Nieuwsbrief 252 - programma EU4Health

Gezondheid - EU-Nieuwsbrief 252 – Focus

Programma EU4Health - een sterker gezondheidsbeleid met meer geld

Anne Bucher, directeur-generaal voor Gezondheid en Voedselveiligheid van de Commissie, spreekt over het ambitieuze nieuwe programma EU4Health, een specifiek financieringsprogramma met een voorgestelde begroting van 9,4 miljard euro dat de gezondheidszorgstelsels moet versterken en de EU moet wapenen tegen toekomstige gezondheidscrises.

Wat is er nieuw aan EU4Health?

Het programma EU4Health is het voorstel van de Commissie voor een ambitieus op zichzelf staand gezondheidsprogramma voor de periode 2021-2027. Het is een uitgebreid antwoord op de vraag van het beleid om lessen te trekken uit zowel de COVID-19-crisis als de vorige gezondheidsprogramma’s.

De Commissie stelt voor een begroting van 9,4 miljard euro toe te wijzen voor EU4Health, hetgeen een zeer aanzienlijke stijging betekent tegenover de voorziene lopende financiering van de gezondheidsprogramma’s van de EU voor 2021-2027 (ten belope van 413 miljoen euro). De omvang en de ambitie van het programma zijn een duidelijk signaal dat de EU het gezondheidsbeleid hoog in het vaandel voert. Om een zo groot mogelijk effect te sorteren, zullen er synergieën worden gecreëerd tussen EU4Health en andere EU-programma’s en fondsen die gemeenschappelijke doelstellingen hebben.

Het programma EU4Health zal de paraatheid van de EU verbeteren ten aanzien van ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid en de veerkracht van de gezondheidsstelsels versterken om toekomstige epidemieën het hoofd te bieden en langetermijnproblemen, zoals de vergrijzing en ongelijkheden in de gezondheidstoestand, aan te pakken.

Wat zijn de prioriteiten van het programma EU4Health?

De huidige COVID-19-crisis heeft duidelijk aangetoond dat verdere maatregelen op Unieniveau nodig zijn om de samenwerking en coördinatie tussen de lidstaten te ondersteunen. Het programma EU4Health zal lessen trekken uit de COVID-19-crisis en tegelijk de werkzaamheden inzake langetermijnuitdagingen op het gebied van gezondheid, zoals kanker, vaccinaties of geneesmiddelen, voortzetten. Het programma heeft drie belangrijke prioriteiten:

  • mensen in de EU beschermen tegen ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid en de capaciteit voor crisisbeheer vergroten;
  • geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en andere relevante producten beschikbaar en betaalbaar maken, en
  • de gezondheidszorgstelsels en het zorgpersoneel versterken, onder meer door middel van programma’s voor de gezondheidsbevordering en de ziektepreventie.

Naast crisisparaatheid en -respons zal het programma andere belangrijke uitdagingen op de lange termijn aanpakken zoals de ongelijkheden in de gezondheidstoestand, de ongelijke verdeling van de gezondheidszorg of niet-overdraagbare ziekten zoals kanker.

Het programma moet dynamisch en flexibel zijn zodat het kan worden aangepast aan nieuwe uitdagingen en is afgestemd op de veranderende behoeften en prioriteiten van de EU en de lidstaten. De Stuurgroep gezondheidsbevordering, ziektepreventie en beheersen van niet-overdraagbare ziekten zal ons de juiste prioriteiten helpen bepalen.

Wat zijn de volgende stappen?

Het is de bedoeling om, na de bespreking en goedkeuring van het voorstel door de lidstaten en het Europees Parlement, vanaf 1 januari 2021 te beginnen met specifieke acties in het kader van het programma EU4Health. Acties in verband met crisisbeheer zullen van meet af aan aandacht krijgen.