E-jaunumi Nr. 252 – veselības programma “EU4Health”

Portāla “Veselība ES” e-jaunumi Nr. 252 – Priekšplānā

“EU4Health” – iedarbīgāka veselības politika ar lielāku budžetu

Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta ģenerāldirektore Anne Buhere runā par vērienīgo jauno veselības programmu “EU4Health” – īpašu finansēšanas programmu, kuras ierosinātais budžets ir 9,4 miljardi eiro un kuras mērķis ir stiprināt veselības aprūpes sistēmas un gādāt par sagatavotību turpmākām veselības krīzēm ES.

Ar ko “EU4Health” ir īpaša?

Veselības programma “EU4Health” ir Komisijas priekšlikums vērienīgai atsevišķai veselības programmai 2021.–2027. gadam. Tā ir visaptveroša atbilde uz politisko prasību atspoguļot pieredzi, kas gūta gan no Covid-19 krīzes, gan no iepriekšējām veselības programmām.

Komisija ierosina programmai “EU4Health” piešķirt9,4 miljardu eiro budžetu, kas ir ļoti būtisks pieaugums salīdzinājumā ar pašreizējiem plānotajiem ES 2021.–2027. gada veselības programmas izdevumiem (413 miljoni eiro). Programmas apjoms un vērienīgums skaidri liecina, ka mūsu pieeja ES veselības politikai ir nopietna. Lai panāktu vislielāko ietekmi, mēs arī radīsim sinerģiju starp “EU4Health” un citām ES programmām un fondiem, kuriem ir kopīgi mērķi.

Programma “EU4Health” uzlabos ES sagatavotību galvenajiem pārrobežu veselības apdraudējumiem un pilnveidos veselības aprūpes sistēmu noturību, lai varētu stāties pretī turpmākām epidēmijām un ilgtermiņa problēmām, piemēram, sabiedrības novecošanai un nevienlīdzībai veselības stāvokļa jomā.

Kādas ir veselības programmas “EU4Health” prioritātes?

Pašreizējā Covid-19 krīze ir parādījusi, ka ir vajadzīga turpmāka rīcība Savienības līmenī, lai atbalstītu sadarbību un koordināciju starp dalībvalstīm. “EU4Health” apvienos pieredzi, kas gūta no Covid-19, un turpinās darbu saistībā ar ilgtermiņa veselības problēmām, tādām kā vēzis, vakcinācija vai zāles. Programmai ir trīs galvenās prioritātes:

  • aizsargāt ES iedzīvotājus no nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem un uzlabot krīžu pārvaldības spēju,
  • nodrošināt zāļu, medicīnisko ierīču un citu attiecīgo produktu pieejamību par pieņemamu cenu un
  • stiprināt veselības sistēmas un veselības aprūpes darbaspēku, jo īpaši veicinot veselību un slimību profilaksi.

Papildus gatavībai krīzēm un reaģēšanai uz tām programma pievērsīsies arī citām svarīgām ilgtermiņa problēmām, piemēram, nevienlīdzībai veselības stāvokļa ziņā, nevienlīdzīgam veselības aprūpes sadalījumam vai nepārnēsājamām slimībām, piemēram, vēzim.

Programmai jābūt dinamiskai un elastīgai, lai risinātu jaunas problēmas un apmierinātu ES un dalībvalstumainīgās vajadzības un prioritātes. Veselības veicināšanas, slimību profilakses un nepārnēsājamu slimību pārvaldības koordinācijas grupa mums palīdzēs noteikt pareizās prioritātes.

Kas notiks turpmāk?

Kad priekšlikums būs apspriests un pieņemts dalībvalstīs un Eiropas Parlamentā, mēs no 2021. gada 1. janvāra saskaņā ar “EU4Health” sāksim īstenot konkrētas darbības. Vispirms pievērsīsimies krīzes pārvarēšanas pasākumiem.