EU4Health – efektívnejšia politika v oblasti zdravia s väčším rozpočtom

Generálna riaditeľka Generálneho riaditeľstva Komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín Anne Bucherová hovorí o novom ambicióznom programe EU4Health, osobitnom programe financovania s navrhovaným rozpočtom 9,4 miliardy EUR, ktorého cieľom je posilniť systémy zdravotnej starostlivosti a pripraviť krajiny EÚ na budúce zdravotné krízy.

Čo je nové v programe EU4Health?

Program EU4Health je samostatný ambiciózny program v oblasti zdravia na roky 2021 – 2027, ktorý navrhuje Komisia. Predstavuje komplexnú reakciu na politickú požiadavku, aby sa zohľadnili poznatky získané počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19, ako aj počas realizácie predchádzajúcich programov v oblasti zdravia.

Komisia navrhuje prideliť programu EU4Health rozpočet vo výške 9,4 miliardy EUR, čo predstavuje výrazné zvýšenie súčasných predpokladaných výdavkov na programy EÚ v oblasti zdravia na roky 2021 – 2027 (413 mil. EUR). Rozsah a ambícia programu sú jasným signálom, že politiku EÚ v oblasti zdravia berieme vážne. Aby sa dosiahol čo najväčší vplyv, vytvoríme synergie medzi programom EU4Health a ostatnými programami a fondmi EÚ s rovnakými cieľmi.

Programom EU4Health sa posilní pripravenosť EÚ na veľké cezhraničné ohrozenia zdravia a zlepší sa odolnosť systémov zdravotnej starostlivosti tak, aby dokázali čeliť budúcim epidémiám, ako aj dlhodobým výzvam, ako je starnutie obyvateľstva a nerovnosti v zdravotnom stave.

Aké sú priority programu EU4Health?

Prebiehajúca kríza spôsobená ochorením COVID-19 jasne preukázala potrebu ďalších opatrení na úrovni Únie s cieľom podporiť spoluprácu a koordináciu medzi členskými štátmi. V programe EU4Health sa využijú získané poznatky z krízy spôsobenej ochorením COVID-19, ako aj výsledky priebežnej práce na dlhodobých výzvach v oblasti zdravia, ako sú rakovina, očkovanie či lieky. Program má tri hlavné priority:

  • chrániť obyvateľov EÚ pred závažnými cezhraničnými ohrozeniami zdravia a zlepšiť schopnosť riešiť krízy,
  • zabezpečiť dostupnosť i cenovú primeranosť liekov, zdravotníckych pomôcok a ďalších relevantných výrobkov, ako aj
  • posilniť systémy zdravotnej starostlivosti a zdravotnícky personál, najmä prostredníctvom podpory zdravia a prevencie chorôb.

Okrem prípravy a reakcie na krízu bude program zameraný na ďalšie dôležité dlhodobé výzvy, ako sú nerovnosti v zdravotnom stave, nerovnomerný prístup k zdravotnej starostlivosti či neprenosné ochorenia ako rakovina.

Program bude musieť byť dynamický a flexibilný, aby sa dal prispôsobiť novým výzvam a aby ho EÚ a členské štáty mohli využívať v rámci svojich meniacich sa potrieb a priorít. Stanoviť správne priority nám pomôže riadiaca skupina pre podporu zdravia, prevenciu chorôb a manažment neprenosných chorôb.

Čo bude nasledovať?

Po prerokovaní a prijatí návrhu členskými štátmi a Európskym parlamentom by sme od 1. januára 2021 mali začať realizovať konkrétne opatrenia v rámci tohto programu. Medzi prvé budú patriť opatrenia týkajúce sa krízového riadenia.