Biuletyn nr 252 – Program UE dla zdrowia

Biuletyn „Zdrowie-UE” nr 252 – W centrum uwagi

Program UE dla zdrowia – udoskonalona polityka zdrowotna o większym budżecie

Anne Bucher, dyrektor generalna Dyrekcji Generalnej Komisji ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, mówi o nowym ambitnym Programie UE dla zdrowia. Jest to specjalny program finansowania z proponowanym budżetem w wysokości 9,4 mld euro. Kwota ta zostanie przeznaczona na wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej i przygotowanie UE na przyszłe kryzysy zdrowotne.

Czym charakteryzuje się Program UE dla zdrowia?

Program UE dla zdrowia to proponowany przez Komisję ambitny i niezależny program finansowy w dziedzinie zdrowia na lata 2021–2027. Jest to kompleksowa odpowiedź na zapotrzebowanie polityczne, która opiera się na wnioskach wyciągniętych z kryzysu związanego z Covid-19, jak i na wcześniejszych programach w dziedzinie zdrowia.

Komisja proponuje przeznaczyć 9,4 mld euro na Program UE dla zdrowia, co stanowi znaczny wzrost w stosunku do obecnie planowanych wydatków w ramach programu UE w dziedzinie zdrowia na lata 2021–2027 (413 mln euro). Rozmiar i ambicje programu to wyraźny sygnał, że poważnie traktujemy politykę zdrowotną UE. Dla osiągnięcia jak najlepszych wyników wykorzystamy synergie między Programem UE dla zdrowia a pozostałymi unijnymi programami i funduszami, którym przyświecają te same cele.

Program UE dla zdrowia poprawi gotowość UE na poważne transgraniczne zagrożenia dla zdrowia i utrwali odporność systemów opieki zdrowotnej. Będziemy mogli w ten sposób stawić czoła przyszłym epidemiom, a także sprostać długoterminowym wyzwaniom, takim jak starzenie się społeczeństwa i nierówności pod względem stanu zdrowia.

Jakie są priorytety Programu UE dla zdrowia?

Doświadczenia z trwającego kryzysu związanego z COVID-19 pokazały, że istnieje potrzeba podjęcia dalszych działań na poziomie Unii w celu wspierania współpracy i koordynacji między państwami członkowskimi. Program UE dla zdrowia będzie uwzględniał zarówno wnioski wyciągnięte z sytuacji związanej z pandemią COVID-19, jak i trwające prace nad istniejącymi od dawna wyzwaniami związanymi ze zdrowiem, takimi jak nowotwory, szczepienia czy produkty lecznicze. Program ma trzy główne priorytety:

  • ochrona ludności w UE przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia oraz poprawa zdolności zarządzania kryzysowego,
  • dostępność i przystępność cenowa leków, wyrobów medycznych i innych istotnych produktów oraz
  • zwiększenie skuteczności systemów opieki zdrowotnej i zasilenie kadr służby zdrowia przez promocję zdrowia i profilaktykę chorób.

Oprócz gotowości i reagowania w sytuacjach kryzysowych program zajmie się również innymi istotnymi wyzwaniami długoterminowymi, takimi jak nierówności pod względem stanu zdrowia, nierównomierny rozkład zdolności systemów opieki zdrowotnej i choroby niezakaźne, takie jak nowotwory.

Program będzie musiał być dynamiczny i elastyczny, aby móc dostosowywać się do pojawiających się nowych wyzwań oraz służyć zmieniającym się potrzebom i priorytetom UE i państw członkowskich. Grupa Sterująca ds. Promocji Zdrowia, Profilaktyki Chorób i Zarządzania Chorobami Niezakaźnymi pomoże wyznaczyć odpowiednie priorytety.

Jakie będą kolejne działania?

Po omówieniu i przyjęciu wniosku przez państwa członkowskie i Parlament Europejski 1 stycznia 2021 r. planujemy rozpocząć konkretne działania w ramach Programu UE dla zdrowia. Na początku w centrum uwagi znajdą się działania w zakresie zarządzania kryzysowego.